Bài tập về nhà ĐỀ BÀi bài 1



tải về 18.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2022
Kích18.93 Kb.
#52723
BÀI TẬP VỀ NHÀ


BÀI TẬP VỀ NHÀ
ĐỀ BÀI
Bài 1. (2đ). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 hợp tác xã được ghi lại trong bảng sau:

45 45 40 40 35 40 30 45 35 40

35 40 35 45 45 35 45 40 30 40



a) Lập bảng “tần số”


b) Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu


Bài 2. (1đ) Tính giá trị của đa thức P(x) = 5x2 – 4x – 4. tại x = - 2


Bài 3. (1,5đ) Cho các đa thức A(x)= 5x3 – 4x2 – 3x + 2 ; B(x) = x3 + 3x2 – 4x – 4
a) Tính A(x) + B(x)
b) Tìm đa thức C(x) sao cho C(x) + A(x) = B(x)


Bài 4. (1,5đ). Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) 24 + 4x b)
Bài 5. (1,5đ) Cho có .
a) Tính số đo góc C
b) So sánh các cạnh của


Bài 6. (2,5đ) Cho ∆ABC vuông tại A có cạnh AB = 8cm, cạnh AC = 6cm . Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = AC ( D nằm giữa A; B). Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho AE = AB ( C nằm giữa A; E). Kẻ AH là đường cao của ∆ABC. Đường thẳng AH cắt DE tại M ( M nằm giữa D; E )
a) Tính độ dài cạnh BC
b) Chứng minh ∆ABC = ∆AED
c) Chứng minh AM là trung tuyến của ∆ADE
............. Hết ............................
tải về 18.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương