C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201- cp ngµy 01-7-1980 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc



tải về 25.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích25.89 Kb.
#19983

Uû ban Nh©n d©n

TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè: 390 /R§-UBTH




Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1986


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc cÊp giÊy phÐp sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n



Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201- CP ngµy 01-7-1980 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 17-CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø quy ®Þnh 470 R§/UBTH ngµy 15/9/1983 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ruéng ®Êt.

C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.



QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho XÝ nghiÖp khai th¸c ®¸ §«ng C­¬ng qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng c¬ b¶n b·i Hµm Rång, ThÞ x· Thanh Ho¸

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ: 16.000 m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 16.000 m2), n»m ë tê b¶n ®å sè 01, bao gåm sè thöa 414, 415a, 417a, cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· Hµm Rång, tû lÖ 1/2.000 kÌm theo.

(DiÖn tÝch nµy do chuyÓn chñ sö dông tõ Tr¹i gièng l©m nghiÖp).

§iÒu 2: C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp khai th¸c ®¸ §«ng C­¬ng, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸ , Chñ tÞch UBND x· Hµm Rång chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.




k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

Mai Xu©n Minh




Uû ban Nh©n d©n

TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè: 390 /R§-UBTH




Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1986


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc cÊp giÊy phÐp sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n



Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201- CP ngµy 01-7-1980 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 17-CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø quy ®Þnh 470 R§/UBTH ngµy 15/9/1983 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ruéng ®Êt.

C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.
QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho XÝ nghiÖp khai th¸c ®¸ §«ng C­¬ng qu¶n lý vµ sö dông vµo khai th¸c ®¸ thuéc Ph­êng Hµm Rång, ThÞ x· Thanh Ho¸.

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ: 6.525 m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 6.525 m2), n»m ë tê b¶n ®å sè 01 , bao gåm sè thöa 416B; 417B; 418B, cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña Ph­êng Hµm Rång, tû lÖ 1/2.000 kÌm theo.



§iÒu 2: c¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp khai th¸c ®¸ §«ng C­¬ng, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND ThÞ x· Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND Ph­êng Hµm Rång chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.




k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Mai Xu©n Minh




Uû ban Nh©n d©n

TØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc


Sè : 390 /R§-UBTH




Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1986


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc cÊp giÊy phÐp sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n



Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 201- CP ngµy 01-7-1980 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 17-CP ngµy 15/3/1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø Quy ®Þnh 470 R§/UBTH ngµy 15/9/1983 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ruéng ®Êt.

C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.



QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho Phßng ThÓ dôc thÓ thao §«ng S¬n qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng s©n vËn ®éng thuéc x· ThiÖu §«, huyÖn §«ng S¬n

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ: 18.819 m2 (trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 13.359 m2, ®Êt kh¸c 5.460 m2), bao gåm sè thöa 290b, 297b, 298b, 299b, 341b, 342b, cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· ThiÖu §«, tû lÖ 1/4.600 kÌm theo.



§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan Phßng ThÓ dôc thÓ thao §«ng S¬n, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch UBND x· ThiÖu §«, chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.




k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Mai Xu©n Minh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 25.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương