CỤc kiểm tra vbqppltải về 85.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích85.66 Kb.
#18729


BỘ TƯ PHÁP

CỤC KIỂM TRA VBQPPL


Số: 323/QĐ-KTrVBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của các đơn vị thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/3/2012;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Cục).

2. Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Cục và công chức, người lao động làm việc tại Cục.

Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục

1. Thực hiện đồng bộ, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành công khai, thông suốt, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

2. Tổ chức thực hiện công việc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Một công việc chỉ giao một đơn vị thực hiện; trường hợp một công việc có liên quan đến nhiều đơn vị thì giao một đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả trong công tác, trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa các đơn vị, giữa các công chức trong giải quyết công việc.

3. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục tuân theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, Quyết định này và Quy chế làm việc của Cục.Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục

1. Văn phòng là đơn vị thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Cục; xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tài chính, hành chính, quản trị và các điều kiện làm việc khác phục vụ cho hoạt động của Cục.

2. Văn phòng giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:


  1. Công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch, báo cáo

- Xây dựng và theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm, 06 tháng, quý, tháng, tuần của Cục;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm của Cục và các báo cáo khác theo quy định hoặc theo yêu cầu của Cục trưởng;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (cụm từ "quy phạm pháp luật" sau đây được viết tắt là QPPL) và Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL xây dựng các kế hoạch công tác chung về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tổng hợp, xây dựng báo cáo chung về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thống kê, tổng hợp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong toàn ngành theo quy định hoặc theo yêu cầu; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

- Chủ trì chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất của Cục; chủ trì chuẩn bị nội dung phục vụ Cục trưởng họp giao ban các cấp theo quy định hoặc theo yêu cầu; thông báo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục;

- Xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của Văn phòng;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cục tổ chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn bản phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

b) Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng

- Chủ trì xây dựng, trình Cục trưởng ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục, Quy chế làm việc của Cục; tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Quy chế làm việc của Cục;

- Tổ chức thực hiện các công việc về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tiếp nhận, làm thủ tục đề nghị nâng ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, người lao động theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, đề xuất về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương; tổ chức đánh giá nhận xét công chức, người lao động theo quy định, theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục và các cơ quan liên quan; các công việc khác về quản lý công chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

- Xem xét, đề xuất giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công chức, người lao động của Cục;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cục và công tác thi đua, khen thưởng về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL trong toàn ngành theo quy định.

c) Công tác tài chính, kế toán

- Lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách của Cục theo quy định; phân tích, đánh giá hiệu quả chi ngân sách cho các hoạt động của Cục; tham mưu giúp Cục trưởng xét duyệt dự toán, quyết toán chi ngân sách của các phòng thuộc Cục;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Cục đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục xây dựng, trình Cục trưởng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chi tiêu nội bộ của Cục;

- Tổ chức thực hiện quản lý tài chính, tài sản được giao của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

- Thực hiện chế độ công khai tài chính, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu về tài chính - kế toán, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho công chức trong đơn vị theo quy định.

d) Công tác văn thư, lưu trữ

- Tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến của Cục;

- Quản lý và sử dụng con dấu của Cục theo quy định;

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Bộ Tư pháp;

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính đối với các văn bản do Cục ban hành;

- Tổ chức lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu của Cục.

đ) Công tác hành chính, quản trị

- Xây dựng và trình lãnh đạo Cục phê duyệt kế hoạch mua sắm, thay thế phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng tài sản của Cục;

- Tổ chức truyền đạt trong Cục những chủ trương, chính sách và các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp;

- Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy chế làm việc của Cục;

- Tổ chức thực hiện công tác tiếp khách, báo chí, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội đến làm việc với Cục;

- Chuẩn bị hậu cần phục vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo giao ban, lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy chế của Bộ Tư pháp và của Cục;

- Bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho các công chức của Cục làm việc; chuẩn bị các thủ tục để bảo đảm phương tiện đi công tác cho công chức của Cục.

e) Công tác thẩm định, góp ý văn bản: tham gia thẩm định, góp ý các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (trừ các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thuộc nhiệm vụ tham gia thẩm định, góp ý của các đơn vị khác thuộc Cục).

g) Công tác hợp tác quốc tế: chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Tổ chức, biên chế

Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng và không quá hai (02) Phó Chánh Văn phòng và công chức tham mưu, tổng hợp, công chức kế toán, công chức hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, người lao động theo hợp đồng.

Chánh Văn phòng quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng, trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Biên chế của Văn phòng do Cục trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm tra văn bản QPPL và Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

1. Phòng Kiểm tra văn bản QPPL và Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL (sau đây gọi chung là các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản) là đơn vị thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

2. Các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của Phòng; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thuộc Cục xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách;

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công phụ trách;

c) Phối hợp với Văn phòng Cục xây dựng các kế hoạch công tác chung về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, xây dựng báo cáo chung, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

d) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và cho ý kiến đối với kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được phân công phụ trách chủ trì thực hiện.

Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện việc rà soát văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của Cục Kiểm tra văn bản QPPL; định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp; thực hiện hệ thống hóa văn bản theo định kỳ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp;

đ) Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp do các đơn vị thuộc Bộ được phân công phụ trách chủ trì soạn thảo;

e) Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản do các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công phụ trách ban hành (bao gồm cả thông tư liên tịch giữa các các Bộ, cơ quan ngang bộ được phân công phụ trách với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao);

g) Phối hợp kiểm tra văn bản do các Bộ, cơ quan ngang bộ không được phân công phụ trách ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách; phối hợp kiểm tra văn bản do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không được phân công phụ trách ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách (dự họp kiểm tra văn bản; có ý kiến bằng văn bản về nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra, gửi về phòng nghiệp vụ được giao chủ trì thực hiện việc kiểm tra để tổng hợp, xây dựng hồ sơ về văn bản trái pháp luật).

h) Tiếp nhận văn bản từ Văn phòng Cục, Phòng Cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chuyển đến và chủ động truy nhập Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử để thu thập văn bản, bảo đảm kiểm tra kịp thời văn bản do các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công phụ trách ban hành; chủ động theo dõi, nắm thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân về văn bản trái pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời kiến nghị xử lý nội dung trái pháp luật của văn bản.

i) Tổ chức hoạt động và quản lý đội ngũ cộng tác viên của Cục về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

k) Góp ý, thẩm định văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn; văn bản, đề án do các Bộ, ngành được phân công phụ trách chủ trì soạn thảo hoặc ban hành;

l) Thống kê, tổng hợp thông tin về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành và địa phương được phân công phụ trách;

m) Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; phối hợp xây dựng, quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Phạm vi phụ trách của các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

a) Phòng Kiểm tra văn bản QPPL có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực chuyên môn: công thương, giao thông, vận tải, kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Phạm vi phụ trách của Phòng Kiểm tra văn bản QPPL về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ Tư pháp bao gồm:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ: Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;

- Các địa phương: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bồi thường nhà nước; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Con nuôi; Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia; Nhà xuất bản Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam; Viện Khoa học pháp lý; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

b) Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực chuyên môn: khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, thông tin, truyền thông, y tế, quốc phòng, công an, nội vụ, ngoại giao và thanh tra. Phạm vi phụ trách của Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ Tư pháp bao gồm:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban dân tộc;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các địa phương: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tp Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang;

- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Công nghệ thông tin; Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Cục Công tác phía Nam; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Trường Đại Học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; các trường Trung cấp Luật.

4. Tổ chức, biên chế

Các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản có Trưởng phòng và không quá hai (02) Phó trưởng phòng, công chức khác và người lao động theo hợp đồng.

Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Biên chế của các phòng do Cục trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp điển hệ thống QPPL

1. Phòng Pháp điển hệ thống QPPL (sau đây gọi tắt là Phòng Pháp điển) là đơn vị thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về pháp điển hệ thống QPPL; tổ chức thực hiện pháp điển và tổ chức thẩm định kết quả pháp điển theo quy định; tổ chức quản lý việc thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Pháp điển giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Xây dựng các kế hoạch công tác của Phòng; chủ trì xây dựng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm của Cục về pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng dự án, đề án, văn bản QPPL về pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL;

b) Tổ chức thực hiện đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản QPPL về pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật về pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL; theo dõi, tham mưu kiến nghị cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất;

d) Tổ chức thực hiện pháp điển, hợp nhất văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm pháp điển, hợp nhất của Bộ Tư pháp; thực hiện pháp điển, hợp nhất văn bản thuộc trách nhiệm pháp điển, hợp nhất của Cục Kiểm tra văn bản QPPL;

đ) Tổ chức thẩm định kết quả pháp điển các đề mục theo quy định; giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác pháp điển; trình Chính phủ thông qua các chủ đề của Bộ pháp điển;

e) Cho ý kiến đối với các văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền hợp nhất của Bộ Tư pháp trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực; thực hiện hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL;

g) Thực hiện quản lý Bộ Pháp điển điện tử, cập nhật QPPL mới theo quy định; tập hợp, xây dựng, quản lý Bộ Pháp điển giấy theo quy định;

h) Chủ trì, phối hợp với với Văn phòng Cục tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác pháp điển hệ thống QPPL, hợp nhất văn bản QPPL; thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng hoặc theo quy định;

i) Tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp điển hệ thống QPPL, hợp nhất văn bản QPPL;

k) Tổ chức hoạt động và quản lý đội ngũ cộng tác viên làm công tác pháp điển hệ thống QPPL;

l) Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, cộng tác viên làm công tác pháp điển hệ thống QPPL, hợp nhất văn bản QPPL;

m) Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, duy trì Cổng thông tin điện tử pháp điển và phần mềm về pháp điển hệ thống QPPL; chủ trì tổ chức thực hiện quản lý hoạt động và biên tập, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Tổ chức, biên chế

Phòng Pháp điển có Trưởng phòng và không quá hai (02) Phó trưởng phòng, công chức khác và người lao động theo hợp đồng.

Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Phòng Pháp điển do Cục trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng.Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

1. Phòng Cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (sau đây gọi tắt là Phòng Cơ sở dữ liệu) là đơn vị thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng xây dựng, quản lý và khai thác hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

2. Phòng Cơ sở dữ liệu giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt kế hoạch công tác hàng năm của Phòng; xây dựng các dự án, dự thảo văn bản và các kế hoạch về công tác xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

b) Rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc kiểm tra văn bản;

c) Tổng hợp, phân loại kết quả rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực làm cơ sở pháp lý để kiểm tra văn bản do các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đến để đưa vào hệ cơ sở dữ liệu về kiểm tra văn bản;

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục tiếp nhận, thu thập, quản lý văn bản QPPL do các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; phân loại văn bản (theo các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương mà các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản được phân công phụ trách) và chuyển văn bản (ưu tiên dùng bản điện tử nếu có) cho các phòng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản để thực hiện việc kiểm tra theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức thực hiện việc tiếp nhận thông tin phản ánh về văn bản trái pháp luật từ phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định;

e) Tiếp nhận, lưu giữ kết quả kiểm tra, xử lý các văn bản, các thông tin, tài liệu và dữ liệu khác phục vụ công tác kiểm tra văn bản;

g) Nghiên cứu, xây dựng, quản lý, sử dụng và phát triển hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

h) Thống kê, tổng hợp, cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng hoặc theo quy định;

i) Quản lý Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Tổ chức, biên chế

Phòng Cơ sở dữ liệu có Trưởng phòng và không quá hai (02) Phó trưởng phòng, công chức khác và người lao động theo hợp đồng.

Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Phòng Cơ sở dữ liệu do Cục trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định này.

2. Trường hợp cần thiết để bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Cục, Chánh Văn phòng và Trưởng các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm tham mưu đề xuất điều chuyển hoặc tạm giao công việc cụ thể cho các đơn vị thuộc Cục thực hiện.

3. Các nhiệm vụ đột xuất theo quy định hoặc cấp trên giao do Cục trưởng trực tiếp phân công cho các đơn vị, công chức, người lao động thuộc Cục thực hiện.Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/QĐ-KTrVB ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL./.Nơi nhận:

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Các Thứ trưởng (để b/c);

  • Vụ TCCB (để p/h);

- Các Phó Cục trưởng;

  • Như Điều 7 (để t/h);

  • Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Đồng Ngọc Ba

tải về 85.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương