Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxhtải về 67.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích67.67 Kb.
#10390


Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ


Số:……/……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.....tháng.....năm.....line 3


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THÁNG...... /NĂM………

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

- Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.

- Phòng quản lý XNC – Công an Tiền Giang.
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/chủ đầu tư: .................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Điện thoại: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..................................................................................................................................................................................................................................

5. Cơ quan cấp: ....................................................................... Ngày cấp: ...............................................................................................................................................................................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .........................................................................................................................................................................................................................................

7. Tổng số lao động (bao gồm người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam): ................................................................................................................................................................

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tháng ...................., 6 tháng đầu năm...................hoặc năm............................................ như sau:Số TT

Họ và tên

Giới tính

Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc

Cấp GPLĐ

Mức lương trung bình (triệu đồng)

Nam

Nữ

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Đại Dương

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nhà quản lý


Giám đốc điều hành


Chuyên gia


Lao động kỹ thuật

Khác

Cấp GPLĐ

Cấp lại GPLĐ

Không đủ điều kiện cấp, cấp lại GPLĐ

Không thuộc diện cấp GPLĐ

Đã nộp hồ sơ nhưng chưa được Cấp GPLĐ, Cấp lại GPLĐ hoặc xác nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)


Tổng  • Tổng cộng số người tạm trú trong Doanh nghiệp:…….người.

  • Người nước ngoài:…….người.

  • Người Việt Nam:……….người.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Каталог: SiteFolders -> KCN -> 211 -> Phong%20doanh%20nghi%E1%BB%87p -> C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệP
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O

tải về 67.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương