C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµtải về 7.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.92 Kb.
#12900

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè : 1934 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1974

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Th­¬ng binh x· héi vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:.Nay thµnh lËp Tr¹m Th­¬ng binh 3 trùc thuéc ty Th­¬ng binh X· héi Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Chøc nang, nhiÖm vô cña Tr¹m do «ng Tr­ëng ty qui ®Þnh vµ giao tr¸ch nhiÖm cho tr¹m chØ ®¹o thùc hiÖn.

Tr¹m cã 1 Tr¹m tr­ëng phô tr¸ch.

1 ®Õn 2 Tr¹m phã gióp viÖc.

C¸c bé m«n gióp viÖc cho Tr¹m tr­ëng do «ng Tr­ëng ty quy ®Þnh vµ giao cho «ng Tr¹m Tr­ëng chØ ®¹o thùc hiÖn. Tr¹m ®­îc sö dông con dÊu riªng.§iÒu 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ty Th­¬ng binh x· héi, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Chñ nhiÖm UBKH, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 7.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương