284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đứctải về 31.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích31.88 Kb.
#17410
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do – Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Số: 284/KH - ĐHHĐ


KẾ HOẠCH

Đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức

năm học 2012-2013


Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013 (số 133/KH-ĐHHĐ ngày 15/8/2012) và kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm học 2010-2011 của các đơn vị, nhà trường triển khai đánh giá chất lượng chương trình giáo dục các ngành năm học 2012- 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục nhằm phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục những vần đề còn tồn tại của từng ngành do trường Đại học Hồng Đức đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chương trình giáo dục trường; xác nhận mức độ chương trình giáo dục đáp ứng mục tiêu của trường trong từng giai đoạn nhất định; giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của chương trình giáo dục; làm cơ sở cho người học lựa chọn ngành học và nhà sử dụng lao động tuyển chọn nhân lực của trường đào tạo.

- Tự đánh giá chương trình giáo dục (chương trình đào tạo các ngành), nhằm tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Trường Đại học Hồng Đức ban hành để đánh giá tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc chương trình đào tạo ngành làm cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.

II. KẾ HOẠCH:1. Đối tượng:

- Tất cả các chương trình đào tạo ngành nhà trường đang tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo.

- Các nguồn lực hiện có đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo theo chương trình đào tạo ngành.

2. Hình thức:

- Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu theo từng ngành đào tạo.

- Tổ công tác tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu minh chứng và tổ chức công tác tự đánh giá, viết báo cáo theo mẫu qui định.

3. Lịch trình thực hiện:

TT

Nội dung

Kết quả dự kiến

Thời gian TH

Ngườithực hiện

1

Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng chương trình giáo dục của trường năm học 2011-2012.

Kế hoạch được phê duyệt

Từ 25-28/12/2012

P. ĐBCL&KT

2

Xây dựng mẫu phiếu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành.

Mẫu phiếu được thống nhất

Từ 25 - 28/12/2012

P. ĐBCL&KT

3

Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công tác.

Quyết định được Ban hành

Từ 02 – 05/01/2013

P. TC-CB

P. ĐBCL&KT

Các khoa, BM


4

Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng chương trình giáo dục các ngành đào tạo

Bảng phân công nhiệm vụ của các Tổ công tác

Từ 02 – 05/01/2013

Tổ trưởng tổ đánh giá CL CT giáo dục

5

Thu thập thông tin, tài liệu minh chứng, tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành

Hồ sơ minh chứng và phiếu tự đánh giá.

Từ 05- 27/01/2013

Tổ công tác

6

Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành đào tạo.

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành

Từ 28/01 -10/3/2013


Tổ công tác

7

Thẩm định kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục của nhà trường đang đào tạo

Kết quả thẩm định chương trình giáo dục ngành

Từ 11

- 31/3/2013Tổ tư vấn

8

Đánh giá kiểm tra chương trình giáo dục ngành đào tạo của nhà trường.

Kết quả đánh giá chất lượng chương trình

Từ 01 -21/4/2013

Ban chỉ đạo

9

Tổng hợp, viết báo cáo và tổng kết kết quả đánh giá chất lượng chương trình năm học 2011-2012

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết

Từ 22/4 -12/5/2013

Ban chỉ đạo, Tổ công tác

P. ĐBCL&KT
4. Tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch.

- Phòng ĐBCL&KT phối hợp với phòng KH - TC lập dự toán kinh phí chi tiết trình Ban Giám hiệu phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí đầy đủ các nguồn lực để kế hoạch được thực hiện với chất lượng cao.

- Khoa (bộ môn) kịp thời thông báo đến toàn thể CBVC trong đơn vị; lập danh sách thành viên tổ công tác gửi về Ban chỉ đạo (qua đ/c Lê Thị Quỳnh Nga - phòng ĐBCL&KT) trước ngày 05/01/2013 và triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, tổ công tác kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo xin ý kiến giải quyết./.
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, P. ĐBCL&KT.Hoàng Nam
Каталог: NewsImages -> file -> Phong%20Dam%20bao%20chat%20luong%20va%20khao%20thi
file -> UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
file -> TIỂu thuyết thứ NĂM
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Phong%20Dam%20bao%20chat%20luong%20va%20khao%20thi -> Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức

tải về 31.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương