Chñ tÞch ubhc tØnh thanh ho¸tải về 10.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.43 Kb.
#11298

Uû ban hµnh chÝnh


tØnh Thanh Ho¸

ViÖt nam d©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1787 KTCB/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1974


quyÕt ®Þnh

V/v cÊp ®Êt x©y dùng, c¶i t¹o vµ më réng

BÖnh viÖn ThÞ x· Thanh Ho¸Chñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ UBHC c¸c cÊp c«ng bè t¹i LÖnh sè: 51-LCT ngµy 10-11-1982 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ T¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng;

- XÐt Tê tr×nh sè: 09 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1974 cña BÖnh viÖn ThÞ x· Thanh Ho¸.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty X©y dùng tØnh Thanh Ho¸ b»ng C«ng v¨n sè: 1664 VQH/XD ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 1974 vµ cña «ng Chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp tØnh Thanh Ho¸ b»ng C«ng v¨n ngµy 10/9/1974.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: DuyÖt cÊp ®Êt x©y dùng cho Uû ban Hµnh chÝnh ThÞ x· ®Ó x©y dùng c¶i t¹o vµ më réng BÖnh viÖn ThÞ x· t¹i tiÓu khu §iÖn Biªn ThÞ x· Thanh Ho¸. Víi diÖn tÝch lµ: 11.592 m2.

§«ng gi¸p: §­êng ®i Nam Ng¹n.

T©y gi¸p: Ruéng.

Nam gi¸p: Hµng rµo khu Nhµ dßng.

B¾c gi¸p: C¬ khÝ thuû lîi

(Cã mÆt b»ng thiÕt kÕ quy ho¹ch kÌm theo).§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc cÊp ®Êt x©y dùng ph¶i x©y dùng ®óng vÞ trÝ, ®óng diÖn tÝch, ®óng thiÕt kÕ mÆt b»ng ®· ®­îc duyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ nh÷ng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt x©y dùng.

§iÒu 3: Ty X©y dùng Thanh Ho¸, UBHC ThÞ x· vµ BÖnh viÖn ThÞ x· cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- BÖnh viÖn ThÞ x· TH

- Ty X©y dùng Thanh Ho¸

- UBHC ThÞ x· Thanh Ho¸

- ViÖn QH Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ

- L­u

KT/ chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch


§· ký
TrÇn TiÕn Qu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương