Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 16.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.24 Kb.
#5256

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1228 q®/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1984

quyÕt ®Þnh uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc ph©n cÊp vµ chuyÓn giao Tr¹m gièng c©y trång Thä L©m thuéc C«ng ty gièng Së L©m nghiÖp cho UBND huyÖn Thä Xu©n qu¶n lý
Uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸
- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp.

- C¨n cø NghÞ quyÕt 50/H§BT ngµy 17/05/1983 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng huyÖn vµ t¨ng c­êng cÊp huyÖn.

- C¨n cø NghÞ quyÕt 10 cña Th­êng vô TØnh uû ngµy 02/06/1984 vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ rõng theo ph­¬ng thøc n«ng l©m kÕt hîp.

- Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban x©y dùng huyÖn cña tØnh, ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp vµ ®ång chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay ph©n cÊp vµ chuyÓn giao Tr¹m gièng c©y trång Thä L©m thuéc C«ng ty gièng Së L©m nghiÖp cho UBND huyÖn Thä Xu©n qu¶n lý toµn diÖn ®æi tªn lµ Tr¹m l©m nghiÖp Thä Xu©n.

Tr¹m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña UBND huyÖn Thä Xu©n, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Së L©m nghiÖp cã chøc n¨ng, nhiÖm vô nh­ sau:

+ S¶n xuÊt c©y gièng phôc vô cho kÕ ho¹ch trång c©y hµng n¨m trªn ®Þa bµn huyÖn.

+ Qu¶n lý thu h¸i b¶o qu¶n vµ ph©n phèi h¹t gièng c©y trång gièng theo kÕ ho¹ch cñaUBND tØnh.

+ Trång rõng phßng hé, rõng phong c¶nh, rõng quèc phßng theo hîp ®ång cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn.

+ ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn, lao ®éng tiÒn l­¬ng cña tr¹m gièng theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña Nhµ n­íc quy ®Þnh.§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña UBND huyÖn Thä Xu©n sau khi nhËn ph©n cÊp:

1- ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ b¶n. Hoµn chØnh ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ vµ x©y dùng v­ên c©y gièng l©m nghiÖp ®Ó chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch trång c©y n¨m 1985 vµ nh÷ng n¨m sau. Cã kÕ ho¹ch trång rõng lim ë Thä L©m.

2- Cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai tr¸i phÐp ®Ó lµm nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c trªn diÖn tÝch ®Êt l©m nghiªp ®· ®­îc quy ho¹ch.

3- Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c¸c khu rõng hiÖn cã nhÊt lµ khu rõng tÕch (c©y nhËp néi trång thö nghiÖm) ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp gièng cho tØnh.

Cã kÕ ho¹ch g©y trång rõng, b¶o vÖ rõng thuéc khu di tÝch Lª Lîi ë x· Xu©n Lam.

4- UBND huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé theo QuyÕt ®Þnh sè +735 TC/UBTH ngµy 07/06/1984 vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc vµ c¸n bé.§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm cña Së L©m nghiÖp:

- Së L©m nghiÖp thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi Tr¹m l©m nghiÖp Thä Xu©n nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt qu¶n lý cña ngµnh theo NghÞ ®Þnh 152 H§BT ngµy 13/12/1983 cña Héi ®ång Bé tr­ëng.§iÒu 4: Tr¹m l©m nghiÖp huyÖn Thä Xu©n lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®­îc sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

§iÒu 5: Së L©m nghiÖp chñ tr× cïng c¸c ngµnh cã liªn quan nh­ Ban x©y dùng huyÖn, Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh, Së Lao ®éng, Së L­¬ng thùc...cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n cÊp Tr¹m l©m nghiÖp Thä L©m cho UBND huyÖn Thä Xu©n qu¶n lý, trªn c¬ së nguyªn canh vÒ vèn, kÕ ho¹ch vËt t­, tµi s¶n, lao ®éng tiÒn l­¬ng trong viÖc bµn giao ph¶i ®¶m b¶o chÕ ®é nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. Sau ph©n cÊp t¹o ®iÒu kiÖn cho tr¹m ho¹t ®éng thuËn lîi ®¶m b¶o n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh.

§iÒu 6: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban X©y dùng huyÖn cña tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn, Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch vµ c¸c ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Së Lao ®éng, Së L­¬ng thùc, Ng©n hµng tØnh, Gi¸m ®èc Së L©m nghiÖp, Gi¸m ®èc C«ng ty gièng l©m nghiÖp, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 6 Q§

- L­u V¨n phßng UBND tØnh

- L­u Ban X©y dùng huyÖn cña tØnh
KT chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
TrÇn §×nh L¨ng

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 16.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương