C¨n cø LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ, c ng bè LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊptải về 20.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.98 Kb.
#27374

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 939 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 1970

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ, c«ng bè LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- XÐt nhu cÇu c«ng t¸c vµ kh¶ n¨ng c¸n bé.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: - Nay bæ nhiÖm:

1. ¤ng Hoµng ViÕt Dong, Cöa hµng B¸ch ho¸ ThiÖu ho¸ gi÷ chøc vô Cöa hµng phã cña hµng B¸ch ho¸ ThiÖu Ho¸.

- ¤ng Hoµng ViÕt Dong ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 55® (n¨m m­¬i l¨m ®ång).

2. ¤ng Lª v¨n T­ëng Cöa hµng b¸ch ho¸ Qu¶ng X­¬ng gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Qu¶ng X­¬ng.

- ¤ng Lª v¨n T­ëng ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 55® (n¨m m­¬i l¨m ®ång).

3. Bµ TrÇn thÞ Miªn, Cña hµng VÜnh léc gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ VÜnh léc.

- Bµ TrÇn ThÞ Miªn ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

4. ¤ng NguyÔn v¨n Toang phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia.

- ¤ng NguyÔn V¨n Toang ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 56® (n¨m m­¬i s¸u ®ång).

5. Bµ NguyÔn ThÞ Thøc Cöa hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia gi÷ chøc vô Cña hµng phã cña hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia.

- Bµ NguyÔn ThÞ Thøc ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

6. Lª Quý QuyÒn phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ TÜnh Gia.

- ¤ng Lª Quý QuyÒn ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 55® (n¨m m­¬i l¨m ®ång).

7. Bµ TrÇn ThÞ V©n Cöa hµng B¸ch ho¸ CÈm Thuû gi÷ chøc vô Cña hµng phã Cña hµng B¸ch ho¸ CÈm Thuû .

- Bµ TrÇn ThÞ V©n ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

8. ¤ng NguyÔn H÷u CÇu phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Nga S¬n gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ Nga S¬n.

- ¤ng NguyÔn H÷u CÇu ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 62® (s¸u m­¬i hai ®ång).

9. ¤ng Ph¹m v¨n U, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Hµ Trung gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ Hµ Trung.

- ¤ng Ph¹m V¨n U ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 62® (s¸u m­¬i hai ®ång).

10. ¤ng §µo §øc Nghi, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ HËu Léc gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ HËu Léc .

- ¤ng §µo ®øc Nghi ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 62® (s¸u m­¬ hai ®ång).

11. ¤ng Lª Ngäc VÖ, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ TriÖu s¬n gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ TriÖu s¬n.

- ¤ng Lª Ngäc VÖ ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i®ång).

12. ¤ng Lª Xu©n T×nh, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ TriÖu s¬n gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ TriÖu s¬n.

- ¤ng Lª Xu©n T×nh ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

13. Bµ TrÞnh thÞ Lõng, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Yªn §Þnh gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ Yªn §Þnh .

- Bµ TrÞnh ThÞ Lõng ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 56® (n¨m m­¬i s¸u ®ång).

14. ¤ng Lª V¨n L¹i, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Yªn §Þnh gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Yªn §Þnh.

- ¤ng Lª V¨n L¹i ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 56® (n¨m m­¬i s¸u ®ång).

15. ¤ng NguyÔn Xu©n Hoµ, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Th­êng xu©n gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Th­êng xu©n.

- ¤ng NguyÔn Xu©n Hoµ ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

16. ¤ng Vi V¨n B¶n, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Th­¬ng Xu©n gi÷ chøc vô Cöa hµng Tr­ëng Cöa hµng B¸ch ho¸ Th­¬ng xu©n.

- ¤ng Vi V¨n B¶n ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 56® (n¨m m­¬i s¸u ®ång).

17. ¤ng Mai ThÕ Qu¸ch, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Nga S¬n gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Nga S¬n.

- ¤ng Mai ThÕ Qu¸ch ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 55® (n¨m m­¬i l¨m ®ång).

18. Bµ Bïi ThÞ Ch©n, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Th¹ch Thµnh gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Th¹ch Thµnh

- ¤ng Bïi ThÞ Ch©n ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

19. Bµ TrÇn ThÞ Lan, phô tr¸ch Cöa hµng xe ®¹p Rõng th«ng, gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng xa ®¹p Rõng Th«ng théc C«ng ty B¸ch ho¸

- Bµ TÇn ThÞ Lan ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

20. ¤ngTrÇn V¨n CÈn, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ ThÞ x· gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ ThÞ x·.

- ¤ng TrÇn V¨n CÈn ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 62® (s¸u hai ®ång).

21. Bµ TrÇn ThÞ Mµy, phô tr¸ch Cöa hµng B¸ch ho¸ Qu¶ng X­¬ng gi÷ chøc vô Cöa hµng phã Cöa hµng B¸ch ho¸ Qu¶ng X­¬ng.

- Bµ TrÇn ThÞ Mµy ®­îc h­ëng møc l­¬ng chÝnh lµ 50® (n¨m m­¬i ®ång).

§iÒu 2: - C¸c «ng, bµ cã tªn trªn nhËn nhiÖm vô míi ®­îc h­ëng møc l­¬ng míi vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 1970.

§iÒu 3: - C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, ¤ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh, «ng Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, «ng Chñ nhiÖm C«ng ty B¸ch ho¸ Thanh Ho¸ vµ c¸c «ng, bµ cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 20.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương