Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp T­u do H¹nh phóctải về 10.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích10.56 Kb.
#11994

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc

Sè : 1848 TC/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1993

QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp tr¹m khuyÕn n«ng SÇm S¬n

thuéc UBNDThÞ x· SÇm S¬n

chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh 749 TC/UBTH ngµy 9/6/1993 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ viÖc thµnh lËp hÖ thèng khuyÕn n«ng tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt tê tr×nh sè 455 TC/UBSS ngµy 01/12/1993 cña «ng Chñ tÞch UBND ThÞ x· SÇm S¬n vµ c«ng v¨n sè 801 TS/TH ngµy 12/12/1993 cña «ng Gi¸m ®èc së Thuû S¶n Thanh Ho¸ ®Ò nghÞ thµnh lËp tr¹m khuyÕn n«ng SÇm S¬n ;

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thµnh lËp tr¹m khuyÕn n«ng SÇm S¬n (bao gåm khuyÕn n«ng, l©m, ng­ nghiÖp) thuéc UBND ThÞ x· SÇm S¬n , ®ång thêi chÞu sù h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¸c trung t©m khuyÕn n«ng l©m, ng­, l©m nghiÖp cÊp tØnh.

- Tr¹m khuyÕnn«ng SÇm S¬n lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã tµi kho¶n t¹i kho b¹c vµ sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.

- Biªn chÕ cña tr¹m n¨m 1993 lµ 3 ng­êi (n»m trong tæng sè biªn chÕ tØnh ®· giao n¨m 1993) chuyÓn tõ phßng s¶n xuÊt cñaThÞ x· sang. NÕu thiÕu ®­îc lÊy ë c¸c phßng ban, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc huyÖn, ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn viªn chøc Nhµ n­íc, cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc thùc tÕ (kh«ng lÊy biªn chÕ tõ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc). Biªn chÕ c¸c n¨m sau UBND tØnh sÏ th«ng b¸o.

- Tr¹m tr­ëng vµ sè c¸n bé, chuyªn viªn tr¹m KhuyÕn n«ng do UBND ThÞ x· bæ nhiÖm sau khi cã tho¶ thuËn cña ban TCCQ tØnh.

- §Þa ®iÓm cña tr¹m do UBND ThÞ x· bè trÝ.

§iÒu 2 : Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña tr¹m thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 749 TC/UBND ngµy 9/6/1993 cña UBND tØnh.

-NhiÖm vô cô thÓ kh¸c do UBNDThÞ x· qui ®Þnh cho tr¹m trªn c¬ së ph­¬ng h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, n«ng, ng­, l©m nghiÖp hµng n¨m ®Ó qui ®Þnh.§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh,Tr­ëng Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, Gi¸m ®èc së N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp, Thuû s¶n, së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ n­íc, Chñ tÞch UBND huyÖnTh­êng Xu©n cïng c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§-L­u VP-TCCQ

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 10.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương