CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 10.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.31 Kb.
#3002

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1042/QĐ-UB
Phủ Lý, ngày 01 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm tư vấn dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em

tỉnh Hà Nam (thuộc UBDSGD&TE)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liện bộ số 32/2001/TTLB-BTCCBCP-UBQGDS &KHHGT- Ban tổ chức – Cán ộ Chính phủ, Uỷ ban quốc gia dân số KHHGĐ, Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em;

Xét đề nghị của UBDS&GĐ và trẻ em, Ban tổ chức Chính quyền tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm tư vấn dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Hà Nam trực thuộc UBDS&GĐ và trẻ em.

Điều 2. Trung tâm dịch vụ Dân số, Gia đình và trẻ em có nhiệm vụ: giúp Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em triển khai các hoạt động tư vấn và thực hiện các dịch vụ dân số gia đình và trẻ em. Trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc và một số cán bộ nghiệp vụ giúp việc.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ (trong tổng biên chế được tỉnh giao hàng năm) quy định nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm hoạt động theo quy chế theo đúng quy định của Nhà nước.

Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Hà Nam được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Ban tổ chức chính quyền tỉnh và các ngành có liên quan chụi trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đinh Văn CươngКаталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tải về 10.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương