Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸tải về 8.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.23 Kb.
#12416

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1895 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 1968Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ, c«ng bè LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø t×nh h×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hiÖn nay.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp 4 Tr¹m s©u bÖnh ë 4 huyÖn HËu Léc, Qu¶ng X­¬ng, TriÖu S¬n, Thä Xu©n trùc thuéc Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸.

Tr¹m s©u bÖnh lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã h¹ch to¸n kinh tÕ riªng.

NhiÖm vô cña Tr¹m chØ ®¹o c¸c HTX thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh c©y trång.

§iÒu 2: Tæ chøc cña tr¹m cã 1 Tr¹m tr­ëng phô tr¸ch chung vµ mét sè c¸n bé kü thuËt c«ng nh©n viªn.

Biªn chÕ cña Tr¹m do «ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp cïng víi Uû ban KÕ ho¹ch vµ Ban Tæ chøc x©y dùng tr×nh Uû ban xÐt duyÖt.§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBHC tØnh, «ng Tr­ëng Ty N«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- UBHC huyÖn CÈm Thuû

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương