Biểu số 2: TỔng hợp nhu cầu vốN ĐIỀu chỉNH, BỔ sung, LẬp quy hoạch mới năM 2010tải về 13.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13.41 Kb.
#8559
Biểu số 2: TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, LẬP QUY HOẠCH MỚI NĂM 2010

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SKH-TH ngày /5/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)


 1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh, huyện, thị xã:

  1. Định mức Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đắk Nông:

GQHT = 945 * 1,6 = 1512 triệu đồng (Trong đó, trượt giá là 60%).

  1. Định mức điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đắk Nông (Thực hiện 5 năm) bằng 65% Quy hoạch mới.

Tức bằng: 1512 * 65% = 982.8 triệu đồng.

 1. Quy hoạch các huyện, thị xã:

  1. Làm mới Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện:

Định mức cho Quy hoạch các huyện bằng 40% Quy hoạch tổng thể tỉnh:

(40% * 1512) = 604,8 triệu đồng.  1. Định mức cho Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã bằng 50% Quy hoạch tổng thể tỉnh:

(50% * 1512) = 756 triệu đồng.

  1. Định mức điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện bằng 65% Quy hoạch tổng thể huyện:

(65% * 604,8) = 393,12 triệu đồng.

  1. Định mức điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã bằng 65% Quy hoạch tổng thể thị xã:

(65% * 756) = 491,4 triệu đồng.

III. Một số quy hoạch cần điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương:

 1. Quy hoạch tổng thể của tỉnh (Điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương) là 983 triệu đồng.

 2. Làm mới Quy họach tổng thể phát triển KT-XH huyện Đắk Mil đến năm 2020 (huyện mới chia tách năm 2011) là 605 triệu đồng.

 3. Làm mới Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cho thị xã Đức Lập đến năm 2020 (dự kiến chia tách năm 2011) là 756 triệu đồng.

 4. Làm mới Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cho thị xã Gia Nghĩa đến năm 2020 (hết hiệu lực) là 756 triệu đồng.

 5. Điều chỉnh, bổ sung tổng thể phát triển KT-XH huyện Cư Jút đến năm 2020 là 393 triệu đồng.

 6. Điều chỉnh bổ sung tổng thể phát triển KT-XH huyện Đắk Song đến năm 2020 là 393 triệu đồng.

* Tổng chi phí = 3.886 triệu đồng.

IV. Quy hoạch các ngành cần điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới:

 1. Ngành Nông nghiệp: Xây dựng mới Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

 2. Ngành Công thương: Xây dựng mới Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

Xây dựng mới Quy hoạch phát triển Công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, có xét đến năm 2025, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

 1. Ngành Xây dựng: Xây dựng mới Quy hoạch mở rộng thị xã Gia Nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

 2. Ngành Thông tin và Truyền thông: Xây dựng mới Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, có xét đến năm 2025, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

 3. Ngàn Tài nguyên môi trường: Xây dựng mới Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông, chi phí là: 945*0,3*1,6 = 454 triệu đồng.

 4. Ngành Giao thông vận tải: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, chi phí là: 945*0,3*1,6*0,6 = 227 triệu đồng.

 5. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ), chi phí là:

GQHT = 500*1,5*1,4*2,5*1,6 = 4.200 triệu đồng.

* Tổng chi phí = 7.151 triệu đồng.

V. Chi phí khác:

Để thực hiện công tác lập Quy hoạch nêu trên, đề xuất hỗ trợ cho trang thiết bị văn phòng: Hỗ trợ trang thiết bị văn phòng (20 cơ quan, mỗi cơ quan 2 bộ vi tính Laptop, 2 máy in: dự kiến mỗi bộ máy in là 20 triệu đồng).* Tổng chi phí khác = 800 triệu đồng.
TỔNG CHI PHÍ ĐỀ NGHỊ = 3.886+7.151+800 = 11.837 Triệu đồng.


tải về 13.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương