C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51 lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµtải về 10.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.49 Kb.
#27522

Uû ban Nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 954 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1979

Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51 LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 475 Q§/UBND ngµy 12/5/1979 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp C«ng tr­êng 101.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Y tÕ vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay bæ sung vµo §iÓm 2 §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh 719 Q§;UBND ngµy 03/7/1979 cña UBND tØnh vÒ viÖc thµnh lËp Ban Y tÕ c«ng tr­êng 101 nh­ sau:

a) Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa cã 08 c¸n bé vµ 20 gi­êng bÖnh víi 14 c¸n bé nh©n viªn phôc vô, do 01 b¸c sÜ lµ Phã ban Y tÕ C«ng tr­êng phô tr¸ch, Phßng kh¸m nµy ®­îc coi nh­ mét BÖnh viÖn tuyÕn huyÖn.

b) BÖnh viÖn Thä Xu©n ®­îc t¨ng thªm 50 gi­êng víi 35 c¸n bé nh©n viªn phôc vô ®Ó lµm nhiÖm vô ®iÒu trÞ tuyÕn 3 cña c«ng tr­êng ®­îc c«ng tr­êng cÊp vèn x©y dùng c¬ b¶n, t¨ng thªm ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®iÒu trÞ. BÖnh nh©n cña C«ng tr­êng 101. Trong khi ch­a cã chØ tiªu biªn chÕ bæ sung th× l­¬ng vµ phô cÊp cho sè c¸n bé nh©n viªn trªn do C«ng tr­êng 101 t¹m cÊp. Sè c¸n bé nh©n viªn nµy lÊy dÇn do yªu cÇu diÔn biÕn ë C«ng tr­êng 101.

c) Mäi chi phÝ cho Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa cho Ban Y tÕ c«ng tr­êng vµ cho 70 gi­êng bÖnh ®Òu do C«ng tr­êng 101 ®µi thä. Ban Y tÕ c«ng tr­êng 101 vµ Phßng kh¸m ®a khoa ®­îc sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch nh»m phôc vô kÞp thêi cho viÖc kh¸m vµ ®iÒu trÞ.§iÒu 2: C¸c ®iÒu kh¸c cña QuyÕt ®Þnh 719 Q§/UBTH ngµy 03/7/1979 kh«ng thay ®æi, vÉn cßn gi¸ trÞ thi hµnh.

§iÒu 3: C¸c «ng bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty Y tÕ, Tr­ëng ban ChØ huy C«ng tr­êng 101, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n, BÖnh viÖn tr­ëng BÖnh viÖn Thä Xu©n vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ Träng Hoµ

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương