Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúctải về 1.29 Mb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích1.29 Mb.
#60
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

Ngh£ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH01

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

DN X hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá thực tế VL xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, có tài liệu tháng 2/N như sau: (ĐVT: 1.000đồng)I. Số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản

TK 152: trong đó

- TK 152 VL A: 10.000kg, ĐG thực tế 105

- TK 152 VL B: 20.000m, ĐG thực tế 42

- TK 152 VL C: 5.000m3, ĐG thực tế 12

TK 151 (VLB) 7.000 m, ĐG 40

TK 154: 35.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ như sau:

1. Mua VL A theo hoá đơn số 20 ngày 1/2:Giá mua chưa thuế

1.000kg 99

99.000

Thuế GTGT 10%
9.900

Tổng giá thanh toán
108.900

Chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển bằng TM theo phiếu chi số 12 của hoá đơn vận chuyển số 02 gồm cả thuế GTGT 5% là 5.145. VL A nhập kho đủ theo PNK số 200 ngày 1/2.

2. Phiếu xuất kho số 300 ngày 2/2 xuất kho VL B 5.000m cho SXSP, 1.000m cho bán hàng

3. Nhận góp vốn liên doanh của công ty V 2.000m3 VL C, hội đồng liên doanh xác định giá trị của số VL là 24.000 đã nhập kho đủ theo phiếu NK số 201 ngày 5/2.

4. Phiếu xuất kho số 301 ngày 5/2 xuất kho 3.000kg VL A góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát Z, giá do hội đồng liên doanh xác định là 400.000 (tương ứng với 50% quyền kiểm soát)

5. Mua VL A theo hoá đơn số 120 ngày 6/2:


Giá mua chưa thuế

5.000kg 102

510.000

Thuế GTGT 10%
51.000

Tổng giá thanh toán
561.000

Chưa thanh toán tiền cho người bán. SL thực nhập kho 4.950kg theo phiếu NK số 202 ngày 6/2, số thiếu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý.

6.- Phiếu xuất kho số 302 ngày 7/2 xuất kho 1.000kg VL A SXSP

- Phiếu xuất kho số 303 ngày 7/2 xuất kho 1.000m3 VL C để SXS

7. VL B đi đường kỳ trước về nhập kho đủ theo PNK số 203 ngày 9/2.

8. Được biếu tặng 1.000m VLB giá trị được xác định là 40.000, chi phí vc DN chi bằng TM theo phiếu chi số 13 là 2.000. VL nhập kho theo PNK số 204 ngày 10/2.

9. Trích bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương tháng 2/N cho các bộ phận như sau:

- CNSX: 100.000

- NVPX: 50.000

- NVBH: 20.000

- NVQLDN: 10.000

10. Trích các khoản tính theo lương theo tỷ lệ quy định.

11. Phiếu xuất kho số 304 ngày 12/2 xuất kho VLB: 2.000m cho BH, 500m cho QLDN

12. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 45.000 trong đó:

- Phạm vi PXSX: 20.000

- Bộ phận BH: 10.000

- Bộ phận QLDN: 15.000

13. Nhận được hoá đơn điện số 32 ngày 18/2:


Giá mua chưa thuế
50.000

Thuế GTGT 10%
5.000

Tổng giá thanh toán
55.000

Phân bổ cho các đối tượng theo phiếu kế toán số 20

- Sử dụng ở phân xưởng SX: 30.000

- Sử dụng ở bộ phận BH: 10.000

- Sử dụng ở bộ phận QLDN: 10.000

14. Trích trước lương phép công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 2% trên lương thực tế phải trả trong tháng theo phiếu kế toán số 21.

15. Phiếu xuất kho số 305 ngày 20/2 xuất kho 200m3 VLC để sửa chữa thường xuyên TSCĐ ở bộ phận sản xuất.

16. Cuối kỳ hoàn thành 800 sản phẩm, còn 200 SP dở dang đánh giá theo CP NVL trực tiếp, VLP bỏ ngay từ đầu vào quá trình SX

Yêu cầu:

1. Lập chứng từ của các nghiệp vụ 1, 2 (1.5 đ)

2. Vào sổ chi tiết VL và bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn vật liệu (3đ)

3. Lập bảng tính giá thành (1.5 đ)

4. Ghi sổ NKC (2.5 đ)

5. Vào Sổ Cái TK 152 (1.5 đ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

Ngh£ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH02

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

Công ty Q thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh thương mại

- Bộ phận sản xuất gồm 2 phân xưởng sản xuất chính

+ Phân xưởng 1 sản xuất sản phẩm A

+ Phân xưởng 2 sản xuất sản phẩm B

- Bộ phận kinh doanh thương mạiCó tài liệu về hoạt động SXKD tháng 12/N như sau (ĐVT 1000đ):

I. Số dư đầu tháng 12/N của các TK tổng hợp và chi tiết như sau: (đơn vị 1.000 đ)

TK 111:

180,000
TK 112:

1,042,000
TK 131:(dư­ nợ):

300,000

K1: 120.000; K2: 180.000)

TK 141:

60,000

Ô. Tám: 40.000; B.Bích: 20.000)

TK 152:

660,000

VLC : 500.000 (SL: 25.000 kg, ĐG: 20)VLP: 160.000 (SL: 2.500 kg; ĐG: 64)

TK 156:

840,000

Trong đó: TK1561: 840.000 gồm:H1: 600.000; số lư­ợng: 40.000 kg- ĐG: 15H2: 240.000; SL: 6.000 cái - ĐG:40TK 1562: 10.000

TK 153 (C1)

48,000

SL: 160 chiếc, ĐG: 300

TK 154:

32,000

(SP A: 18.000; SPB: 14.000)

TK 155

118,400

(SPA: 78.400; SL: 280SP ; DG: 280(SP B: 40.000; SL: 500- ĐG: 80

TK 331(dư­ Nợ) -S3

180,000
TK 211:

4,680,000
TK 214

(980,000)
TK 311

260,000
TK 341

450,000
TK 331(Dư Có)

340,000

S1: 180.000; S2: 160.000)

TK 333

60,000
TK 414

110,000
TK 415

60,000
TK 353(2)

46,000
TK 441:

298,000
TK 421:

280,000
TK 411

5,256,400
II. Các nghiệp vụ kinh tế phhát sinh trong tháng 12 năm N:

1. Mua nguyên vật liệu chính M1 của công ty S3, theo hoá đơn GTGT số 30 ngày 1/12: Giá mua chưa thuế 10.000 kg x 19.400đ/kg, thuế GTGT 10%. Tiền hàng trừ vào tiền ứng trước. Nguyên vật liệu M đã nhập kho đầy đủ theo PNK số 120 ngày 1/12.

2. Mua vật liệu phụ N của công ty S1,theo hoá đơn GTGT số 50 ngày 4/12: Giá mua chưa thuế là 66.000 đ/kg, số lượng 650 kg. Thuế GTGT 10%. Tiền mua chưa thanh toán cho công ty S1, Vật liệu phụ N đã nhập kho đủ theo PNK số 122 ngày 4/12.

3. Phiếu xuất kho số 90 ngày 8/12 xuất kho nguyên vật liệu chính M để sản xuất sản phẩm A: số lượng 15.000 kg, sản xuất sản phẩm B: số lượng 8.000 kg

4. Phiếu xuất kho 91 ngày 10/12 xuất kho vật liệu phụ N để sản xuất sản phẩm A: số lượng là: 1200 kg; cho nhu cầu quản lý phân xưởng 1: 150 kg; sản xuất SP B: số lượng xuất kho 800 kg; cho nhu cầu quản lý phân xưởng 2: 100 kg

5. Mua hàng H1 của công ty S2, hoá đơn GTGT số 26 ngày 13/12 giá mua chưa thuế 15.400 đ/kg, số lượng 25.000 kg. Thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng chưa thanh toán cho C.ty S2. , hàng H1 đã nhập kho đủ theo PNK số 72 ngày 13/12

6. Nhận được sao kê số 18 ngày 14/12 của ngân hàng:

- Khách hàng K2 Thanh toán nợ kỳ trước: 120.000.000đ , giấy báo Có số 82

- Trả nợ công ty S2: 100.000.000 đ, giấy báo Nợ số 86

7. Phiếu xuất kho số 106 ngày 14/12 xuất kho hàng H2 bán trực tiếp cho khách hàng K2 số lượng 3.500 cái. giá chưa thuế 48.000đ/cái, thuế GTGT 10%. Theo hoá đơn GTGT số 102 ngày 14/12: khách hàng chưa thanh toán.

8. Phiếu xuất kho số 107 ngày 15/12 xuất kho hàng H1 bán cho khách hàng K1. Số lượng 26.000 kg. giá chưa thuế 18.000 đ/kg. thuế GTGT 10%. Theo hoá đơn GTGT số 103 ngày 15/12. Chi phí vận chuyển thuê ngoài, theo hóa đơn vận chuyển số 40 ngày 15/12 số tiền 1.540 (gồm cả thuế GTGT 10%). Đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu chi số 262 ngày 15/12

9. Nhận sao kê của ngân hàng số 80 ngày 15/12:

- Trả nợ công ty S2: 150.000.000 đ , giấy báo Nợ số 87

- Thanh toán ngân sách nhà nước: 50.000.000 giấy báo Nợ số 88

10. Phiếu xuất kho số 105 ngày 17/12 xuất kho dụng cụ C1 để sử dụng cho phân xưởng sản xuất số 1 (Phân bổ 1 lần): Giá xuất kho 30 chiếc x 300.000đ,chiếc; cho phân xưởng sản xuất số 2 (phân bổ 1 lần): Giá xuất kho 25 chiếc x 300.000 đ/chiếc

11. Bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương tháng 12/N cho các bộ phận như sau:

- Công nhân sản xuất PX1; 90.000.000 - Nhân viên quản lý PX1; 7.000.000

- Công nhân sản xuất PX2; 60.000.000 - Nhân viên quản lý PX2; 5.000.000

- Nhân viên bán hàng; 9.000.000

- Nhân viên bộ phận văn phòng; 12.000.000

12. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ qui định.

13. Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 12/N: - Tổng số tiền khấu hao: 31.700.000

Trong đó: + Phân bổ cho PXSX số 1: 7.500.000

+ Phân bổ cho PXSX số 2: 6.200.000

+ Phân bổ cho bộ phận bán hàng: 6.000.000

+ Phân bổ cho bộ phận văn phòng: 12.000.000

14. Phiếu nhập kho thành phẩm số 32 ngày 26/12 nhập kho 1.600 thành phẩm A từ phân xưởng 1 , nhập kho 3.200 thành phẩm B từ phân xưởng 2.

15. Phiếu xuất kho số 43 ngày 28/12 xuất kho thành phẩm A bán cho công ty K2 theo hoá đơn GTGT số 111 ngày 29/12: giá chưa thuế GTGT 10% là 330.000đ/SP; số lượng 1.400 SP. Công ty K2 chưa thanh toán

16. Phiếu xuất kho số 44 ngày 28/12 xuất kho thành phẩm B bán cho công ty K1 theo hoá đơn GTGT số 112 ngày 29/12; giá chưa có thuế GTGT 10% là 110.000 đ/SP. Số lượng 2800 SP. Công ty K1 chưa thanh toán

17. Bảng sao kê của ngân hàng:

- Công ty K1 thanh toán nợ: 300.000.000, theo giấy báo Có số 88 ngày 29/12.

- Công ty K2 thanh toán nợ: 250.000.000, theo giấy báo Có số 89 ngày 29/12.

18. Các phiếu kế toán thực hiện cuối kỳ

- Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ

- Tính giá thành sản phẩm hoàn thành

- Xác định kết quả kinh doanh trước thuế TNDN

- Tính chi phí thuế TNDN tạm phải nộp 25% lợi nhuận trước thuế

- Xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDNBiết rằng:

- Chi phí mua hàng được kết chuyển hết cho hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ

- Giá vốn hàng bán xác định theo phương pháp FIFO

- Giá vốn thành phẩm tiêu thụ được xác định theo phương pháp bình quân cả kỳ.

- Trị giá thực tế vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp FIFO

- Sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo phương pháp chi phí NVL trực tiếp, VLP bỏ ngay từ đầu vào quá trình SX

- Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Thời hạn thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp dưới 12 tháng

- Biên bản đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ PX 1: 400 SPA; PX2; 800 SP B

Yêu cầu:

1. Lập hoá đơn giá trị gia tăng bán hàng hoá, thành phẩm. (1 đ)

2. Lập sổ chi tiết chi phí SXKD (TK 621, 622, 627, 154) (2 đ)

3. Vào sổ nhật ký chung? (3 đ)

4. Lập chứng từ ghi sổ và vào sổ cái các tài khoản: 621, 622, 627, 154, 155, 131,152 (2 đ)

5. Lập Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản (2 đ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

Ngh£ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDNTH03

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàng Hà

Địa chỉ: Số 25- Trần Hưng Đạo- Hà Nội

Mã số thuế: 010243216

Số tài khoản: 1100013583

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Sử dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu chính

Tính trị giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Trong tháng 10 năm N có tài liệu sau: (VNĐ)

I. Số dư đầu tháng

* TK 111: 200.000.000

* TK 112: 12.000.000.000

* TK 152: 340.300.000

- Nguyên vật liệu chính: 332.500.000

+ Vải kaki: Số lượng: 2.000m Đơn giá: 80.000đ/m

+ Vải thô: Số lượng: 2.500m Đơn giá: 45.000đ/m

+ Vải bông trần: Số lượng: 1.000m Đơn giá: 60.000đ/m

- Nguyên vật liệu phụ: 7.800.000

+ Chỉ may: Số lượng: 1.300 cuộn Đơn giá: 6.000đ/cuộn

* TK 153: 3.000.000

- Kim: Số lượng: 500 hộp Đơn giá: 2.000đ/hộp

- Kéo: Số lượng: 100 chiếc Đơn giá: 20.000đ/chiếc

* TK 154: 23.700.000

Trong đó:

- Quần kaki: 5.500.000

- Quần thô: 6.200.000

- Áo bông trần: 12.000.000

* TK 155: 315.000.000đ

Quần kaki: Số lượng: 1.200 chiếc z: 150.000đ/chiếc

Quần thô: Số lượng: 1.000 chiếc z: 81.000đ/chiếc

Áo bông: Số lượng: 500 chiếc z: 108.000đ/chiếc

* TK211: 5.125.000.000

* TK 214: 1.534.000.000

* TK 311: 3.567.000.000

* TK 331: 404.000.000

* TK 411: 5.782.000.000

* TK414: 495.000.000

* TK 421: 225.000.000

II. Số phát sinh trong tháng

1. Phiếu nhập kho số 2 ngày 2/10: nhập kho 3.000m vải kaki theo HĐGTGT số 521, đơn giá mua chưa thuế 78.000đ/m, thuế GTGT 10% chưa trả Công ty Thành Đạt. Chi phí vận chuyển hàng về kho thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ theo phiếu chi số 01.

2. Phiếu nhập kho số 3 ngày 2/10, nhập kho 1.000m vải bông theo đơn giá mua chưa thuế: 61.000/m, thuế GTGT 10%, đã thanh toán theo giấy báo nợ số 5 ngày 3/10.

3. Phiếu xuất kho số 5 ngày 4/10 xuất kho 4.000m vải kaki để may quần kaki, 2.000m vải thô để may quần thô, 1.500m vải bông trần để may áo bông.

4. Phiếu xuất kho số 6 ngày 5/10, xuất kho 1.000 cuộn chỉ may để may quần áo, 100 hộp kim may dùng cho sản xuất.

5. Phiếu xuất kho số 8 ngày 7/10 xuất gửi bán cho đại lý Phương Lan 500 quần kaki theo HĐGTGT số 972, đơn giá bán chưa thuế: 250.000đ/chiếc, thuế GTGT 10%. 6. Tính lương cho công nhân may quần kaki 105.000.000đ, công nhân may quần thô: 51.000.000đ, công nhân may áo bông: 48.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng: 20.000.000đ, bộ phận bán hàng: 15.000.000đ, bộ phận QLDN: 17.000.000đ.

7. Trích các khoản tính theo lương theo tỷ lệ quy định.

8. Tính khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất 50.000.000đ, bộ phận bán hàng 5.000.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.000.000.

9. Phiếu nhập kho ngày 19/10, nhập kho 3.500 quần kaki, 1.700 quần thô, 1.200 áo bông trần.

10. Ngày 20/10 xuất bán trực tiếp 3000 quần kaki cho công ty Hương Xuân, khách hàng chấp nhận thanh toán theo đơn giá chưa thuế: 251.000đ/sp, thuế GTGT: 10%.

11. Ngày 21/10 đại lý Phương Lan chuyển tiền gửi ngân hàng thanh toán số hàng gửi bán ngày 7/10 sau khi trừ hoa hồng đại lý được hưởng 5% (biết hoa hồng đại lý tính trên giá chưa thuế GTGT).

12. Ngày 22/10 khách hàng trả lại 5 quần kaki bán ngày 20/10. Số còn lại khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo có số 15 ngày 22/10.

13. Tiền điện phải trả theo giá chưa thuế GTGT: 6.500.000đ, thuế GTGT 10%. Trong đó dùng cho sản xuất 4.000.000, dùng cho bán hàng 1.000.000, quản lý doanh nghiệp: 1.500.000đ.

14. Xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển lãi (biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%).

15. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong tháng

Yêu cầu:

1. Lập các chứng từ ở nghiệp vụ 9, 11, 13 (1đ)

2. Tính giá thành sản phẩm biết chi phí sản xuất chung và chi phí nguyên vật liệu phụ phân bổ theo số lượng sản phẩm hoàn thành.Cuối kì còn 20 sản phẩm quần kaki dở chưa hoàn thành. (1đ)

3. Ghi sổ nhật ký chung (4đ)

4. Ghi sổ cái các tài khoản có số hiệu bắt đầu là 1, 2, 3, 4. (2đ)

5. Lập bảng cân bảng cân đối tài khoản (1đ)6. Lập bảng cân đối kế toán (1đ)

-----------------------------------------------------------------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán;

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc


§Ò thi tèt nghiÖp cao ®¼ng nghÒ khãa I

(2007 – 2010)

Ngh£ kÕ to¸n doanh nghiÖp

M«n thi: thùc hµnh chuyªn m«n nghÒ

Mã đề thi: KTDN04

Hình thức thi: Viết

Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị)

§Ò bµi

Doanh nghiệp Đại Phát có 2 phân xưởng, phân xưởng I sản xuất SPA, phân xưởng II sản xuất SPB. Có tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/N như sau: (ĐVT: 1.000đ)I. Số dư đầu tháng 12/N của các tài khoản như sau:

TK 111

800,000

TK 333

200,000

TK 112

12,000,000

TK 338

88,800

TK 131 ( Dư nợ)

320,000

TK 411

14,653,200

TK 331 ( Dư nợ )

200,000

TK 414

1,050,000

TK 152

1,500,000

TK 415

200,000

TK 153

12,000

TK 421

3,658,450

TK 154

80,450

TK 431

780,000

TK 155

710,000

TK 441

1,000,000

TK 211

8,000,000

TK 331 (Dư có)

198,000

TK 214

1,200,000

TK 131(Dư có)

500,000

TK 121

200,000

TK 311

294,000tải về 1.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương