2045 tc/ubth céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 64.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích64.34 Kb.
#14529

Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Ho»ng Hãa


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 12 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn Ho»ng Hãa lµ x· lo¹i 1:

X· Ho»ng Trinh, Ho»ng Phó, Ho»ng Quú, Ho»ng Kh¸nh, Ho»ng TiÕn, Ho»ng Ngäc, Ho»ng Tr­êng, Ho»ng Anh, Ho»ng §¹t, Ho»ng L­u, Ho»ng T©n, Ho»ng §¹o.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 19 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn Ho»ng Hãa chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn §«ng S¬n


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 12 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn §«ng S¬n lµ x· lo¹i 1:

§«ng C­¬ng, §«ng Thanh, §«ng Ninh, §«ng Quang, §«ng Phó, §«ng V¨n, §«ng H­ng, §«ng Minh, §«ng Hoµ, §«ng Hoµng, §«ng yªn

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 14 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn §«ng S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Thiªu Hãa


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 18 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn ThiÖu Hãa lµ x· lo¹i 1:

X· ThiÖu Quang, ThiÖu §«, ThiÖu Nguyªn, ThiÖu Hîp, ThiÖu Phó, ThiÖu Quang, ThiÖu H­ng, ThiÖu Duy, ThiÖu Ngäc, ThiÖu V¨n, ThiÖu Vò, ThiÖu Hoµ, ThiÖu To¸n, ThiÖu C«ng, ThiÖu Long, ThiÖu Viªn, ThiÖu TiÕn, ThiÖu ChÝnh, ThiÖu Thµnh

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 22 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn ThiÖu Hãa chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn TÜnh Gia


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 09 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn TÜnh Gia lµ x· lo¹i 1:

X· H¶i Ninh, H¶i LÜnh, H¶i Hoµ, TÜnh H¶i, C¸c S¬n, Anh S¬n, Hïng S¬n, Tróc L©m, T©n Tr­êng.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 18 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn TÜnh Gia chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn VÜnh Léc


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 11 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn VÜnh Léc lµ x· lo¹i 1:

X· VÜnh Thµnh, VÜnh Hoµ, VÜnh Hïng, VÜnh Long, VÜnh Yªn, VÜnh Ninh, VÜnh Quang, VÜnh TiÕn, VÜnh H­ng, VÜnh Phóc, VÜnh MInh.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 12 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn VÜnh Léc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn TriÖu S¬n


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 21 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn TriÖu S¬n lµ x· lo¹i 1:

X· Thä B×nh, KhuyÕn N«ng, Th¸i Hoµ, N«ng Tr­êng, D©n Lùc, Thä Ngäc, Hîp Th¾ng, D©n Lý, TiÕn N«ng, V¨n S¬n, Thä T©n, §ång Lîi, §ång Th¾ng, Thä ThÕ, Hîp TiÕn, Xu©n Thä, Thä TiÕn, Hîp Lý, Xu©n ThÞnh, An N«ng, Thä D©n.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 25 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn TriÖu S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn HËu Léc


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 11 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn HËu Léc lµ x· lo¹i 1:

X· Minh Léc, Thµnh Léc, Léc T©n, Mü Léc, Tuy Léc, CÇu Léc, Liªn Léc, ThÞnh Léc, Xu©n Léc, Léc S¬n, H¶i Léc

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 17 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn HËu Léc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn N«ng Cèng


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 28 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn N«ng Cèng lµ x· lo¹i 1:

X· T©n Thä, T©n Phó, T©n Khang, TÕ N«ng, TÕ Th¾ng, TÕ Lîi, TÕ t©n, V¹n ThiÖn, V¹n Th¾ng, V¹n Hoµ, T­îng V¨n, T­îng S¬n, Tr­êng Trung, Tr­êng Minh, Trung ChÝnh, Trung Thµnh, Hoµng S¬n, Hoµng Giang, Minh Thä, Minh NghÜa, Kinh Kh«i, Th¨ng Thä, Th¨ng B×nh, C«ng ChÝnh, C«ng Liªm, C«ng B×nh, Tr­êng S¬n, Tr­êng Giang.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 29 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn N«ng Cèng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝchUû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Hµ Trung


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 13 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn Hµ Trung lµ x· lo¹i 1:

X· Hµ Long, Hµ TiÐn, Hµ Vinh, Hµ Lan, Hµ B×nh, Hµ Ch©u, Hµ T©n, Hµ B¾c, Hµ V©n, Hµ Giang, Hµ Lai, Hµ S¬n, Hµ H¶i./.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 15 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn Hµ Trung chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Nh­ Xu©n


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 2 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn Nh­ Xu©n lµ x· lo¹i 1:

X· Phó NhuËn, Xu©n Du

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 14 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn Nh­ Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch


Uû ban nh©n d©n

TØnh Thanh Hãa


Sè: 2045 TC/UBTH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Thanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1976QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ph©n lo¹i x·

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé x·;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh ®Þa d­, d©n sè, chÝnh trÞ, kinh tÕ hiÖn cã cña c¸c x·;

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Hµ Trung


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1. Nay xÕp lo¹i 13 x· cã tªn sau ®©y thuéc huyÖn Hµ Trung lµ x· lo¹i 1:

X· Hµ Long, Hµ TiÐn, Hµ Vinh, Hµ Lan, Hµ B×nh, Hµ Ch©u, Hµ T©n, Hµ B¾c, Hµ V©n, Hµ Giang, Hµ Lai, Hµ S¬n, Hµ H¶i./.

(Nh­ vËy tæng sè x· lo¹i 1 c¶ 2 ®ît cña huyÖn lµ 15 x·)

§iÒu 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ nöa chuyªn tr¸ch c¸c x· cã tªn trªn ®­îc h­ëng chÕ ®é phô cÊp x· lo¹i 1 kÓ tõ th¸ng n¨m 1976

§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ UBND huyÖn Hµ Trung chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§
KT chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Hãa

Phã Chñ tÞch
§· ký
TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 64.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương