Của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/ct-byt ngày 15/3/2016 của Bộ y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạngtải về 36.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.04 Kb.
#21491


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Số: 711/KH-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2016


KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016

của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng

giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/CT-BYT

ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng

mất cân bằng giới tính khi sinh


Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 ( sau đây gọi tắt là Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chĩnh phủ) và Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 04/CT-BYT của Bộ Y tế); Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BYT của Bộ Y tế, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai của hệ thống ngành Y tế từ thành phố đến cơ sở đối với việc thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố.

b) Từng bước nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối với sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội; từ đó có những chuyển biến tích cực về hành vi liên quan đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

c) Khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.2. Yêu cầu:

Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn về y tế, dân số các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, giữ vai trò trung tâm và nòng cốt trong triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực và nâng cao hiệu quả của các hoạt động can thiệp; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nhằm làm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành:

a) Tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, động viên, khen thưởng của địa phương phù hợp với quy định của pháp luật trong việc thực hiện kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

b) Đưa chỉ tiêu về tỷ số giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương hàng năm.

c) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện không lựa chọn giới tính thai nhi.2. Truyền thông giáo dục và vận động thay đổi hành vi:

a) Tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

b) Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh với các nhóm đối tượng trong cộng đồng: Các cặp vợ chồng, những người đứng đầu dòng họ và gia đình, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, người cao tuổi và những người cung cấp dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi với những nội dung, thông điệp phù hợp.

c) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến, chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi tới các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ y tế, văn hóa phẩm trên địa bàn toàn thành phố.

d) Vận động trực tiếp đối tượng có nguy cơ cao (sinh con một bề gái) không lựa chọn giới tính thai nhi tránh hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh.

e) Thực hiện giáo dục về giới, bình đẳng giới với nội dung, hình thức thích hợp cho từng cấp học nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành bình đẳng giới cho thế hệ trẻ.

g) Lồng ghép nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào các chính sách văn hóa xã hội, các hoạt động truyền thông thường xuyên của các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể.

h) Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện của các cháu gái có thành tích học tập tốt; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ làm kinh tế giỏi và nuôi dậy con ngoan trong gia đình sinh con một bề gái, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ:

Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sống tại các địa bàn biển, đảo, ven biển, miền núi, khó khăn và các học sinh giỏi thuộc gia đình sinh con một bề gái theo quy định của Nhà nước.4. Nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

a) Hàng năm, các ngành chức năng cùng cấp tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; thông báo công khai, rộng rãi các đơn vị, cá nhân vi phạm và kết quả xử lý.

b) Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, công chức, viên chức y tế, dân số, người cung cấp dịch vụ y tế có liên quan.

c) Tổ chức ký cam kết không thực hiện hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi đối với cán bộ y tế làm việc tại các đơn vị trong ngành Y tế, cán bộ làm việc ở các cơ sở cung cấp dịch vụ sản khoa, siêu âm, nạo phá thai, cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền, kinh doanh thuốc đông y…III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố từ năm 2016.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ chế phối hợp, quản lý và điều hành:

Cơ chế phối hợp quản lý và điều hành Kế hoạch thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý sự nghiệp y tế, dân số.1.1. Cấp thành phố:

Giao Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia thành phố, Sở Y tế, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ.1.2. Cấp huyện

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Sở Y tế, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.1.3. Cấp xã

Ủy ban nhân dân và Ban Dân số xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp điều kiện của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình quận, huyện.


2. Tổ chức thực hiện

2.1 Sở Y tế, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình:

- Chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nội dung, mục đích, yêu cầu theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định của pháp luật; đảm bảo từng bước hạn chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa về mức chỉ số giới tính tự nhiên.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế theo quy định.

2.2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình thành phố:

Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các cấp cơ sở thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; lồng ghép việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tinh khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 với các chương trình văn hóa - xã hội của của thành phố và đơn vị phụ trách.2.3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hàng năm đề xuất bố trí ngân sách phù hợp cho các Sở, ngành, địa phương để thực hiện kế hoạch và tổng hợp chung trong kinh phí thực hiện Chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

2.4. Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện:

a) Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và kế hoạch, hướng dẫn của Sở Y tế để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp cụ thể trong việc kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn.

b) Đưa chỉ tiêu về tỷ số giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm của địa phương.

c) Chủ động, tích cực huy động bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

d) Chỉ đạo chính quyền các cấp, các phòng chức năng, cơ quan chuyên môn của địa phương tăng cường phối hợp và đẩy mạnh thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BYT của Bộ Y tế; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các Sở, ngành, đoàn thể TP;

- UBND các quận, huyện;- CPVP;

- Các CV: YT, TC, TH;- L­ưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Xuân BìnhКаталог: PortalFolders -> ImageUploads -> CCDS -> 1052 -> 2016NewFolder
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
2016NewFolder -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
1052 -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng số: 655/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 36.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương