Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhtải về 10.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.99 Kb.
#11755

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

Số: 1823/TCT-DNL

V/v: Thuế GTGT hàng nhập khẩu để tiến hành hoạt động dầu khí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 


Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật khoan Dầu khí.
(Lầu 8, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7707/CT-TTHT ngày 03/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế/phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc diện trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động thăm dò, phát triển mỏ dầu khí.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 17(b) Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế trong trường hợp hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu:

“b,... máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.”

- Tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT: “Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

- Tại Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí trúng thầu nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam, tại thời điểm nhập khẩu, lô hàng thuộc diện hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, nhưng khi xuất bán cho khách hàng (thời điểm xuất bán, lô hàng thuộc diện hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì Công ty lập hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật khoan Dầu khí biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ CS, KK, PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Đặng Ngọc Minh


 
Каталог: Uploaded -> danglien -> 2014 06 04
danglien -> CỤc gsql về HẢi quan
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> TỔng cục thuế Số: 1406/tct-kk v/v: Phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
2014 06 04 -> Số: 1730/bhxh-kt v/v: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
2014 06 04 -> Của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế gtgt
2014 06 04 -> TỔng cục thuế Số: 1863/tct-cs v/v: Giảm tiền thuê đất đối với các Hợp tác xã. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 06 04 -> V/v: Vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in
2014 06 04 -> TỔng cục thuế Số: 1871/tct-dnl v/v: Sử dụng mã số thuế. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 10.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương