Chuyển đổi dữ liệu01.01.1970
Kích
#17622


ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290-QĐ/TW

NGÀY 25/02/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X)

Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”(Kèm theo Hướng dẫn số 21-HD/BDV ngày 05/5/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy)

--------
Phần thứ nhấtKHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Tình hình chung (tâm trạng, dư luận nhân dân)

2. Những bức xúc, kiến nghị, đề xuất

3. Kết quả chủ yếu triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận


Phần thứ hai

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290- QĐ/TW,

QUYẾT ĐỊNH 40-QĐTU

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW, QUYẾT ĐỊNH 40-QĐ/TU

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QĐ 290-QĐ/TW, QUYẾT ĐỊNH 40-QĐ/TU

1. Trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng

- Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

- Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp

- Trách nhiệm của chính quyền các cấp và cơ quan nhà nước

- Trách nhiệm của lực lượng vũ trang

3. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

- Các đoàn thể chính trị - xã hộiIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

- Kết quả đạt được

- Nguyên nhân

2. Hạn chế, yếu kém, nguyên nhân

- Hạn chế, yếu kém

- Nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm


Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW VÀ QUYẾT ĐỊNH 40-QĐ/TU
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Dự báo tình hình tác động đến việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU.

2. Phương hướng cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới

3. Nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

44 Giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU trong thời gian tới

4.1. Tăng cường công tác lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận (việc chưa ban hành quy chế; chậm triển khai quy chế; thiếu chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc triển khai thực hiện quy chế…)

4.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế (nội dung quy chế cần cụ thể hoá sát với thực tiễn, chung chung hoặc rập khuôn theo quy chế cấp trên; việc phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong hệ thống chính trị...)

4.3. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp (cụ thể hoá nội dung Quy chế để thực hiện; phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận đúng quy định, tinh thần trách nhiệm người được phân công, nhất là các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với nhân dân...)

4.4. Nhà nước thể chế hoá nội dung của các nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận để thực hiện (công tác cải cách thủ tục hành chính; việc lấy ý kiến MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cử tri và thông báo những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân...)

4.5. Nâng cao chất lượng tham mưu của ban dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

5.6. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền (công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai các dự án và giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân, tái định cư và các công trình dân sinh…).

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Với tỉnh

2. Với Trung ương

Trên đây là những gợi ý cơ bản để xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Đề nghị các tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị khi xây dựng báo cáo cần căn cứ vào trách nhiệm của mình được ghi trong Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU để đánh giá (ghi rõ những nội dung đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân vì sao?); nội dung đánh giá kết quả cần có sự so sánh thời điểm trước và sau khi thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU và căn cứ vào tình hình cụ thể và kết quả thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Quyết định 40-QĐ/TU trong 5 năm qua, nhất là những mặt còn hạn chế, yếu kém để xác định phương hướng và nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 290-QĐ/TW trong thời gian tiếp theo.----------------


Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam

tải về

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương