C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§nd vµ ubnd, ngµy 11/7/1989tải về 23.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích23.42 Kb.
#24973

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc


Sè : 722 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 1993Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø ®iÒu 13 LuËt ®Êt ®ai ngµy 8/01/1988.

- C¨n cø qui ®Þnh 912 NN/UBTH ngµy 3/8/1988 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý sö dông mét sè lo¹i ®Êt trong tØnh.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh cña Bé n«ng nghiÖp sè 249 NN-KH/Q§ ngµy 15/8/1991 vÒ viÖc lËp LCKTKT trung t©m nghiªn cøu mÝa Lam S¬n.

- XÐt hå s¬ xin sö dông ®Êt vµo môc ®Ých nghiªn cøu nh©n gièng mÝa cña nhµ m¸y ®­êng Lam lan.

- Tho¶ thuËn cña n«ng tr­êng Sao vµng vµ ý kiÕn cña UBND huyÖn Thä Xu©n ngµy 17/5/1993.

- Theo ®Ò nghÞ cña tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Giao ®Êt cho m¸y ®­êng Lam S¬n sö dông vµo môc ®Ých nghiªn cøu nh©n gièng mÝa víi tæng diÖn tÝch 50 ha. Trong ®ã ®Êt mµu ®åi 47,56 ha; ®Êt kh¸c 2,44 ha (cã trÝch b¶n ®å ®Þa chÝnh phÇn diÖn tÝch ®Êt n«ng tr­êng Sao vµng giao l¹i nhµ m¸y ®­êng tû lÖ 1/25.000 kÌm theo).

§iÒu 2 : Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ theo qui ho¹ch ®­îc duyÖt trªn diÖn tÝch ®Êt ®­îc giao.

§iÒu 3 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, gi¸m ®èc Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 5 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký
NguyÔn V¨n Th¸tdanh môc c¸c thöa vµ diÖn tÝch ®Êt cña

n«ng tr­¬ng sao vµng giao cho nhµ m¸y ®­êng

lam s¬n lËp tr¹i nghiªn cøu gièng mÝa

(KÌm theo quyÕt ®Þnh 722/NN/UGTH ngµy 31/5/1993

cña UBND tØnh Thanh Ho¸ )


TT

Sè thöa

DiÖn tÝch (m2)

Lo¹i ruéng ®Êt

Ghi chó

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2703

04

0506

97

1516

17

1819

20

2122

23

4952

53

6162

63

6465

66

6768

79

709.415

16.231


35.139

37.627


100

35.835


15.676

17.941


14.285

12.325


30.983

15.041


15.106

13.800


24.881

10.786


10,584

3.133


8.814

18.908


3.709

12.866


11.848

7.231


6.709

12.575


7.670

24.300


®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

XDCB

®Êt mµu ®åiXDCB

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

®Êt mµu ®åi

§­êng giao th«ngTæng diÖn tÝch bµn giao lµ 50,0 ha.

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 23.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương