Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 52.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích52.41 Kb.
#11524

chÝnh phñ
Sè: 180/2002/Q§-TTg

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2002

QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ
VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh
®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi


Thñ t­íng ChÝnh phñ

- C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§/CP, ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi;

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh; Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ.

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.

§iÒu 2. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn b¶n Quy chÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003.

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.


Thñ t­íng ChÝnh phñ

§· ký Phan V¨n Kh¶i


Quy chÕ Qu¶n lý tµi chÝnh
®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 180 /2002/Q§-TTg
ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

Ch­¬ng I
Quy ®Þnh chung


§iÒu 1. Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh.

§iÒu 2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ mét tæ chøc tÝn dông Nhµ n­íc ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn; lµ mét ph¸p nh©n, cã vèn ®iÒu lÖ, cã b¶ng c©n ®èi, cã con dÊu, ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc, Kho b¹c Nhµ n­íc vµ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c t¹i ViÖt Nam.

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung toµn hÖ thèng; tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh tr­íc ph¸p luËt; thùc hiÖn b¶o tån vµ ph¸t triÓn vèn; bï ®¾p chi phÝ vµ rñi ro ho¹t ®éng tÝn dông theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng ph¶i tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi, cã tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng 0% (kh«ng phÇn tr¨m), ®­îc miÔn thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc.§iÒu 3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tiÕp nhËn, qu¶n lý c¸c nguån vèn cña ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp; thùc hiÖn nhiÖm vô huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cho vay ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c.

§iÒu 4. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt, tr­íc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy.

§iÒu 5. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.

Ch­¬ng II
Vèn, quü vµ tµi s¶n


§iÒu 6. Vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi

1. Vèn vµ c¸c quü:

a) Vèn ®iÒu lÖ lµ 5.000.000.000.000 ®ång (n¨m ngh×n tû ®ång) do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp khi thµnh lËp;

b) C¸c quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü dù phßng rñi ro tÝn dông, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü khen th­ëng, quü phóc lîi;

c) Vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc (bao gåm ng©n s¸ch Trung ­¬ng, ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng) ®Ó cho vay xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o viÖc lµm vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi kh¸c;

d) Chªnh lÖch thu chi ®­îc ®Ó l¹i ch­a ph©n bæ cho c¸c quü (nÕu cã);

®) Vèn tµi trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc;

e) Vèn kh¸c (nÕu cã).

Khi quy m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc më réng theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¸o c¸o Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung vèn ®iÒu lÖ.

2. Vèn huy ®éng d­íi c¸c h×nh thøc:

a) Huy ®éng tiÒn göi cã tr¶ l·i trong ph¹m vi kÕ ho¹ch hµng n¨m ®­îc duyÖt; tiÒn göi tù nguyÖn kh«ng lÊy l·i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc; tiÕt kiÖm cña ng­êi nghÌo;

b) Vèn ODA ®­îc ChÝnh phñ giao;

c) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

d) Vèn vay tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam;

®) Vèn vay Ng©n hµng Nhµ n­íc.

e) Vèn vay c¸c Tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc.

3. Vèn nhËn uû th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc.

4. Vèn kh¸c.§iÒu 7. Sö dông vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi

1. Vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc sö dông ®Ó cho vay ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi sö dông vèn, quÜ ®Ó x©y dùng, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc sö dông kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn ®iÒu lÖ thùc cã vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. ViÖc x©y dùng, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c tµi s¶n kh¸c Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn theo ®Þnh møc do Nhµ n­íc quy ®Þnh cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ theo kÕ ho¹ch ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua.

2. ViÖc ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi do Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn trªn c¬ së ph­¬ng ¸n ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÊp thuËn.

§iÒu 8. Hµng n¨m, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm c©n ®èi nguån vèn vµ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn cho vay ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch theo kÕ ho¹ch do ChÝnh phñ phª duyÖt, viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn víi l·i suÊt thÞ tr­êng ®Ó cho vay ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c chØ huy ®éng khi ®· sö dông tèi ®a c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l·i hoÆc huy ®éng víi l·i suÊt thÊp.

Hµng n¨m, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc Nhµ n­íc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý.

Møc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt hoµ ®ång c¸c nguån vèn víi l·i suÊt cho vay theo quy ®Þnh vµ phÇn phÝ qu¶n lý ®­îc h­ëng.

PhÝ qu¶n lý trong 3 n¨m ®Çu khi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi míi thµnh lËp x¸c ®Þnh kh«ng qu¸ 0,6%/th¸ng trªn sè d­ nî cho vay b×nh qu©n (bao gåm phÝ qu¶n lý trùc tiÕp cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ phÝ uû th¸c). PhÝ qu¶n lý Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc h­ëng trong c¸c n¨m kÕ tiÕp do Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.§iÒu 9. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o an toµn vèn ho¹t ®éng nh­ sau:

1. Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t­îng, cã hiÖu qu¶.

2. Mua b¶o hiÓm tµi s¶n vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c theo quy ®Þnh.

3. §­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng c¸c kho¶n dù phßng sau:

a) Dù phßng rñi ro tÝn dông;

b) Dù phßng rñi ro vÒ tû gi¸.

Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn cô thÓ viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c kho¶n dù phßng rñi ro trªn.

§iÒu 10. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi doanh nghiÖp. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc sö dông vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó t¸i ®Çu t­, thay thÕ, ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh.

§iÒu 11. KiÓm kª, ®¸nh gi¸, thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n

1. §Þnh kú, khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè tµi s¶n thõa, thiÕu, t×nh h×nh d­ nî cho vay c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, nî qu¸ h¹n, nî kh«ng thu håi ®­îc, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm xö lý. ViÖc kiÓm kª tµi s¶n ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh nh­ ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc.

2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ h¹ch to¸n t¨ng gi¶m vèn kho¶n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. ViÖc h¹ch to¸n t¨ng gi¶m vèn Nhµ n­íc ph¶i ®­îc Bé Tµi chÝnh phª duyÖt.

3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc thanh lý, nh­îng b¸n nh÷ng tµi s¶n kÐm, mÊt phÈm chÊt; tµi s¶n h­ háng, l¹c hËu kü thuËt kh«ng cã nhu cÇu sö dông hoÆc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i thµnh lËp Héi ®ång nh­îng b¸n, thanh lý. Nh÷ng tµi s¶n mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸ khi nh­îng b¸n, thanh lý th× Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thu ®­îc do thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thanh lý, nh­îng b¸n vµ chi phÝ thanh lý, nh­îng b¸n ®­îc h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.

§iÒu 12. Xö lý rñi ro

1. Quü dù phßng rñi ro tÝn dông

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc trÝch lËp Quü dù phßng rñi ro tÝn dông vµo chi phÝ ®Ó bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan thuéc diÖn ®¬n lÎ, côc bé. Møc trÝch ®­îc tÝnh b»ng 0,02% trªn sè d­ nî b×nh qu©n n¨m. Tr­êng hîp Quü dù phßng rñi ro tÝn dông kh«ng sö dông hÕt trong n¨m th× ®­îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó bï ®¾p rñi ro tÝn dông cho nh÷ng n¨m sau. Tr­êng hîp Quü dù phßng rñi ro kh«ng ®ñ bï ®¾p sè rñi ro trong n¨m, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh vµ thùc hiÖn viÖc sö dông Quü dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.

2. Nh÷ng rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan ph¸t sinh trªn diÖn réng thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

Ch­¬ng III
Thu - chi tµi chÝnh


§iÒu 13. Thu nhËp cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ c¸c kho¶n thùc thu ph¸t sinh trong kú, bao gåm:

1. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô:

a) Thu l·i cho vay ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch;

b) Thu l·i tiÒn göi;

c) Thu tõ nhËn dÞch vô uû th¸c cho vay c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch;

d) Thu dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quÜ;

®) Thu cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp;

e) Thu ho¹t ®éng nghiÖp vô, dÞch vô kh¸c;

2. Thu nhËp kh¸c:

a) Thu thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n (sau khi trõ c¸c kho¶n phÝ thanh lý, nh­îng b¸n);

b) C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c trong ho¹t ®éng.

§iÒu 14. Chi phÝ cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ c¸c kho¶n thùc chi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, bao gåm:

1. Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi:

a) Chi tr¶ l·i cho sè vèn huy ®éng; chi dÞch vô thanh to¸n ng©n quü;

b) Chi phÝ tr¶ phÝ dÞch vô cho tæ chøc thùc hiÖn uû th¸c cho vay ®Õn ng­êi nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch kh¸c. Møc chi tr¶ phÝ dÞch vô uû th¸c do Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ tæ chøc thùc hiÖn uû th¸c cho vay tho¶ thuËn kh«ng v­ît qu¸ 0,22%/th¸ng tÝnh trªn sè d­ nî cã thu ®­îc l·i;

c) Chi hoa hång cho c¸c Tæ vay vèn kh«ng v­ît qu¸ 0,1%/th¸ng tÝnh trªn sè d­ nî cã thu ®­îc l·i;

d) Chi tr¶ phô cÊp cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban ®¹i diÖn Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp, Ban Chuyªn gia t­ vÊn; chi thï lao cho c¸n bé cÊp x· (ph­êng) theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh;

®) Chi trÝch lËp quÜ dù phßng rñi ro tÝn dông vµ tû gi¸ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 quy chÕ nµy;

e) Chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nghiÖp vô.

2. Chi phÝ qu¶n lý:

a) Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, møc trÝch theo quy ®Þnh chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp;

b) Chi tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cho c¸n bé, nh©n viªn;

c) Chi b¶o hiÓm x· héi, y tÕ, ®ãng gãp kinh phÝ c«ng ®oµn mµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i ®ãng gãp theo quy ®Þnh;

d) Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca cho c¸n bé, nh©n viªn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, møc chi cho mçi ng­êi kh«ng qu¸ møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ n­íc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ n­íc;

®) Chi trang phôc giao dÞch theo quy ®Þnh ®èi víi Doanh nghiÖp Nhµ n­íc;

e) Chi b¶o hé lao ®éng ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng cÇn trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong khi lµm viÖc theo quy ®Þnh;

g) Chi trî cÊp th«i viÖc cho ng­êi lao ®éng, chi cho lao ®éng n÷ theo chÕ ®é quy ®Þnh;

h) Chi c«ng t¸c phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh;

i) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh­ vËn chuyÓn, ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, vËt liÖu, giÊy tê in, v¨n phßng phÈm, c«ng cô lao ®éng, söa ch÷a - b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t­ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, t­ vÊn, kiÓm to¸n, mua b¶o hiÓm tµi s¶n, thuª tµi s¶n, y tÕ, vÖ sinh c¬ quan, x¨ng dÇu, chi ®µo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô, nghiªn cøu khoa häc;

k) Chi phÝ giao dÞch, ®èi ngo¹i, chi phÝ héi nghÞ, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Trong 3 n¨m ®Çu míi thµnh lËp, c¸c kho¶n chi nµy kh«ng qu¸ 7% tæng chi phÝ mçi n¨m vµ kh«ng qu¸ 5% c¸c n¨m sau ®ã;

l) Chi phÝ qu¶n lý kh¸c (bao gåm c¶ chi nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh).§iÒu 15. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn h¹ch to¸n thu nhËp, chi phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c cña c¸c kho¶n thu, chi vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ kÕ to¸n.

§iÒu 16. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng c¸c kho¶n sau:

1. C¸c kho¶n rñi ro, tæn thÊt ®· ®­îc ChÝnh phñ hç trî hoÆc c¬ quan b¶o hiÓm, bªn g©y thiÖt h¹i båi th­êng.

2. C¸c kho¶n chi ph¹t do vi ph¹m ph¸p luËt.

3. C¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi nh­ chi ñng hé tæ chøc c¸ nh©n, chi trî cÊp khã kh¨n cho ng­êi lao ®éng.

4. C¸c kho¶n chi v­ît ®Þnh møc cña chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh.

5. C¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä: chi sù nghiÖp, chi khen th­ëng, phóc lîi vµ c¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä.

6. C¸c kho¶n chi kh«ng hîp lý kh¸c.

Ch­¬ng IV
Chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh vµ trÝch lËp c¸c quü


§iÒu 17. Chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh thùc hiÖn trong n¨m lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, ®­îc x¸c ®Þnh gi÷a tæng thu nhËp trõ ®i tæng chi phÝ trong n¨m.

§iÒu 18. Xö lý chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh hµng n¨m

1. Tr­êng hîp thu nhËp lín h¬n chi phÝ, ®­îc xö lý nh­ sau:

a) TrÝch lËp 02 qòy khen th­ëng, phóc lîi. Møc trÝch lËp cho hai quü b»ng 3 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn trong n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, tû lÖ ph©n chia cho tõng quü do Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi quyÕt ®Þnh.

b) PhÇn chªnh lÖch thu chi cßn l¹i ®­îc ph©n phèi tiÕp nh­ sau:

- TrÝch lËp quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ 50%;

- TrÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh 15%;

- TrÝch lËp qòy ®Çu t­ ph¸t triÓn 30%;

- TrÝch lËp quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 5%, sè d­ quü nµy kh«ng v­ît qu¸ 6 th¸ng l­¬ng thùc hiÖn trong n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.

2. Tr­êng hîp thu nhËp nhá h¬n chi phÝ:

Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®­îc chuyÓn sè chªnh lÖch thu nhËp nhá h¬n chi phÝ sang n¨m sau, thêi gian chuyÓn kh«ng qu¸ 3 n¨m. Tr­êng hîp sau 3 n¨m nÕu Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng chuyÓn hÕt sè chªnh lÖch thu nhËp nhá h¬n chi phÝ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¸o c¸o Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.Ch­¬ng V
ChÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª, kiÓm to¸n vµ


kÕ ho¹ch tµi chÝnh

§iÒu 19. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ghi chÐp ®Çy ®ñ chøng tõ ban ®Çu, cËp nhËt sæ s¸ch kÕ to¸n vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, chÝnh x¸c, kh¸ch quan c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn h¹ch to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

N¨m tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng12 n¨m d­¬ng lÞch.§iÒu 20. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ göi cho Bé Tµi chÝnh kÕ ho¹ch tµi chÝnh gåm:

1. KÕ ho¹ch nguån vèn, sö dông vèn vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n.

2. KÕ ho¹ch thu nhËp, chi phÝ.

3. KÕ ho¹ch cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc.

4. KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng.

KÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ c¨n cø ®Ó Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tæ chøc thùc hiÖn trong n¨m vµ ph¶i ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi phª duyÖt vµ göi cho Bé Tµi chÝnh. Thêi h¹n lËp vµ göi kÕ ho¹ch tµi chÝnh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.§iÒu 21.

1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ göi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho Bé Tµi chÝnh theo ®Þnh kú hµng quý, n¨m vµ ®ét xuÊt kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.

2. Néi dung b¸o c¸o tµi chÝnh gåm:

a) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cÊp III (bao gåm c¶ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng);

b) B¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi;

c) B¸o c¸o thu nhËp, chi phÝ;

d) Thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l­¬ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi;

®) T×nh h×nh nî qu¸ h¹n, nî khã cã kh¶ n¨ng thu håi, nî kh«ng thu håi ®­îc;

e) B¸o c¸o t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông Quü dù phßng rñi ro tÝn dông.

3. Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh

4. B¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m do Chñ tÞch Hé ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi phª duyÖt vµ göi Bé Tµi chÝnh. ViÖc kiÓm to¸n vµ x¸c nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi do c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ n­íc thùc hiÖn. KÕt qu¶ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i ®­îc göi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc.

5. Hµng n¨m, trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, Bé Tµi chÝnh sÏ xem xÐt, kiÓm tra theo chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc.§iÒu 22. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n néi bé, c«ng bè kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng n¨m theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu ®· c«ng bè.

Ch­¬ng VI
Tæ chøc thùc hiÖn


§iÒu 23. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan h­íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ nµy.
Thñ t­íng ChÝnh phñ

§· ký Phan V¨n Kh¶i

tải về 52.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương