Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 15.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.68 Kb.
#24273

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 658 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 07 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- TiÕp theo quyÕt ®Þnh sè 1550- TC/UBTH ngµy 19/12/1970 cña UBHC tØnh vÒ viÖc chuyÓn giao nhµ m¸y n­íc tõ Ty C«ng nghiÖp sang Ty KiÕn tróc qu¶n lý.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.- Nhµ m¸y thuéc Ty C«ng nghiÖp cã 2 c¬ së, nay chuyÓn giao c¬ së n­íc ngät sang C«ng ty ¨n uèng thuéc Ty Th­¬ng nghiÖp qu¶n lý vµ chuyÓn giao c¬ së n­íc läc sang Ty KiÕn tróc qu¶n lý.

§iÒu 2: - Néi dung chuyÓn giao tµi s¶n, vËt t­ thiÕt bÞ, tiÒn vèn, biªn chÕ, c¸n bé... theo nguyªn t¾c sau ®©y:

- VËt t­ thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ vèn cña c¬ së nµo th× bµn giao cho c¬ quan tiÕp nhËn ®¬n vÞ Êy, kh«ng ®­îc chuyÓn tõ ®¬n vÞ nµy sang ®¬n vÞ kh¸c, tr­êng hîp kh«ng sö dông hÕt th× b¸o c¸o UBHC tØnh quyÕt ®Þnh.

- C¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n c«ng nghÖ lµm viÖc thuéc së nµo th× ®i theo c¬ së ®ã, kh«ng ®­îc thay ®æi c¸n bé, nh©n viªn nghiÖp vô vµ qu¶n lý nh­ kÕ to¸n tµi vô, thèng kª kÕ ho¹ch... gi÷a c¬ së n­íc läc vµ n­íc ngät ph¶i bµn b¹c th­¬ng l­îng víi nhau trªn tinh thÇn hîp t¸c x· héi chñ nghÜa nh»m b¶o ®¶m cho 2 c¬ së sau khi bµn giao vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng. C¸n bé l·nh ®¹o tuú theo kh¶ n¨ng sÏ do TØnh quyÕt ®Þnh.

- Tµi s¶n mÊt m¸t, h­ háng kh«ng sö dông ®­îc, c«ng nî ch­a x¸c minh..., gi¸m ®èc nhµ m¸y n­íc cò ph¶i thanh to¸n cho minh b¹ch tr­íc khi bµn giao, nÕu cã nî ph¶i chuyÓn cho c¬ quan míi kÌm theo ®Çy ®ñ chøng tõ hå s¬ tµi liÖu.

- Sau khi ®· bµn giao mµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc cña 2 c¬ së t¹m thêi cßn ë chung mét ®Þa ®iÓm vµ sö dông chung nhµ ¨n, nhµ gi÷ trÎ, nhµ ë... th× ai ë ®©u vÉn ë ®Êy, khi nµo c¬ së n­íc ngät dêi ®i n¬i kh¸c sÏ giao nhµ cöa l¹i cho c¬ së m×nh th× ®­îc ®em ®i ®Ó kh«ng ph¶i mua s¾m míi.

§iÒu 3: - Ty C«ng nghiÖp chñ tr× míi c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn nhËn bµn giao vµ cã tr¸ch nhiÖm cïng víi gi¸m ®èc nhµ m¸y, phèi hîp víi c¸c tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn lao ®éng Hå ChÝ Minh lµm c«ng t¸c t­ t­ëng cho c¸n bé, c«ng nh©n cña 2 c¬ së th«ng suèt chñ tr­¬ng, yªn t©m s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c, nhÊt thiÕt kh«ng v× viÖc bµn giao mµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, ®Õn viÖc b¶o vÒ tµi s¶n, vËt t­ Nhµ n­íc.

Ty Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn 2 c¬ së thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n thu chi cho râ rµng, rµnh m¹ch vµ ph©n phèi vèn cho hîp lý.

Ty KiÕn tróc lËp ngay ph­¬ng ¸n më réng c¬ së n­íc läc tr­íc m¾t lµ lËp kÕ ho¹ch xin nhËp thiÕt bÞ b¸o c¸o gÊp lªn UBHC tØnh ®Ó tr×nh ChÝnh phñ.

§iÒu 4: - §ång ý cho C«ng ty ¨n uèng di chuyÓn c¬ së n­íc ngät thèng nhÊt víi c¬ së s¶n xuÊt kem, C«ng ty ¨n uèng lËp ph­¬ng ¸n x©y dùng xÝ nghiÖp nµy ë ®Þa ®iÓm míi ®· ®­îc UBHC tØnh quy ®Þnh ®Ó cã thÓ di chuyÓn c¬ së n­íc ngät trong ®Çu th¸ng 9/1971. Ty KiÕn tróc sÏ khÈn tr­¬ng gióp ®ì C«ng ty ¨n uèng thi c«ng x©y dùng xÝ nghiÖp nµy. Vèn x©y dùng xÝ nghiÖp míi nµy UBHC tØnh ®ång ý cho vay Ng©n hµng Nhµ n­íc theo ®óng chÕ ®é thÓ lÖ hiÖn hµnh. VËt liÖu x©y dùng sÏ b¸o c¸o ®Ó Uû ban KÕ ho¹ch tØnh xÐt ph©n phèi.

§iÒu 5: - Thêi gian bµn giao chËm nhÊt lµ ®Õn ngµy 30/9/1971 lµ hoµn thµnh.

Trong qu¸ tr×nh bµn giao nÕu cßn vÊn ®Ò g× khã kh¨n, Ty C«ng nghiÖp vµ c¸c Ty nãi trªn ph¶i b¸o c¸o UBHC tØnh gi¶i quyÕt, kh«ng ®­îc ®Ó chËm trÔ.§iÒu 6 : - C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn, c¸c «ng Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, Tr­ëng ty C«ng nghiÖp, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, Tr­ëng ty KiÕn tróc, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng, Chñ nhiÖm C«ng ty ¨n uèng vµ gi¸m ®èc nhµ m¸y n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 6 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Lª Kh¾c HiÕu

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 15.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương