BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích25.41 Kb.
#15562


BỘ TÀI CHÍNH


Số: /TTr-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2015


DỰ THẢOTỜ TRÌNH

Về Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia

và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng Nghị định năm 2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá hơn 01 năm thực hiện Nghị định số 94/2013/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát, đánh giá và tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành về Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia (danh mục), Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ và xin kính trình Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định này như sau:

I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định

Để hướng dẫn chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia, ngày 21/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia (Nghị định số 94/2013/NĐ-CP). Qua hơn 01 năm thực hiện Nghị định này đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Các nội dung hướng dẫn Luật tại Nghị định trên thực tế cũng không có những vướng mắc phát sinh yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung trừ 01 nội dung liên quan đến Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia. Qua thực tiễn thi hành cũng cho thấy danh mục còn có sự bất cập trong việc phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng.

Hiện nay, theo danh mục thì mặt hàng nhiên liệu đưa vào dự trữ quốc gia do Bộ Công thương quản lý bao gồm: Xăng ô tô; Dầu Diesel; Mazut; Dầu thô; đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng được phân công cho Bộ Giao thông vận tải quản lý. Để tận dụng năng lực kho bãi, chuyên môn và kinh nghiệm của các tổ chức chuyên doanh về nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, thời gian qua Chính phủ đã quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP và giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý (Công ty xăng dầu hàng không trực tiếp lưu giữ). Hiện nay, do năng lực của Công ty này không đáp ứng được yêu cầu dự trữ nên ngày 21/8/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6414/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, về việc sửa đổi Danh mục phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công thương. Ngày 26/02/2015, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 1069/BCTVT-TC về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tại công văn này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ giao Bộ Công thương quản lý mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thuộc hàng dự trữ quốc gia; Bộ Công thương cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ; để nâng cao hiệu quả; đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thì việc ban hành Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP là cần thiết.

II. Nguyên tắc xây dựng Nghị định

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục dựa trên những nguyên tắc chủ yếu sau:

1. Sửa đổi, bổ sung những nội dung về phân công nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Đảm bảo nội dung sửa đổi phù hợp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia, cụ thể, sự phù hợp về thẩm quyền của Chính phủ ban hành danh mục theo Điều 27 Luật dự trữ quốc gia.III. Quá trình soạn thảo văn bản

Trong quá trình soạn thảo Bộ Tài chính đã thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP trong trường hợp cần điều chỉnh bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia thì Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ quyết định điều chỉnh bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia.

2. Để tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện danh mục qua hơn 01 năm thực hiện, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia về đánh giá Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả những nội dung về đánh giá danh mục.

3. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá hơn 01 năm thực hiện danh mục, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo (thành phần gồm: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao Thông vận tải, Bộ Công thương và Bộ Tư pháp) và Tổ biên tập (gồm Lãnh đạo cấp Phòng và chuyên viên thuộc các đơn vị nêu trên); Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo nghị định; báo cáo rà soát, đánh giá thi hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP của Chính phủ; gửi lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan; đăng tải dự thảo trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các tổ chức và cá nhân tham gia, Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

IV. Những nội dung cơ bản của Nghị định

1. Nghị định này sửa đổi phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia tại Phụ lục Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/ND-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, bao gồm nội dung chính sau:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến ý kiến chỉ đạo của PTTCP Vũ Văn Ninh, theo đó, bỏ Mục 2, phần VII và bổ sung Điểm đ “ đ). Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng ” vào Mục 1 Phần II của Phụ lục nêu trên.

2. Ngày 12/12/2014, Tổng cục DTNN (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 1556/TCDT-KH gửi các đơn vị thuộc bộ, ngành được phân công theo dõi, quản lý hàng dự trữ quốc gia về báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý dự trữ quốc gia. Công văn này cũng đề nghị các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia, bao gồm cả việc đánh giá nội dung và danh mục ban hành kèm theo. Qua ý kiến của các bộ, ngành và thực tiễn thi hành, Bộ Tài chính trình Chính phủ: Ngoài việc sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng như trên, đề nghị không sửa đổi, bổ sung danh mục đối với các mặt hàng khác vì những lý do sau đây:

(i) Về các mặt hàng như: Phao áo, phao tròn, nhà bạt, xuồng các loại, phao bè cứu sinh, máy bơm nước chữa cháy, vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh, thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người, thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cây trồng, nuôi trồng thủy sản, vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian vừa qua đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các tình huống đột xuất, cấp bách. Bên cạnh đó, qua thực tiễn thi hành và theo báo cáo của các bộ, ngành cho thấy các danh mục mặt hàng này không có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung.

(ii) Một số mặt hàng như: Máy phát điện, động cơ thủy các loại, thiết bị khoan cắt, hiện đang tổ chức đấu thầu để nhập hàng. Một số mặt khác đang trong quá trình xây dựng kế hoạch trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chưa đánh giá hiệu quả qua việc xuất cấp và sử dụng các mặt hàng này.

Như vậy, về cơ bản, danh mục hiện hành đã đáp ứng được các mục tiêu của dự trữ quốc gia. Đối với các mặt hàng mới dự trữ lần đầu cần thời gian đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện bảo quản, xuất cấp sử dụng, Bộ Tài chính sẽ có báo cáo và đề xuất kiến nghị (nếu có) trong những năm tới.

V. Về ý kiến của các bộ, ngànhNơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng CP Vũ Văn Ninh;

- Lưu: VT, TCDT (5b).
BỘ TRƯỞNG


Đinh Tiến Dũng
Каталог: noidung -> tintuc -> Lists -> DuThaoVBPL -> Attachments
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Attachments -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
Lists -> Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG
Lists -> Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu

tải về 25.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương