Ban thưỜng trực số: 471 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 49.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích49.86 Kb.
#11502


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 471 /KH-MTTW-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;
Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014

Để triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy chế) và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy định), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sau đây.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế và Quy định đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Việc tổ chức triển khai thực hiện theo hướng chọn các lĩnh vực, vấn đề vừa có ý nghĩa xã hội cao, vừa phù hợp với năng lực của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN1. Ở Trung ương

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

1.1. Ban hành thông tri hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế và Quy định trong hệ thống Mặt trận (tháng 4/2014).

1.2. Tổ chức tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp tỉnh trong toàn quốc về tổng rà soát việc thực hiện chính sách với người có công với cách mạng (đã thực hiện tháng 3/2014, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội).

1.3. Phối hợp tổ chức một số chương trình giám sát cụ thể như sau (cả năm):

1.3.1. Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng (do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ);

1.3.2. Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp (do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam);

1.3.3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản và thức ăn gia súc (do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam);

1.3.4. Giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập (do Tổng hội Y học Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ Y tế và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam);

1.3.5. Giám sát việc thực hiện Luật khoa học và công nghệ (do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam);

Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Đối với nội dung giám sát 1.3.1 (tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong năm 2014-2015), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, sáu đoàn thể tham gia để phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện. Đối với bốn nội dung giám sát còn lại, mỗi nội dung do một đoàn thể chủ trì, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các bộ, ngành liên quan tham gia triển khai. Về quy mô: Đối với nội dung giám sát ở mục 1.3.1 triển khai ở quy mô toàn quốc năm 2014, bốn nội dung giám sát còn lại chỉ triển khai ở quy mô hẹp (tại một số tỉnh, thành phố) trong năm 2014 mang tính thí điểm để rút kinh nghiệm, năm 2015 mới triển khai diện rộng.

1.3.6. Thực hiện một số hoạt động giám sát khác khi cần thiết hoặc khi có kiến nghị của các tổ chức thành viên hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.4. Tiến hành việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước khi được các cơ quan soạn thảo yêu cầu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (cả năm).

1.5. Xây dựng và triển khai kế hoạch góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1.6. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế và Quy định ở các địa phương, ít nhất một tỉnh, thành phố trong một cụm thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (cả năm).

1.7. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế và Quy định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch thực hiện Quy chế và Quy định năm 2015 (tháng 12/2014).2. Ở địa phương

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thực hiện các nội dung sau:

2.1. Tất cả các địa phương triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt quan tâm phối hợp và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ.

2.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát khác: Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn một trong bốn nội dung giám sát do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam chủ trì và hướng dẫn hoặc chọn một nội dung khác (bảo vệ môi trường, chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo, giáo dục, y tế …) đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát (có phạm vi liên quan đến các cấp ở địa phương), phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên ở địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

2.3. Các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo các quy định hiện hành (thực hiện dân chủ ở cơ sở, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư ở cộng đồng) vẫn tiến hành bình thường.

2.4. Về việc thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội: Thực hiện việc góp ý, phản biện đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy và chính quyền theo nội dung, trình tự thủ tục quy định tại Chương III của Quy chế.

2.5. Về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Xây dựng kế hoạch thực hiện theo nội dung, trình tự, thủ tục tại Quy định.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Kế hoạch này ban hành kế hoạch triển khai cụ thể cho địa phương mình trong Quý II năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1.1. Chủ trì phối hợp với sáu đoàn thể và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính để xây dựng các kế hoạch và hướng dẫn triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Quý I năm 2014, theo dõi chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội và sáu đoàn thể để triển khai đến tháng 10 năm 2015.

1.2. Phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam để hoàn chỉnh các văn bản và phối hợp triển khai cùng các bộ, ngành liên quan. Tiến hành sơ kết vào cuối năm 2014 để rút kinh nghiệm triển khai ra diện rộng vào năm 2015 và những năm tiếp theo.

1.3. Gửi báo cáo kết quả thực hiện sáu tháng đầu năm và cả năm cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.2. Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2.1. Ban Dân chủ - Pháp luật

Chủ trì tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Quy chế và Quy định: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với các ban, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch; làm việc với các đoàn thể, bộ, ngành liên quan chuẩn bị để triển khai; theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện.2.2. Ban Tuyên giáo

Tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phổ biến, tuyên truyền đầy đủ những nội dung của Quy chế và Quy định đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; giúp triển khai kế hoạch truyền thông theo thỏa thuận giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông; tổng hợp ý kiến của nhân dân và dư luận xã hội trong quá trình thực hiện Quy chế và Quy định.2.3. Ban Phong trào

Chủ trì giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; phối hợp tham mưu triển khai giám sát ở các lĩnh vực khác.2.4. Báo Đại đoàn kết và Tạp chí Mặt trận

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và quá trình triển khai thực hiện Quy chế và Quy định; phổ biến và góp phần tạo phong trào thi đua học tập các điển hình tiên tiến trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.2.5. Văn phòng

Tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kinh phí, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Quy chế và Quy định; phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.2.6. Các ban và đơn vị khác

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo sự phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế và Quy định phù hợp với hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều kiện thực tế ở địa phương.

3.2. Kế hoạch thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần phải được thống nhất với các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong trường hợp góp ý xây dựng Đảng phải được sự thống nhất với cấp ủy đảng cùng cấp.

3.3. Định kỳ sáu tháng, hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết về việc thực hiện Quy chế và Quy định, báo cáo với cấp ủy đảng và thông báo với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.4. Kinh phí thực hiện

4.1. Đối với chương trình giám sát do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành triển khai: Kinh phí triển khai do các tổ chức cùng trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính và thông báo cho các bộ, ngành và các địa phương có liên quan biết để triển khai thực hiện.

4.2. Đối với các chương trình giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì: Kinh phí triển khai do các tổ chức cùng trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để triển khai.

IV. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo việc thực hiện Quy chế, Quy định trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức khác là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện.

2. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo chung, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các chương trình giám sát.

3. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều phối quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. Các Phó Chủ tịch chỉ đạo các ban, đơn vị do mình phụ trách triển khai theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách công tác dân chủ - pháp luật giúp Ban Thường trực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 20141. Quý I năm 2014: Triển khai kế hoạch tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đoàn thể chủ trì, tham gia hướng dẫn hệ thống mình tổ chức thực hiện.

2. Quý II năm 2014: Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành xây dựng chương trình giám sát năm 2014.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch giám sát năm 2014. Tháng 5 năm 2014 giao ban toàn quốc để triển khai năm nội dung theo các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung những quy định về giám sát, phản biện xã hội một cách phù hợp vào dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).3. Quý III năm 2014: Triển khai các chương trình giám sát đã ký kết giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các bộ, ngành liên quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chương trình giám sát đã ký kết ở địa phương và thực hiện chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương.

4. Quý IV năm 2014: Tổng kết việc thực hiện các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên năm 2014, đề xuất chương trình giám sát năm 2015, chuẩn bị Dự án pháp lệnh về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 11 năm 2014: giao ban trực tuyến toàn quốc về tình hình và tiến độ triển khai các chương trình giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế và Quy định năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề nghị các tổ chức thành viên theo Chương trình phối hợp công tác năm 2014 giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch này.
Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (để báo cáo);

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng;

- Kiểm toán nhà nước

- Các tổ chức thành viên MTTQ VN;

- Các vị Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ VN;

- Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan TWMTTQ VN;

- Lưu: VT, Ban DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân
Каталог: home -> vanbanHD -> Nam%202014
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 122/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 129/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> ĐIỀu lệ mttqvn khóa VIII
Nam%202014 -> Ban chấp hành trung ưƠng số 217-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 28 /TTr-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> NGƯỜi việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Ưu tiên dùng hàng việt nam
Nam%202014 -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI, ban thưỜng trựC Ủy ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
Nam%202014 -> ĐOÀn chủ TỊch số: 596 /bc-mttw-đct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 49.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương