Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003tải về 27.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích27.87 Kb.
#9895

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Số: 620/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí; chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 1643/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch;

Xét Công văn số 355/TCDN ngày 28/3/2008 của Sở Tài chính, Công văn số 972/STP-HTQT ngày 14/4/2008 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1643/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:

1. Miễn lệ phí khi thực hiện các công việc về hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

+ Miễn lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

+ Miễn lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn.

+ Miễn lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.

+ Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung điều chỉnh hộ tịch.

(Đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài vẫn thực hiện thu lệ phí theo qui định hiện hành)

2. Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch:Đơn vị tính: đồng/lần hoặc đồng/1bản sao.

STT


Loại việc đăng ký hộ tịch

Mức thu phí

Tại Sở Tư pháp

Tại UBND quận, huyện

Tại UBND xã, phường, thị trấn

1

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
10.000
2

Kết hôn

1.000.0003

Nuôi con nuôi

2.000.000
20.000

4

Nhận cha, mẹ, con

1.000.000
10.000

5

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

5.000

3.000

2.000

6

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

10.000
3.000

7

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch
25.000
8

Các việc đăng ký hộ tịch khác

50.000
5.000

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1643/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiếu

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> TTHCUBND -> 1917
1917 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1917 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1917 -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
1917 -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
1917 -> BỘ XÂy dựng
1917 -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
1917 -> BỘ TÀi chính
1917 -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
1917 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
1917 -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH

tải về 27.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương