Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 9.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.81 Kb.
#3040

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1045 q®/ubth

Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1980

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸

- C¨n cø quy m« ®µo t¹o vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô gi¶ng d¹y häc tËp cña c¸c tr­êng s­ ph¹m trong tØnh.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty Gi¸o dôc vµ ý kiÕn thèng nhÊt cña UBKH tØnh, Ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp vµ Ban tæ chøc UBND tØnh.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: §ång ý chuyÓn nhiÖm vô ®µo t¹o vµ mäi thiÕt bÞ phôc vô vµ gi¶ng d¹y, häc tËp, sinh ho¹t cña Tr­êng s­ ph¹m BØm S¬n vÒ Tr­êng Trung häc s­ ph¹m 10 + 2 ®Ó Tr­êng trung häc 10 + 2 qu¶n lý vµ ®µo t¹o tiÕp.

Sè nhµ cña Tr­êng s­ ph¹m BØm S¬n (kÓ c¶ nhµ b¸n kiªn cè vµ t¹m thêi) giao cho UBND thÞ trÊn BØm S¬n ®Ó x©y dùng Tr­êng phæ th«ng c¬ së cña thÞ trÊn.

Tr­êng s­ ph¹m BØm S¬n cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n nh÷ng tµi s¶n trªn cho ®Õn khi bµn giao xong míi ®­îc chuyÓn hÕt sè c¸n bé vÒ c¬ së míi.

§iÒu 2: UBKH tØnh, Ty Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm ®Çu t­ tiÒn vèn, vËt liÖu x©y dùng cho Tr­êng Trung häc s­ ph¹m 10 + 2 di chuyÓn, x©y dùng bæ sung nh÷ng c«ng tr×nh vµ sö dông nh÷ng thiÕt bÞ viÖn trî ®Ó sím ®­a vµo mäi ho¹t ®éng cña tr­êng vµo nÒ nÕp.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ nhiÖm UBKHtØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng ty Gi¸o dôc, Chñ tÞch UBND thÞ trÊn BØm S¬n, HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc s­ ph¹m 10 + 2, Tr­êng s­ ph¹m BØm S¬n vµ «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh h÷u quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- C¸c «ng cã tªn ë §iÒu 3 Q§ "®Ó thi hµnh"

- Bé Gi¸o dôc vµ TØnh uû '®Ó b¸o c¸o'

- L­u VP UBND tØnhk/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
NguyÔn NghiÔm

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 9.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương