Biểu số: 16a/btp/hctp/QTtải về 72.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích72.95 Kb.
#613

Biểu số: 16a/BTP/HCTP/QT

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau
KẾT QUẢ THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI SỞ TƯ PHÁP

(Năm)
(Từ ngày 01 tháng 01 năm......

đến ngày 31 tháng 12 năm........)

Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp …Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Đơn vị tính: người
Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài

Tổng số

Chia theo hình thức có quốc tịch nước ngoài

Chia theo quốc tịch nước ngoài của người thông báo

Do nhập quốc tịch

Có quốc tịch theo huyết thống

Có quốc tịch do sinh ra

Hình thức khác

Hoa Kỳ

Anh

Pháp

Đức

Séc

Đan Mạch

Ba Lan

Trung Quốc

Lào

Nước khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


Biểu số: 16b/BTP/HCTP/QT

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau
KẾT QUẢ THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NUỚC NGOÀI

(Năm)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm......

đến ngày 31 tháng 12 năm........)

Đơn vị báo cáo:

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ….Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Ngoại giao


Đơn vị tính: ngườiSố liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài

Tổng số

Chia theo hình thức có quốc tịch nước ngoài

Chia theo quốc tịch nước ngoài của người thông báo

Do nhập quốc tịch

Có quốc tịch theo huyết thống

Có quốc tịch do sinh ra

Hình thức khác

Hoa Kỳ

Anh

Pháp

Đức

Séc

Đan Mạch

Ba Lan

Trung Quốc

Lào

Nước khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày tháng năm

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở

NƯỚC NGOÀI

(ký tên, đóng dấu)Biểu số: 16c/BTP/HCTP/QT

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15 tháng 3 năm sau
KẾT QUẢ THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NUỚC NGOÀI

(Năm)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm......

đến ngày 31 tháng 12 năm........)

Đơn vị báo cáo:

Bộ Ngoại giaoĐơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Đơn vị tính: Người
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài

Tổng số


Chia theo hình thức có quốc tịch nước ngoài

Chia theo quốc tịch nước ngoài của người thông báo

Do nhập quốc tịch

Có quốc tịch theo huyết thống

Có quốc tịch do sinh ra

Hình thức khác

Hoa Kỳ

Anh

Pháp

Đức

Séc

Đan Mạch

Ba Lan

Trung Quốc

Lào

Nước khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Tổng số


Tại cơ quan đại diện…Tại cơ quan đại diện…


…..

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày tháng năm

BỘ TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 16a/BTP/HCTP/QT, 16b/BTP/HCTP/QT, 16c/BTP/HCTP/QT

Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài
1. Giải thích thuật ngữ:

- Hình thức có quốc tịch nước ngoài: là cách thức để một người có thêm quốc tịch của một nước khác.

- Do nhập quốc tịch: là việc một người sau khi đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật quy định được trở thành công dân của một Nhà nước thông qua quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Có quốc tịch theo huyết thống: là việc đứa trẻ mới sinh ra có quốc tịch theo quốc tịch của cha mẹ.

- Có quốc tịch do sinh ra: là việc đứa trẻ có quốc tịch của nước nơi đứa trẻ đó được sinh ra.

- Quốc tịch nước ngoài: là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam (khoản 2 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam).


2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

2.1. Áp dụng chung đối với Biểu mẫu 16a/BTP/HCTP/QT, 16b/BTP/HCTP/QT và 16c/BTP/HCTP/QT

- Cột 1 = Cột (2+3+4+5) = Cột (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15).

- Cột 6: Ghi số người thông báo có quốc tịch nước ngoài là quốc tịch Hoa Kỳ (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ).

- Cột 13: Ghi số người thông báo có quốc tịch nước ngoài là quốc tịch Trung Quốc (bao gồm cả những người có quốc tịch Đài Loan).2.2. Áp dụng đối với Biểu mẫu 16c/BTP/HCTP/QT

Cột A: dòng “Tại cơ quan đại diện…”: Ghi tên của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã báo cáo (liệt kê đầy đủ các Cơ quan đại diện đã báo cáo);


3. Nguồn số liệu

- Biểu mẫu 16a/BTP/HCTP/QT: nguồn số liệu từ sổ sách ghi chép ban đầu tại Sở Tư pháp.- Biểu mẫu 16b/BTP/HCTP/QT: nguồn số liệu từ sổ sách ghi chép ban đầu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện biểu mẫu này báo cáo Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao tổng hợp gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung báo cáo Chính phủ theo quy định của pháp luật).

- Biểu mẫu 16c/BTP/HCTP/QT: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 16b/BTP/HCTP/QT của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-3 -> Thong%20tu%2020
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 36a/btp/VĐC/PC
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 17a/btp/htqtct/CT
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 27a/btp/btnn
Thong%20tu%2020 -> SỞ TƯ pháp số: 1307 / stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu%2020 -> SỞ TƯ pháp số: 1308/ stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu%2020 -> 13a/btp/hctp/HT/ksktkh ban hành theo Thông tư số 20/2013/tt-btp ngày 03/12/2013
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 14a/btp/hctp/HT/htk

tải về 72.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương