C¨n cø NghÞ §Þnh sè 25/cp ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ ban hµnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi cña c ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc l­îng vò trangtải về 9.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.85 Kb.
#12363

Uû ban nh©n d©n

TØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 1889 Q§-NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 1995


QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND TØNH TØnh Thanh Ho¸

V/v ph©n h¹ng tr­êng häc vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong tr­êng häc
Chñ tÞch UBND TØNH TØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø ®iÒu 47 luËt tæ chøc H§ND vµ UBND tØnh ngµy 5/7/1994

- C¨n cø NghÞ §Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ ban hµnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc l­îng vò trang.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 11 LB-TT ngµy 02/6/1993 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh x· héi, Ban Tæ chøc - c¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, bæ nhiÖm trong khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp; Th«ng t­ sè 13 ngµy 4/9/1993, Th«ng t­ bæ sung sè 10 ngµy 29/7/1994 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn viÖc ph©n h¹ng tr­êng häc vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm trong tr­êng häc.

XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së Lao ®éng - Th­¬ng binh x· héi, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc - §µo t¹o.

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay xÕp h¹ng 44 tr­êng Phæ th«ng c¬ së Trung häc c¬ së, TiÓu häc, Båi d­ìng gi¸o viªn, Trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn d¹y nghÒ, MÇm non thuéc huyÖn.Ngäc LÆc . Víi tæng sè c¸n bé qu¶n lý ®­îc h­ëng phô cÊp chøc vô lµ 139 ng­êi.

Tæng hÖ sè phô cÊp chøc vô lµ :29,00 (cã danh s¸ch kÌm theo).

Sè tiÒn phô cÊp cho 139 c¸n bé qu¶n lý tr­êng tõ 01/4/1993 ®Õn 30/11/1993 lµ 2.081.000 ®/th¸ng.

- Sè tiÒn phô cÊp cho 139 c¸n bé qu¶n lý tr­êng tõ 01/12/1993 ®Õn 31/12/1994 lµ 3.480.000 ®/th¸ng. Tõ 01/01/1995 sè tiÒn phô cÊp cho c¸n bé qu¶n lý tr­êng häc ®­îc tÝnh vµo thu nhËp hµng th¸ng theo l­¬ng.§iÒu 2: C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh VËt gi¸, Gi¸m ®èc së Lao ®éng - Th­¬ng binh x· héi, Gi¸m ®èc së Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

k/t chñ tÞch UBND TØNH TØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

NguyÔn §×nh B­u

- Nh­ ®iÒu 2 Q§

- L­u

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương