C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962tải về 11.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.4 Kb.
#25347

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 762 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 1901

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty C«ng nghiÖp vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Quy ®Þnh t¹m thêi c¬ c¸u tæ chøc bé m¸y Nhµ m¸y C¬ khÝ tØnh Thanh Ho¸ gåm cã:

Ban Gi¸m ®èc: Mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ cã 2 phã Gi¸m ®èc gióp viÖc.

C¸c Phßng chuyªn m«n nghiÖp vô:

- Phßng KÕ ho¹ch thèng kª, ®iÒu ®é.

- Phßng Tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng.

- Phßng Kü thuËt.

- Phßng VËt t­.

- Phßng KÕ to¸n tµi vô

- Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ.

Mçi phßng cã 1 Tr­ëng Phßng vµ 1 phã Phßng.

Tæ chøc s¶n xuÊt:

- Ph©n x­ëng ®óc vµ méc.

- Ph©n x­ëng c¬ khÝ (tiÖn, phay, bµo)

- Ph©n x­ëng rÌn, gß, nÊu.

- Ph©n x­ëng nguéi, l¾p r¸p.

- Ban söa ch÷a c¬ ®iÖn.

Mçi ph©n x­ëng cã 1 Qu¶n ®èc vµ 1 phã Qu¶n ®èc.

§iÒu 2: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña nhµ m¸y ®· quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh sè 609 TC/UBTH ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 1970 vÒ viÖc hîp nhÊt nhµ m¸y c¬ khÝ s«ng M· vµo c¬ khÝ N¸ S¬n thµnh nhµ m¸y C¬ khÝ tØnh, «ng Tr­ëng ty C«ng nghiÖp sÏ quy ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt nãi trªn.

§Ó nhanh chãng ®­a nhµ m¸y vµo s¶n xuÊt, Ty C«ng nghiÖp chñ tr× bµn b¹c víi c¸c c¬ quan cã liªn quan nh­ ty Tµi chÝnh, Chi nh¸nh Ng©n hµng, Ban Tæ chøc, Phßng KiÕn thiÕt c¬ b¶n cña UBHC tØnh, Ty Lao ®éng xóc tiÕn gÊp viÖc bµn giao di chuyÓn ®Þa ®iÓm x©y dùng c¬ b¶n, æn ®Þnh tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸n bé, c«ng nh©n v.v..§iÒu 3: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Tr­ëng phßng KiÕn thiÕt c¬ b¶n UBHC tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng ty C«ng nghiÖp, Tr­ëng ty Lao ®éng, Tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng, Gi¸m ®èc nhµ m¸y c¬ khÝ tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu

tải về 11.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương