Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủtải về 15.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích15.41 Kb.
#20525


BỘ TƯ PHÁP

____________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________Số: 1488 /BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTgHà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016


Kính gửi:


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Hội Luật gia Việt Nam;

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGPDL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi tắt là Quyết định số 409/QĐ-TTg) như sau:

1. Về mốc thời gian sơ kết, tổng kết: Đối với Luật phổ biến, giáo dục pháp luật: Thời điểm sơ kết tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/5/2016. Đối với Quyết định số 409/QĐ-TTg: Thời điểm tổng kết tính từ ngày 09/4/2012 đến ngày 30/5/2016.

2. Về nội dung sơ kết, tổng kết: Đề nghị báo cáo theo Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg (gửi kèm theo Công văn này).

3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo đánh giá về Trung ương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.

4. Về trách nhiệm thực hiện: Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết theo nội dung nêu tại mục 2 Công văn này. Riêng Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Về kết quả sơ kết, tổng kết: Trân trọng đề nghị gửi Báo cáo sơ kết, tổng kết về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và gửi file đính kèm qua email: htnga@)moj.gov.vn) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Đối với các cơ quan chủ trì các Đề án trong Chương trình hành động ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TTg: Đề nghị chủ động hướng dẫn việc tổng kết thực hiện Đề án do Bộ, ngành, đoàn thể chủ trì; tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung bảo đảm thời hạn nêu trên.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ về Bộ Tư pháp, qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 04.62739468/ 0979330326 (đồng chí Hồ Thị Nga).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cộng tác của Quý cơ quan./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(đã ký)

Phan Chí HiếuКаталог: PortalFolders -> ImageUploads -> STP
STP -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
STP -> Ngàn cân treo sợi tóc
STP -> Ubnd thành phố HẢi phòng sở TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
STP -> I. LĨNh vực giáM ĐỊnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở y tế
STP -> C. thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyệN (03 tthc)
STP -> I. Lĩnh vực Văn hóa: Thủ tục đăng lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Trình tự thực hiện
STP -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
STP -> SỞ TƯ pháp công an bảo hiểm xã HỘi thành phố
STP -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 15.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương