Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29



tải về 44.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích44.16 Kb.
#2302
Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……….

……, ngày … tháng … năm …..


KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG.

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụ sở tại …………. bắt đầu hoạt động kể từ ngày.../..../....

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí việc làm

Thời điểm bắt đầu làm việc

Đối tượng khác

Ghi chú

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1




















































2




















































3












































































































Tổng





















































Ghi chú:

- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Каталог: SiteFolders -> KCN -> 211 -> Phong%20doanh%20nghi%E1%BB%87p -> C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục số 4 MẪu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao đỘng của doanh nghiệP
C%C3%A1c%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu -> Phụ lục 9 HƯỚng dẫn kê khai c/O

tải về 44.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương