5. nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiệntải về 21.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích21.32 Kb.
#25827

5. NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân chủ trì nộp báo cáo khoa học kết quả thực hiện nhiệm vụ (12 bộ) theo mẫu hướng dẫn; các sản phẩm kèm theo; báo cáo quyết toán kinh phí.

- Phòng Quản lý Khoa học tiếp nhận báo cáo và làm các thủ tục theo quy định trình Giám đốc ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; Tổ chức Hội nghị đánh giá (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Cơ quan Chủ trì và Ban chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các yêu cầu của Hội đồng đánh giá theo biên bản Hội nghị và hoàn tất các thủ tục quản lý. Nộp hồ sơ bao gồm: 05 báo cáo kết quả nghiên cứu + 2 đĩa CD (không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị đánh giá).

- Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ tiến hành thanh lý Hợp đồng (không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ)

- Sở Khoa học và Công nghệ làm thủ tục trình UBND thành phố ra Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Khoa học và công nghệ

Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ trình đánh giá bao gồm:

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ cấp thành phố + Các phụ lục kèm theo (nếu có): 12 bộ

- Báo cáo tóm tắt (10 quyển)

- Các sản phẩm kèm theo (1 bộ)

- Số lượng hồ sơ: 10 (bộ)

b) Hồ sơ hoàn thiện sau Hội nghị đánh giá:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 bộ

- 02 đĩa CDThời hạn giải quyết:
- Tổ chức Hội nghị đánh giá: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Tổ chức, cá nhân chủ trì hoàn thiện hồ sơ sau Hội nghị đnáh giá: 15 ngày kể từ ngày tổ chức Hội nghị đánh giá

- Thanh lý Hợp đồng: không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ


Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố


Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính

Lệ phí:
Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Đề tài, Dự án ứng dụng, Dự án sản xuất thử nghiệm.

-Biểu mẫu thanh lý Hợp đồng


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KH&CN;

- Quyết định số 185/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 1539/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND thành phố Hải Phòng quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố;- Quyết định 256/QĐ-KHCN ngày 19/12/08 của Sở KH&CN về việc ban hành quy trình quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố.
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> SKHCN
SKHCN -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
SKHCN -> 4. thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp thành phố Trình tự thực hiện
SKHCN -> 11. giải thể TỔ chức khoa học và CÔng nghệ Trình tự thực hiện

tải về 21.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương