Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015tải về 24.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.89 Kb.
#24242

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:654 /KH-UBND


Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2014


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới

năm 2014 tỉnh Hà Nam


Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015;

Thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 1016/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về viếc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2013-2015; Công văn số 164/LĐTBXH-BĐG ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2014;

Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới ở các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn tồn tại sự bất bình đẳng giới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2013- 2015.2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu trong về nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo cấp uỷ, HĐND các cấp và hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015.

- Nội dung các hoạt động phải thiết thực, tổ chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với các nhiệm vụ của bình đẳng giới, tập trung triển khai các hoạt động tại các đơn vị cơ sở.

II. NỘI DUNG:

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

+ Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền qua Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, trên đài phát thanh xã phường;

+ Treo panô, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bình đẳng giới đối với lãnh đạo các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác bình đẳng giới đối với cán bộ và người dân từ tỉnh đến cơ sở.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở.

+ Nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPN và các cán bộ làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách các huyện, thành phố và xã phường thị trấn.

- Tổ chức cho cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPN cấp tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm, tham dự các lớp tập huấn về bình đẳng giới do Trung ương tổ chức.3. Thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực vùng có nguy cơ cao.

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện Đề án mô hình thí điểm nhà giữ trẻ tại trường mầm non phường Châu Sơn thành phố Phủ Lý.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện và nhân rộng mô hình về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt chú trọng tại xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về BĐG và bạo lực trên cơ sở giới.

+ Hướng dẫn các câu lạc bộ duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ.

+ Hỗ trợ tài liệu sinh hoạt nâng cao năng lực thực hiện.

+ Xây dựng đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

+ Đào tạo, xây dựng và hỗ trợ cho cộng tác viên tư vấn, phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực trên cở sở giới.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lựa chọn thực hiện mô hình hỗ trợ làng xã xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tác bình đẳng giới

4. Hoạt động kiểm tra, giám sát.

- Tiến hành đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới năm 2014 theo kế hoạch hành động Bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2011-2015 tại các địa phương, đơn vị.III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 370.000.000đồng (ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) trong đó chia ra:

- Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG: 70.000.000đ- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG: 80.000.000đ

- Thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực vùng có nguy cơ cao: 210.000.000đTrong đó:

+ Mô hình Nhà giữ trẻ Phường Châu Sơn-Phủ Lý:150.000.000 đ

+ Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới: 45.000.000 đ

+ Mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc BĐG: 15.000.000 đ

- Hoạt động kiểm tra, giám sát: 10.000.000đIV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán, kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện 04 nội dung trên đảm bảo thiết thực hiệu quả, đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Bộ LĐTBXH (để b/c);

PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Nga);
- Các Sở, ngành: LĐTB&XH, Tài chính;
- VPUB: LĐVP(2), VX(T);
- Lưu VT,VX.
Thao/LĐTBXH/ KHBĐG/2014

Trần Hồng Nga

Каталог: vi-vn -> sldtbxh -> TaiLieu -> Nam%202014 -> Thang%208
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thang%208 -> Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành quả đáng khích lệ
Nam%202014 -> Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2011
Nam%202014 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
Thang%208 -> Chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động

tải về 24.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương