§éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 60.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích60.4 Kb.
#24483
UBND tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

-  - §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 678 /Q§ - CT Hg 20

Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005
QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc chuyÓn nguån vèn vµ nhiÖm vô chi th­êng xuyªn


n¨m 2004 sang thùc hiÖn trong n¨m 2005.
Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ( s÷a ®æi ) c«ng bè ngµy 27/12/2002.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 4337/2003/Q§ - UB ngµy 29/12/2003 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc giao dù to¸n thu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2004.

- C¨n cø c¸c v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh, UBND tØnh vÒ viÖc ph©n bæ dù to¸n chi th­êng xuyªn n¨m 2004 cho c¸c lÜnh vùc chi, c¸c ngµnh vµ ®¬n vÞ dù to¸n.

- Theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh t¹i v¨n b¶n sè: 317/TC - QLNS ngµy 24/02/2005 vµ v¨n b¶n sè: 379/TC-QLNS ngµy 10/3/2005 vÒ viÖc ®Ò nghÞ quyÕt ®Þnh chuyÓn nguån vµ nhiÖm vô chi th­êng xuyªn n¨m 2004 sang 2005.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu I: Phª duyÖt chuyÓn nguån vµ nhiÖm vô chi th­êng xuyªn n¨m 2004 sang thùc hiÖn trong n¨m 2005, cho c¸c lÜnh vùc chi, c¸c ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thùc hiÖn; cô thÓ nh­ sau:

Tæng sè nguån kinh phÝ : 57.176.608.000 ®ång.

( N¨m m­¬i b¶y tû, mét tr¨m b¶y m­¬i s¸u triÖu, s¸u tr¨m linh t¸m ngh×n ®ång ), trong ®ã:

- §· cã QuyÕt ®Þnh ph©n bæ nh­ng ch­a ®ñ c¬ së chi: 6.110.608.000 ®ång;

- Ch­a cã QuyÕt ®Þnh ph©n bæ: 51.066.000.000 ®ång.( Chi tiÕt theo phô biÓu kÌm theo )

§iÒu 2: - Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch & §Çu t­, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, c¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh nµy vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi ngµnh thùc hiÖn chuyÓn nguån, qu¶n lý, quyÕt to¸n nguån kinh phÝ ®· ph©n bæ cho c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n vµ c¸c huyÖn; ®Ò xuÊt tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh nhiÖm vô chi vµ ph©n bæ cho c¸c lÜnh vùc chi, c¸c Ngµnh, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n nguån kinh phÝ ch­a ph©n bæ nªu trªn.

- C¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®· ®­îc giao, qu¶n lý vµ quyÕt to¸n nguån kinh phÝ ®¶m b¶o ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi ChÝnh, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: K/T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu III Q§. Phã Chñ tÞch

- TT TØnh uû, TT H§ND tØnh.

- C¸c ®/c TT UBND tØnh.

- L­u VP.

- Q§KP 015.( ®· ký )

Chu Ph¹m Ngäc HiÓn

Chi tiÕt nguån vµ nhiÖm vô chi n¨m 2004


chuyÓn sang thùc hiÖn n¨m 2005

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 678 /Q§-CT ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005


cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

§VT: 1.000 ®

TT

NhiÖm vô chi

Tæng

nguån

§· cã Q§

Ch­a ®ñ

c¬ së chi

Ch­a cã Q§

ph©n bæ
Tæng sè

57.176.608

6.110.608

51.066.000

1

Nguån sù nghiÖp VH Th«ng tin ( t¨ng c­íng CSVC)

719.000

719.000
2

Nguån sù nghiÖp Gi¸o dôc - §µo t¹o

1.051.608

1.051.608
-

Kinh phÝ thùc hiÖn Th«ng t­ 30

530.000

530.000
-

Kinh phÝ ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ( TTGD th­êng xuyªn)

80.000

80.000
-

Kinh phÝ ®Ò ¸n häc tËp Chñ nghÜa M¸c-Lª

150.000

150.000
-

§µo t¹o c¸n bé tin häc ( CTMTQG- Së Gi¸o dôc)

291.608

291.608
3

Kinh phÝ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin

608.000

608.000
-

Së Tµi nguyªn & M«i tr­êng

300.000

300.000
-

Së Th­¬ng M¹i

60.000

60.000
-

Së Giao th«ng VËn t¶i

43.000

43.000
-

Së V¨n ho¸ Th«ng tin

205.000

205.000
4

Kinh phÝ ATGT ( côm ®Ìn TP Thanh Ho¸)

2.643.000

2.643.000
5

Kinh phÝ BC§ n­íc s¹ch n«ng th«n ( tËp huÊn)

30.000

30.000
6

Nguån Sæ xè môc tiªu

3.475.000

1.059.000

2.416.000

-

Khèi huyÖn

1.059.000

1.059.000
-

C«ng tr×nh §Òn Bµ TriÖu

2.416.000
2.416.000

7

Nguån Trung ­¬ng bæ sung

17.250.000
17.250.000

-

Kinh phÝ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 121 ( c¸n bé kh«ng C tr¸ch)

15.050.000
15.050.000

-

Kinh phÝ dù ¸n tin häc

2.200.000
2.200.000

8

Nguån t¨ng thu dµnh thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng

31.400.000
31.400.000

-

Nguån t¨ng thu dµnh lµm l­¬ng (®· bè trÝ trong DT 2004)

13.900.000
13.900.000

-

Nguån 50% t¨ng so víi dù to¸n tØnh giao

17.500.000
17.500.000


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 60.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương