Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸tải về 11.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.47 Kb.
#16572
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 253 /Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2002
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

V/V thu håi ®Êt cña C«ng ty l­¬ng thùc Thanh Ho¸

(Cöa hµng l­¬ng thùc Neo) t¹i x· Nam Giang,

giao cho UBND x· Nam Giang qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5-7-1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai-LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- XÐt tê tr×nh sè: 126§T-LT/TH ngµy 04/10/2001 cña C«ng ty l­¬ng thùc Thanh Ho¸ V/v tr¶ l¹i ®Êt kh«ng cßn sö dông vµ ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn Thä Xu©n t¹i tê tr×nh sè: 02/2002/TT-UBTX ngµy 02/01/2002.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 52 §C/KHTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2002.quyÕt ®Þnh:

§iÒu1: Thu håi ®Êt C«ng ty l­¬ng thùc Thanh Ho¸ (Cöa hµng l­¬ng thùc Neo) t¹i x· Nam Giang, huyÖn Thä Xu©n giao cho UBND x· Nam Giang qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch.

+ DiÖn tÝch ®Êt: 10 044 m2. (§Êt XDCB cò)

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å 299 x· Nam Giang, tû lÖ: 1/1000, tê sè 01 thöa sè: 221.

§iÒu 2: C«ng ty l­¬ng thùc Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- ChÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, xö lý tµi s¶n trªn ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ bµn giao ®Êt cho UBND x· Nam Giang qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch.§iÒu 3: Chñ tÞch UBND x· Nam Giang cã tr¸ch nhiÖm:

- Sö dông nguyªn tr¹ng diÖn tÝch ®Êt ®­îc giao, khi cã nhu cÇu sö dông ph¶i lËp ®Çy ®ñ thñ tôc tr×nh c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt míi ®­îc thùc hiÖn.

- §­îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 22 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: §Þa chÝnh, Tµi chÝnh -VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n, Chñ tÞch UBND x· Nam Giang, Gi¸m ®èc C«ng ty l­¬ng thùc Thanh Ho¸ vµ tr­ëng cöa hµng l­¬ng thùc Nam Giang chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: KT/chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 4 Q§. Phã chñ tÞch

- L­u VP.(qddc253).

(§· ký)


L«i Xu©n Len

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 11.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương