BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 25.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích25.38 Kb.
#7343


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCT

ngày tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch) trong ngành Công Thương với các nội dung như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

c) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

d) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2015;

đ) Các ý kiến góp ý phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chính lý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hôi khóa XIII.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bao gồm:

a) Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đặc biệt là những vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I theo Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm theo Kế hoạch này của Bộ Công Thương);

b) Để đảm bảo việc lấy ý kiến được triển khai đồng bộ, toàn diện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi ngành, lĩnh vực hoạt động, quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

2. Hình thức lấy ý kiến

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

a) Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp, chuyên gia về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ bằng các hình thức phù hợp;

b) Thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Trang thông tin pháp luật Công Thương.3. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bao gồm:

a) Các đơn vị thuộc Bộ;

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

c) Các doanh nghiệp thuộc Bộ;

d) Các viện nghiên cứu, trường đại học, trường dạy nghề thuộc Bộ.III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc việc góp ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm thường trực giúp Lãnh đạo Bộ triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của Bộ Công Thương như sau:

a) Gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ nghiên cứu, bám sát các nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

c) Tổng hợp báo cáo góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, xây dựng Dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thương trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký duyệt gửi Bộ Tư pháp.

3. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Báo Công Thương có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); thông tin tuyên truyền, phổ biến những nội dung của dự thảo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức lấy kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các nội dung liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương gửi Vụ Pháp chế đầu mối nghiên cứu, tổng hợp.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Trong quá trình tập trung lấy ý kiến cần thu hút trí tuệ và sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội có liên quan, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Bộ tại Kế hoạch này.IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Báo Công Thương đăng Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); gửi văn bản cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ lấy ý kiến: từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 8 năm 2015;

2. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức lấy ý kiến và lập Báo cáo tổng hợp gửi Vụ Pháp chế trước ngày 30 tháng 8 năm 2015. Báo cáo của các đơn vị cần bám sát Đề cương Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm Kế hoạch này của Bộ Công Thương); đồng thời phải được xây dựng trên cơ sở tập trung trí tuệ, thống nhất, toàn diện, đảm bảo tiến độ và bám sát các nội dung của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

3. Tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thương: từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2015;

4. Xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ đối với dự thảo Báo cáo: từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2015;

5. Vụ Pháp chế chủ trì trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký duyệt và gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ Công Thương báo cáo Bộ Tư pháp: trước ngày 18 tháng 9 năm 2015.V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do ngân sách của Bộ bảo đảm và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực của Bộ Công Thương thực hiện mọi nhiệm vụ theo Kế hoạch này và chỉ đạo của Bộ trưởng./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng HảiКаталог: DATA
DATA -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
DATA -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DATA -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
DATA -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
DATA -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
DATA -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
DATA -> Nghiên cứu một số đặc điểm
DATA -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
DATA -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 25.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương