Chñ tÞch ñy ban nhn dn tØnh thanh hãatải về 45.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích45.62 Kb.
#19731

Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


TØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 378 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2008


QuyÕt ®Þnh

Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyền hạn cña

Ban chØ ®¹o An ninh trật tự ë x·, ph­êng, thÞ trÊn, Tæ b¶o vÖ An ninh trËt tự th«n, b¶n, khu phè vµ tæ chøc néi dung ho¹t ®éng cña

Tæ An ninh x· hội ë khu d©n c­Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh thanh hãa

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè 09/1998/NQ-CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng chèng téi ph¹m trong t×nh h×nh míi;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 375 /Q§-UBND ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2008 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ phª duyÖt §Ò ¸n “Cñng cè tæ chøc Ban chØ ®¹o ANTT vµ c¸c m« h×nh tù qu¶n vÒ ANTT t¹i c¬ së”;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng an tØnh t¹i tê tr×nh sè 298/PV11 (PX28) ngµy 21/12/2007,


QuyÕt ®Þnh:§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Qui ®Þnh vÒ tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyền hạn cña Ban chØ ®¹o ANTT ë x·, ph­êng, thÞ trÊn, tæ b¶o vÖ ANTT th«n b¶n, khu phè vµ tæ chøc néi dung ho¹t ®éng cña tæ ANXH ë khu d©n c­.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc C«ng an tØnh, Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn thÞ x·, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: Chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 2 Q§;

- TT TØnh uû, TT H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh;

- L­u: V¨n th­, NC.
NguyÔn V¨n Lîi (®· ký)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH

Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Ban chỉ đạo An ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn, Tổ bảo vệ An ninh trật tự thôn, bản, khu phố và tổ chức nội dung hoạt động của

Tổ An ninh xã hội ở khu dân cư.

(Ban hành kÌm theo Quyết định số: 378 /QĐ-UBND ngày 14/02/2008

của Chủ tịch UBND tỉnh )I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


1. Quy định này quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo An ninh trật tự (sau đây gọi tắt là ANTT); Tổ bảo vệ An ninh trật tự thôn, bản, khu phố (sau đây gọi tắt là ANTT thôn) và mô hình tổ chức nội dung hoạt động của Tổ An ninh xã hội (sau đây gọi tắt là ANXH) ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2. Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành quy định này, không tự ý đặt thêm quy định khác.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A) Ban chỉ đạo ANTT.

1. Mô hình tổ chức.

1.1. Ban chỉ đạo ANTT gồm có trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên.

- Chủ tịch UBND xã, phường thị trấn làm trưởng Ban chỉ đạo.

- Trưởng Công an xã, phường, thị trấn làm phó trưởng ban thường trực.

- Chủ tịch UBMTTQ làm phó trưởng ban.

- Các thành viên Ban chỉ đạo ANTT gồm: Xã đội trưởng, Bí thư xã đoàn, Hội trưởng Hội phụ nữ, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội Nông dân, Cán bộ tư pháp, Trưởng thôn, bản, trưởng Ban bảo vệ dân phố.

1.2. Các thành viên của Ban chỉ đạo ANTT chấp hành sự phân công điều hành của trưởng ban; thời gian các uỷ viên thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ANTT được coi như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, tổ chức mình.

1.3. Ban chỉ đạo ANTT do Chủ tịch UBND huyện thị xã, thành phố ra Quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên cơ sở đã thống nhất với Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố.

- Nhiệm kỳ của Ban chỉ đạo ANTT theo nhiệm kỳ của UBND phường, xã, thị trấn.

2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn.

2.1. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2.2. §ôn đốc, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc thực hiện các kế hoạch, công tác bảo vệ ANTT .

2.3. Tuyên truyền giáo dục cán bộ, §ảng viên và nhân dân trong xã, phường thị trấn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động quần chúng quản lý, giáo dục giúp đỡ người vi phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư.

2.4. Theo dõi tiến độ, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo ANTT, báo cáo Chủ tịch UBND cấp trên. Đánh giá tổng kết hàng năm, xác định các mô hình, điển hình để nhân ra diện rộng.

2.5. Đề xuất với UBND về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.3. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác.

3.1. Ban chỉ đạo ANTT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, xã, thị trấn vµ sù hướng dẫn nghiệp vụ của Công an huyện, thị xã, thành phố.

3.2. C¸c thµnh viªn trong Ban chỉ đạo ANTT làm việc theo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả công tác cho ®ång chÝ Trưởng ban.

3.3. Ban chỉ đạo ANTT bố trí phòng làm việc tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và cử cán bộ thường trực để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ở địa phương.

3.4. Lực lượng thường trực của Ban chỉ đạo ANTT là Ban Công an xã, thị trấn, Công an phường

3.5. Ban chỉ đạo ANTT mỗi tháng họp 1 lần. Khi có việc đột xuất trưởng Ban chỉ đạo ANTT có thể triệu tập hội nghị bất thường. Định kỳ 6 tháng, 1 năm họp sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả hoạt động công tác đảm bảo ANTT ở địa phương.B) Tổ bảo vệ ANTT thôn (áp dụng cho cấp xã, thị trấn nơi chưa bố trí công an chính quy).

1. Mô hình tổ chức.

1.1. Mỗi thôn, bản, khu phố thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT thôn. Nhiệm kỳ của tổ bảo vệ ANTT thôn theo nhiệm kỳ của trưởng thôn.

1.2. Thành phần của tổ bảo vệ ANTT thôn:

- Mỗi tổ bảo vệ ANTT thôn có 3 người trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó.

- Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn do đồng chí Công an viên của thôn đảm nhiệm.

- Tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn do nhân dân bầu chọn theo tiêu chuẩn quy định.

- Tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT thôn: Gồm những người cư trú thường xuyên ở khu vực, có tinh thần trách nhiệm, có sức khoẻ tốt và nhiệt tình tham gia công tác, nên ưu tiên lựa chọn bảo vệ ANTT thôn trong những người đã tham gia quân đội, công an hoặc tham gia công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp nay về sinh sống tại địa phương.

1.3. Thẩm quyền thành lập:

Sau khi các thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn được nhân dân bầu chọn, trưởng thôn, bản, khu phố thống nhất với trưởng Công an xã, thị trấn đề nghị Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra quyết định công nhận.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bảo vệ ANTT thôn.

2.1. Thường trực bảo vệ ANTT tại các thôn, bản, khu phố.

2.2. Nắm tình hình ANTT xảy ra tại thôn, bản, khu phố để kịp thời báo cáo trưởng thôn, công an xã, Ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn.

2.3. Tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn, bản chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước quản lý người vi phạm tại thôn, bản. Phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để hoà giải kịp thời, không để phát sinh thành tội phạm.

2.4. Tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ thôn, bản, khu phố, phát hiện những tình hình gây mất ANTT để ngăn chặn kịp thời.

2.5. Bắt giữ đối tượng phạm pháp quả tang.

2.6. Đối với các vụ việc về ANTT đã xảy ra, kịp thời cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường, nắm các nguyên nhân, hậu quả tác hại, đối tượng gây ra, những người biết việc đồng thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền và phối hợp với các lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc.

3. Mối quan hệ và cơ chế hoạt động của tổ bảo vệ ANTT thôn.

3.1. Tổ bảo vệ ANTT thôn chịu sự quản lý điều hành của chi uỷ chi bộ, Ban chỉ đạo ANTT, trưởng thôn, bản, khu phố vµ chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của trưởng Công an xã, thị trấn.

3.2. Tổ bảo vệ ANTT thôn có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong phạm vi thôn, bản, khu phố.

3.3. Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn chịu trách nhiệm tổ chức điều hành mọi hoạt động của tổ.

3.4. Hàng tuần tổ bảo vệ ANTT thôn giao ban 1 lần để kiểm điểm công tác trong tuần và bàn định công tác tuần tới.

C) Tổ ANXH ở khu dân cư.

1. Mô hình tổ chức.

1.1. Tổ ANXH được thành lập theo địa bàn dân cư, từ 10 hộ dân trở lên sống liền kề bố trí thành 1 tổ, những địa bàn có số hộ ít hơn sống tập trung, biệt lập cũng có thể thành một tổ.

1.2. Tổ ANXH có 1 tổ trưởng, 1 hoặc 2 tổ phó.

1.3. Tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH do các thành viên trong tổ bầu theo nhiệm kỳ của trưởng thôn. Người có nguyện vọng và được nhân dân tín nhiệm có thể giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH nhiều nhiệm kỳ.

1.4. Các thành viên tổ ANXH là đại diện các hộ gia đình trong tổ.

2. Nội dung hoạt động.

2.1. Tuyên truyền, vận động các gia đình trong tổ ANXH chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác ANTT, các quy ước, hương ước của địa phương.

2.2. Tuyên truyền, vận động các gia ®×nh trong tổ tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp.

2.3. Giáo dục mọi thành viên trong tổ ANXH g­¬ng mÉu chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về vệ sinh môi trường, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng gia đình, khối phố văn hoá, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động từ thiện tại khu dân cư…

2.4. Tổ chức sinh hoạt nhân dân hàng tháng, kiểm điểm tình hình, những thiếu sót, khuyết điểm của các thành viên trong tổ ANXH và bàn biện pháp đẩy mạnh công tác của tháng tiếp theo.

3. Cơ chế hoạt động.

3.1. Tổ ANXH đặt dưới sự lãnh đạo của chi uỷ, sự quản lý điều hành của trưởng thôn, bản, khu phố và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của ban Công an xã.

3.2. Tổ ANXH 3 tháng tổ chức họp một lần. Trường hợp cần thiết hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban ANTT có thể triệu họp để triển khai những chủ trương công tác hoặc giải quyết những phức tạp nổi cộm về ANTT tại khu dân cư.

III. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Khen thưởng, kỷ luật.

1.1. Tập thể, cá nhân Ban chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố, tổ ANXH có thành tích xuất sắc trong công tác được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

1.2. Các thành viên của Ban chỉ đạo ANTT, tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố, ANXH có hành vi lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân làm trái quy đÞnh thì tuỳ theo tính chất sai phạm có biện pháp xử lý hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động.

2.1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT do ngân sách phường, xã, thị trấn tự cân đối.

2.2. Phụ cấp cho các thành viên của Tổ bảo vệ ANTT thôn, bản khu phố:

- Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn (là công an viên) hưởng phụ cấp công an viên theo quy định của HĐND tỉnh.

- Các tổ viên tổ bảo vệ ANTT thôn hàng tháng được hưởng trợ cấp bằng 50% phụ cấp Công an viên, nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.

2.3. Kinh phí hoạt động của tổ ANXH: Hàng năm, UBND xã, phường, thị trấn tự cân đối thu, chi ngân sách để hỗ trợ kinh phí để phục vụ cho hội nghị sơ kết, tổng kết. Ngoài ra cò có nguồn do các hộ gia đình tự nguyện đóng góp hoặc sự tài trợ của các cơ quan, doan nghiệp đóng trên địa bàn.3. Chế độ thông tin báo cáo.

Quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tập hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp vói tình hình thực tế./.CH TCH

Nguyn Văn Lợi (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 45.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương