CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 29.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích29.22 Kb.
#8935
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

Số: 154/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2014
NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển

nguồn ngân sách nhà nước năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Sau khi xem xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 và Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 với tổng số vốn 1.627,03 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn đầu tư trong cân đối: 318 tỷ đồng (gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bn tập trung 272 t đồng; nguồn thu tiền sử dng đất 40 t đồng; nguồn giao tăng nhiệm v thu 5 t đồng; chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 1 t đồng).

2. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 726 tỷ đồng.

3. Vốn nước ngoài: 79 tỷ đồng.

4. Vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu Quốc gia: 354,03 tỷ đồng.

5. Vốn đầu tư từ nguồn vay theo khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng (gồm: Vay tín dng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn 50 t đồng; tm ứng vốn Kho bc nhà nước 100 t đồng).(Có Phương án phân bổ chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Đối với các nguồn vốn chưa được phân bổ chi tiết tại Nghị quyết này, UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 13 thông qua./.


CHỦ TỊCH

Vương Mí Vàng

tải về 29.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương