Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 11.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.54 Kb.
#11012

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1754 TKVX
Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1961


Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- ChiÕu S¾c lÖnh 63-SL ngµy 21/11/45 vµ c¸c v¨n b¶n kÕ tiÕp Ên ®Þnh nguyªn t¾c tæ chøc chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n.

- C¨n cø kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Tr­êng líp trong niªn kho¸ 1961 - 1962.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ty Tr­ëng ty Gi¸o dôc tØnh Thanh Ho¸. Nay

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Më thªm 17 Tr­êng phæ th«ng cÊp II quèc lËp vµ d©n lËp d­íi ®©y cho c¸c huyÖn trong tØnh.

1- Tr­êng Quèc lËp:

- Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 Ngäc LÆc cho huyÖn Ngäc LÆc

- Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 Nh­ Xu©n II cho huyÖn Nh­ Xu©n

- Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 Th­êng Xu©n cho huyÖn Th­êng Xu©n

- Tr­êng phæ th«ng cÊp 2 CÈm Thuû III cho huyÖn CÈm Thuû.

2- Tr­êng D©n LËp:

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Hµ Thanh cho huyÖn Hµ Trung

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Minh Léc cho huyÖn HËu Léc

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp §¹i Léc cho huyÖn HËu Léc

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Nga Liªn cho huyÖn Nga S¬n

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp ThiÖu Lý cho huyÖn ThiÖu Ho¸

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp §Þnh TiÕn cho huyÖn Yªn §Þnh

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp VÜnh TiÕn cho huyÖn VÜnh Léc

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Qu¶ng S¬n cho huyÖn Qu¶ng X­¬ng

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Tïng L©m cho huyÖn TÜnh Gia

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Xu©n B¸i cho huyÖn Thä Xu©n

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Thä LËp cho huyÖn Thä Xu©n

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp Hîp Thµnh cho huyÖn N«ng Cèng

Tr­ëng phæ th«ng cÊp II d©n lËp C«ng Liªm cho huyÖn N«ng Cèng§iÒu 2: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, «ng Tr­ëng ty Gi¸o dôc, «ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh tØnh Thanh Ho¸ chiÕu QuyÕt ®Þnh thi hµnh./.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương