Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.85 Kb.
#24053

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 637 TC/UB
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1972
Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- §Ó ®¸p øng víi t×nh h×nh míi.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n, Tr­ëng ban Ph©n vïng kinh tÕ vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.Nay thµnh lËp §oµn ®iÒu tra, kh¶o s¸t, quy ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ vïng biÓn gäi t¾t lµ "§oµn quy ho¹ch thuû s¶n" trùc thuéc ty Thuû s¶n qu¶n lý.

§iÒu 2: NhiÖm vô cña ®oµn Quy ho¹ch thuû s¶n lµ: §iÒu tra, kh¶o s¸t vïng biÓn, ven biÓn, vïng triÒu (kÓ c¶ vïng xung quanh c¸c ®¶o) ®Ó quy ho¹ch, ph©n vïng kinh tÕ miÒn biÓn cña tØnh.

NhiÖm vô cô thÓ cña §oµn quy ho¹ch thuû s¶n do «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n quy ®Þnh.§iÒu 3: §oµn ®iÒu tra quy ho¹ch Thuû s¶n do 1 ®oµn tr­ëng phô tr¸ch chung vµ cã 1 ®oµn phã gióp viÖc ®oµn tr­ëng.

§oµn §iÒu tra cã qui ho¹ch thuû s¶n lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n sù nghiÖp ®­îc dïng con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 4: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn, «ng Tr­ëng ty Thuû s¶n, «ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh, «ng §oµn tr­ëng §oµn Quy ho¹ch thuû s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương