Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸tải về 26.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích26.87 Kb.
#10228
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1681 TC/UBTH Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 1995


QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh

VÒ chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi gi©n viªn tr­êng chuyªn

vµ häc bæng cho häc sinh giái.

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 52 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 05-7-1994

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1691 ngµy 10/12/1993 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ nh÷ng môc tiªu chñ yÕu vµ nh÷ng chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp Gi¸o dôc & §µo t¹o trong hai n¨m 1994 - 1995 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc & §µo t¹o t¹i tê tr×nh sè 670 ngµy 8/12/1994 vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay ban hµnh t¹m thêi chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi gi¸o viªn tr­êng chuyªn, vµ häc bæng cho häc sinh giái nh­ sau :

1- ChÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi gi¸o viªn d¹y tr­êng chuyªn :

(¸p dông cho c¸c tr­êng chuyªn ®· cã QuyÕt ®Þnh thµnh lËp cña UBND tØnh).

a) §èi víi gi¸o viªn d¹y m«n chÝnh ë cÊp 2 (chuyªn chÝnh); ë c¸c tr­êng chuyªn huyÖn, thÞ, thµnh phè hoÆc ë c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së kh¸c cã häc sinh dù thi quèc gia ®¹t gi¶i.

- Møc 100.000 ®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ®· 3 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i 3 trë lªn. NÕu cã trªn 3 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia gi¶i tõ gi¶i ba trë lªn th× cø mçi lÇn cã gi¶i gi¸o viªn ®­îc h­ëng thªm 20.000®/th¸ng.

Møc 80.000®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ®· 2 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i 3 trë lªn.

- Møc 60.000®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia.

- Møc 20.000®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ch­a cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia.

b) §èi víi gi¸o viªn d¹y m«n chuyªn ë PTTH Lam S¬n (chuyªn chÝnh) hoÆc gi¸o viªn ë c¸c tr­êng PTTH cã häc sinh tham gia thi Quèc gia ®¹t gi¶i.

- Møc 120.000 ®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ®· 3 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i 3 trë lªn hoÆc cã häc sinh ®¹t gi¶i Quèc tÕ. NÕu cã trªn 3 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i ba trë lªn th× cø mçi lÇn ®¹t gi¶i, gi¸o viªn ®­îc th­ëng thªm 30.000®/th¸ng.

- 90.000 ®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ®· 2 lÇn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i 3 trë lªn.

- 60.000 ®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia.

30.000 ®/th¸ng ®èi víi gi¸o viªn ch­a cã häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia.

c) Gi¸o viªn d¹y m«n kh«ng chuyªn (chuyªn chÐo) ë tr­êng chuyªn PTTH Lam S¬n ®­îc h­ëng møc khuyÕn khÝch b»ng 20.000 ®/th¸ng; c¸c tr­êng chuyªn cÊp 2 ®­îc h­ëng 10.000 ®/th¸ng.

d) §èi víi c¸n bé qu¶n lý c¸c tr­êng chuyªn : Møc h­ëng cña hiÖu tr­ëng b»ng møc cña gi¸o viªn ®¹t gi¶i cao nhÊt trong tr­êng, HiÖu phã ®­îc h­ëng thÊp h¬n mét bËc.

Møc khuyÕn khÝch trªn ®­îc h­ëng 9 th¸ng cña n¨m häc. Khi gi¸o viªn ®­îc ®iÒu ®éng ®i tr­êng kh¸c hoÆc th«i kh«ng d¹y líp chuyªn th× th«i h­ëng chÕ ®é nµy.

2- ChÕ ®é khen th­ëng ®èi víi gi¸o viªn cã häc ssinh ®¹t gi¶i Quèc gia, Quèc tª (¸p dông cho c¶ gi¸o viªn d¹y chuyªn vµ d¹y c¸c tr­êng phæ th«ng kh¸c).

a) Gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y cã 1 häc sinh ®¹t gi¶i th× ®­îc h­ëng b»ng sè tiÒn th­ëng cho häc sinh ®ã.

NÕu cã nhiÒu häc sinh ®¹t gi¶i th× sè tiÒn th­ëng cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y b»ng sè tiÒn th­ëng cña 1 häc sinh ®¹t gi¶i cao nhÊt vµ céng thªm 70% sè tiÒn th­ëng c¸c gi¶i cßn l¹i.

b) Gi¸o viªn tham gia tËp huÊn (tËp trung «n luyÖn cho c¸c ®éi tuyÓn líp 5 vµ líp 9 tr­íc khi ®i thi Quèc gia, do së Gi¸o dôc & §µo t¹o tæ chøc) nÕu cã mét hay nhiÒu gi¸o viªn tËp huÊn cho mét líp th× tiÒn th­ëng ®­îc tÝnh b»ng tiÒn th­ëng cho mét gi¸o viªn d¹y trùc tiÕp th­êng xuyªn.

c) §èi víi gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i Quèc tÕ :

- Gi¶i nhÊt Quèc tÕ :

- Th­ëng 10.000.000® cho mçi häc sinh vµ 10.000.000 cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y cho häc sinh ®ã.

- Gi¶i nh× Quèc tÕ : th­ëng 6.000.000 cho häc sinh ®¹t gi¶i vµ 7.000.000 ® cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y.

- Gi¶i 3 Quèc tÕ : Th­ëng 4.000.000 cho häc sinh ®¹t gi¶i vµ 5.000.000 cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y.

- Gi¶i khuyÕn khÝch Quèc tÕ : Th­ëng 2 triÖu ®ång cho häc sinh ®¹t gi¶i vµ 2 triÖu ®ång cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y.

3- Møc häc bæng cho häc sinh giái phæ th«ng.

+ Møc 40.000®/th¸ng ®èi víi häc sinh ®¹t lo¹i giëi ë c¸c tr­êng Phæ th«ng trung häc vµ chuyªn c¸c tr­êng chuyªn cÊp 2 (h­ëng 9 th¸ng cña n¨m häc).

+ §ãi víi häc sinh tr­êng Phæ th«ng trung häc Lam S¬n :

- XÐt cÊp 60.000 ®/th¸ng ®èi víi nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i giái hoÆc häc sinh giái nhÊt ë m«n chuyªn cña líp 10 (mçi líp chän 2 em). Thêi gian ®­îc h­ëng lµ 9 th¸ng, tr¶ 2 lÇn vµo cuèi mçi häc kú.

- §èi víi häc sinh líp 11, líp 12 ®­îc chän vµo ®éi tuyÓn tho Quèc gia ®­îc xÐt cÊp 90.000 ®/th¸ng, ®­îc h­ëng 5 th¸ng trong thêi gian tËp huÊn.

NÕu kÕt qu¶ thi ®¹t tõ gi¶i 3 trë lªn th× sÏ ®­îc h­ëng c¶ 9 th¸ng häc bæng cña n¨m häc ®ã.

+ §ãi víi häc sinh líp 5 vµ líp 9 ®­îc chän vµo ®éi tuyÓn thi quèc gia ®­îc cÊp 60.000 ®/th¸ng (h­ëng 5 th¸ng vµ ®­îc tr¶ vµo ®Çu kú tËp huÊn).

- NÕu ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i 3 trë lªn sÏ ®­îc h­ëng 9 th¸ng, ®­îc tr¶ vµo cuèi häc kú cña n¨m häc.

4- Nh÷ng häc sinh ®¹t gi¶i quèc gia tõ gi¶i khuyÕn khÝch trë lªn nÕu häc ë c¸c tr­êng §¹i häc s­ ph¹m trong n­íc, ®­îc xÕp lo¹i kh¸ c¶ n¨m, cã cam kÕt trë vÒ phôc vô ngµnh gi¸o dôc tØnh nhµ l©u dµi th× hµng n¨m sÏ ®­îc cÊp thªm 1 suÊt häc bæng,nÕu xÕp lo¹i giái c¶ n¨m th× sÏ ®­îc xÐt cÊp 2 xuÊt häc bæng, tõ ng©n s¸ch cña tØnh vµ ®­îc ­u tiªn bè trÝ c«ng t¸c sau khi tèt nghiÖp. Giao cho së Gi¸o dôc & §µo t¹o lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt; trùc tiÕp phèi hîp víi c¸c tr­êng §¹i häc s­ ph¹m, ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ häc tËp, tu d­ìng vµ chi tr¶ c¸c xuÊt häc bæng nµy vµo cuèi mçi häc kú hoÆc cuèi n¨m häc. NÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt th× ph¶i hoµn tr¶ l¹i toµn bé chi phÝ mµ ng©n s¸ch ®· cÊp.

5- Gi¸o viªn d¹y m«n chuyªn nÕu s­u tËp ®­îc c¸c tµi liÖu trong n­íc, ngoµi n­íc cã gi¸ trÞ vµ biªn tËp l¹i hoÆc dÞch ra tiÕng ViÖt ®Ó cung cÊp cho gi¸o viªn trong tr­êng, trong tØnh th× ®­îc khuyÕn khÝch vµ tr¶ thï lao tho¶ ®¸ng.§iÒu 2 : ChÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi gi¸o viªn d¹y tr­êng chuyªn vµ häc bæng cho häc sinh c¸c tr­êng chuyªn lµ kho¶n kinh phÝ ­u ®·i cña tØnh nh»m khuyÕn khÝch gi¸o viªn d¹y giái vµ häc sinh häc giái. ChÕ ®é ­u ®·i ®èi víi gi¸o viªn kh«ng ®­îc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. TÊt c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®­îc h­ëng chÕ ®é khuyÕn khÝch t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt.

Giao cho Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc & §µo t¹o c¨n cø vµo sè tr­êng chuyªn, líp chuyªn cÊp 2 vµ cÊp 3 Lam S¬n, sè gi¸o viªn d¹y trong c¸c tr­êng chuyªn cña tØnh vµ sè häc sinh ®¹t c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó lËp dù to¸n kinh phÝ. Nguån kinh phÝ nµy ®­îc ghi vµo kÕ ho¹ch chi cho sù nghiÖp gi¸o dôc hµng n¨m cña ng¶nh Gi¸o dôc & §µo t¹o.

- Së Gi¸o dôc cã qui ®Þnh khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu b¾t buéc gi¸o viªn d¹y chuyªn häc thªm chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ vµ tin häc ®Ó th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é, ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ë c¸c tr­êng chuyªn.

- §i ®«i víi thùc hiÖn chÝnh s¸ch trong QuyÕt ®Þnh nµy hµng n¨m, së Gi¸o dôc & §µo t¹o ph¶i lùa chän l¹i sè gi¸o viªn d¹y ë c¸c tr­êng chuyªn ®Ó x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y chuyªn ngµy cµng cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô.

Nh÷ng gi¸o viªn d¹y m«n chuyªn ë tr­êng chuyªn nÕu sau 4 n¨m kh«ng cã häc sinh ®¹t gi¶i Quèc gia th× sÏ xem xÐt, lùa chän gi¸o viªn kh¸c cã tr×nh ®é n¨ng lùc h¬n thay thÕ vµ th«i kh«ng ®­îc h­ëng kho¶n ­u ®·i nµy. Nh÷ng gi¸o viªn ®­îc bè trÝ d¹y líp chuyªn ®Òu ph¶i qua lùa chän, thi tuyÓn vµ tr¶i qua thö th¸ch; nÕu sau mét sè n¨m xÐt thÊy kh«ng ®¶m b¶o n¨ng lùc ®Ó d¹y chuyªn th× sÏ chuyÓn sang d¹y tr­êng kh¸c. Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc & §µo t¹o qui ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn nµy. §ång thíi së Gi¸o dôc & §µo t¹o cã kÕ ho¹ch chän gi¸o viªn phæ th«ng trung häc d¹y kh¸, giái göi ®i ®µo t¹o ë c¸c tr­êng §¹i häc s­ ph¹m, ®¹i häc Tæng hîp ®Ó bæ sung gi¸o viªn cho hÖ thèng chuyªn.

§iÒu 3 : C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc & §µo t¹o , së Tµi chÝnh - VËt gi¸, së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u VP.

§· ký
Mai Xu©n Minh
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 26.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương