C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ



tải về 10.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.36 Kb.
#25173

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 742 TC/UBTH




Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1972

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ.

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 118/CP ngµy 16/6/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng.

- Theo ®Ò nghÞ cña bµ Tr­ëng ban Tæ chøc UBHC tØnh.



quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.Nay thµnh lËp Ban chØ ®¹o hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng tØnh Thanh Ho¸.

Ban ChØ ®¹o hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng cã nhiÖm vô gióp UBHC tØnh chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng ®· x©y dùng. Ban chØ ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng. Cïng víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp huy ®éng tæ chøc quÇn chóng gãp c«ng, gãp søc hoµn chØnh thuû n«ng, t¹o ra thÕ míi ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.



§iÒu 2: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o hoµn chØnh hÖ thèng thuû n«ng tØnh gåm cã:

1- ¤ng TrÞnh ThuËn, Phã chñ tÞch UBHC tØnh lµm Tr­ëng ban.

2- ¤ng TrÇn §¾c Th¾ng, Uû viªn Uû ban N«ng nghiÖp lµm Phã ban.

3- ¤ng Lª H÷u Hinh, Tr­ëng ty Thuû lîi, lµm Phã ban trùc.

4- ¤ng NguyÔn H÷u Hoµ, Uû viªn Uû ban N«ng nghiÖp , Uû viªn.

5- ¤ng Lª V¨n Kh«n, Uû viªn Uû ban kÕ ho¹ch, uû viªn.

§Ó gióp viÖc cho Ban chØ ®¹o cã 16 c¸n bé do Uû ban N«ng nghiÖp, Ty Thuû lîi vµ Ban KiÕn thiÕt c¬ b¶n cö sang, l­¬ng vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c (nÕu cã) cña sè c¸n bé trªn do c¬ quan cò ®µi thä ®Õn hÕt n¨m 1972, tõ th¸ng 1/1973 trë ®i do V¨n phßng UBHC tØnh cÊp.

Ngoµi sè c¸n bé trªn, Ty Thuû lîi vµ Uû ban N«ng nghiÖp tØnh sÏ t¨ng c­êng c¸n bé cã kh¶ n¨ng, bæ sung cho c¸c C«ng ty Thuû n«ng ®Ó chØ ®¹o c¸c ®ît c«ng t¸c lín trong hoµn chØnh thuû n«ng.



§iÒu 3: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBHC tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh h÷u quan, Chñ tÞch UBHC huyÖn, thÞ vµ c¸c thµnh viªn trong Ban chØ ®¹o hoµn chØnh thuû n«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§



- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương