§Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o vµ tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu n­íc nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch Nhµ n­íctải về 11.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.65 Kb.
#15261

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


: 2117 T§/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1965


quyÕt nghÞ

V/v kiÖn toµn Ban thi ®ua UBHC tØnh

- §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o vµ tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu n­íc nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch Nhµ n­íc.

- C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña UBHC tØnh vµ sù tho¶ thuËn cña c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n.

§iÒu 1: Nay kiÖn toµn l¹i Ban thi ®ua tØnh thµnh phÇn gåm cã:

- ¤ng Hoµng V¨n HiÒu Phã Chñ tÞch UBHC tØnh Tr­ëng ban.

- ¤ng TrÇn TiÕn Qu©n Uû viªn UBHC tØnh , Phã ban

- Bµ Lª ThÞ Nh×, Uû viªn UBHC tØnh Phã ban

- ¤ng Tèng Xu©n MÞch Uû viªn Th­êng trùc.

- ¤ng L­¬ng Quang §ång Th­êng vô TØnh ®oµn Thanh niªn, Uû viªn

- Bµ Chung ThÞ §o¹i Th­êng vô TØnh h«Þ Phô n÷ "

- ¤ng NguyÔn Xu©n L©m Tr­ëng ban ChÝnh trÞ TØnh ®éi "

- ¤ng Ph¹m Ngäc T­ Phã Th­ ký LHCC§ tØnh "

§iÒu 2: NhiÖm vô cña Ban thi ®ua tØnh lµ:

- Nghiªn cøu tr×nh UBHC tØnh QuyÕt ®Þnh nh÷ng chñ tr­¬ng biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu nuíc trong tØnh vÒ mäi mÆt.

- H­íng dÉn ®«n ®èc c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ c¬ së, phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong tØnh vµ ë c¬ së trong viÖc vËn ®éng tæ chøc thi ®ua vµ trong viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ thi ®ua cña §¶ng vµ ChÝnh phñ.

- §óc kÕt vµ phæ biÕn kinh nghiÖm thi ®ua.

- N¾m t×nh h×nh, phong trµo thi ®ua ®Ó xÐt ®Ò nghÞ khen th­ëng.

§iÒu 3: Gióp viÖc Ban thi ®ua tØnh cã 2 c¸n bé chuyªn tr¸ch.

§iÒu 4: UBND c¸c huyÖn, c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh c¨n cø vµo QuyÕt nghÞ nµy vµ NghÞ quyÕt 28/CP cña Héi ®ång ChÝnh phñ mµ kiÖn toµn l¹i Ban Thi ®ua c¸c cÊp vµ cö c¸n bé chuyªn tr¸ch.

§iÒu 5: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc vµ d©n chÝnh tØnh, c¸c «ng bµ cã tªn kÓ trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 5 Q§

- C¸c huyÖn, thÞ x·, thÞ trÊn.

- C¸c ngµnh c¸c ®oµn thÓ, c¸c c«ng, n«ng, l©m tr­êng, XN.

-Phñ Thñ t­íng, Ban thi ®ua TRUNG ­¬NG (®Ó b/c)

- C¸c ban, phßng, c¸c «ng bµ cã tªn trªn.- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương