Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸tải về 12.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.75 Kb.
#21388
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 461 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy th¸ng 02 n¨m 2001
QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh

VÒ viÖc thu håi ®Êt t¹i x· Tam Chung huyÖn M­êng L¸t

giao cho Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸ qu¶n lý sö dông.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5/7/1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai -LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 476/Q§-TTg ngµy 19/5/2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 687Q§/KB/VP ngµy 23/8/2000 cña Kho b¹c Nhµ n­íc Trung ¦¬ng v/v phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Kho B¹c Nhµ n­íc M­êng L¸t-Thanh Ho¸.

- XÐt v¨n b¶n sè: 45/2000/UB-ML ngµy 21/6/2000 cña UBND huyÖn M­êng L¸t, kÌm theo tê tr×nh xin giao ®Êt sè: 776KB 28/VP ngµy 11/12/2000 cña Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 59 §C/KHTC ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2001.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i x· Tam Chung huyÖn M­êng L¸t giao cho Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸, qu¶n lý sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng Trô së lµm viÖc Kho b¹c Nhµ n­íc huyÖn M­êng L¸t.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt: 900m2 (®Êt XDCB cò).

- VÞ trÝ khu ®Êt cã s¬ ®å tù ®o kÌm theo.

§iÒu 2: UBND huyÖn M­êng L¸t cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt cña chñ sö dông cò.

- ChØ ®¹o UBND x· Tam Chung bµn giao ®Êt cho Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸ ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ ®­îc giao.

- Qu¶n lý gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt vµ x©y dùng cña Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸ theo c¸c quy ®Þnh Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

Cïng víi UBND huyÖn M­êng L¸t bµn giao ®Êt, theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt.§iÒu 4: Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr× cïng víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo NghÞ ®Þnh 22/1998/N§-CP ngµy 24/4/1998 cña ChÝnh phñ.

- Sö dông ®Êt ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch, ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- X©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng mÆt b»ng ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt sè: 108 XD/UB ngµy 04/12/2000. Khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn míi ®­îc x©y dùng.

- §­îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 - §iÒu 22 LuËt Söa ®æi , bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai ngµy 11/12/1998.

§iÒu 5: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn M­êng L¸t, Chñ tÞch UBND x· Tam Chung, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc Thanh Ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 5 Q§. Phã chñ tÞch- L­u VP.(qddc461)
(§· ký)

L«i Xu©n Len


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương