Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 12.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.84 Kb.
#22498


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2351/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 21 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh nội dung Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi một phần diện tích đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 125-CIENCO1, giao cho UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án: Khu dân cư đô thị - Dịch vụ thương mại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 125-CIENCO1 tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 370/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 ghi:

3. Sở Tài chính Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Đông Thọ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 125- CIENCO1 tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

Nay điều chỉnh lại là:

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định tiền sử dụng đất mà Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ lập hồ sơ xin giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư đô thị - Dịch vụ thương mại tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 125-CIENCO1, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Nh­ư Điều 3 QĐ; KT. CHỦ TỊCH- Lưu: VT, NN, T12026. PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền (đã ký)Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 12.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương