Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 8.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.92 Kb.
#4527

ubND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1168 Q§/TCCQ


Thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 1984

quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸


VÒ viÖc thµnh lËp tr¹m chiÕu cãi thÞ x· vµ x­ëng in hoa

thuéc C«ng ty cãi ®ay
Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 09/7/1983.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®/c Gi¸m ®èc Së Th­¬ng nghiÖp vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Thµnh lËp Tr¹m chiÕu cãi thÞ x· Thanh Hãa vµ x­ëng in hoa thuéc C«ng ty cãi ®ay Së Th­¬ng nghiÖp.

§iÒu 2: Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Tr¹m chiÕu cãi thÞ x· vµ x­ëng in hoa do ®ång chÝ Gi¸m ®èc C«ng ty cãi ®ay quy ®Þnh.

- Tr¹m cã Tr¹m tr­ëng, 1 Phã tr¹m tr­ëng, x­ëng cã qu¶n ®èc vµ 1 phã qu¶n ®èc.

- Tr¹m vµ x­ëng lµ ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé trùc thuéc c«ng ty, ®­îc sö dông dÈu ®Ó giao dÞch.

§iÒu 3: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn, Gi¸m ®èc Së Th­¬ng nghiÖp, Gi¸m ®èc C«ng ty cãi ®ay c¸c ngµnh cã liªn quan chÞ tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- UBND thÞ x· ®Ó biÕt

- L­u


TM. UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

phã chñ tÞch
§· ký
Ng« Ngäc C­

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 8.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương