Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 29.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích29.71 Kb.
#27248
UBND Thµnh phè h¶i phßng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

_________________ _____________________________________

Sè: 924 / §T- GDCN H¶i Phßng, ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2008

TY: V/v båi d­ìng gi¸o viªn THPT, GDTX

thùc hiÖn CT & SGK míi líp 12 hÌ 2008

KÝnh göi:- ¤ng (Bµ) HiÖu tr­ëng tr­êng trung häc phæ th«ng;

- ¤ng ( Bµ) Gi¸m ®èc trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn

thµnh phè H¶i Phßng.

Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 01/KH-BGD§T ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2008 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng tæ chøc më c¸c líp båi d­ìng gi¸o viªn THPT, GDTX thùc hiÖn chu¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi líp 12 n¨m häc 2008-2009. Cô thÓ nh­ sau:

1. §èi t­îng tham dù båi d­ìng:

- TÊt c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng trung häc phæ th«ng, c¸c trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn thµnh phè. ( thùc hiªn theo C«ng v¨n sè 282/§T-GDCN ngµy 07/4/ 2008 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng ).2. Thêi gian vµ m«n häc båi d­ìng: cã lÞch cô thÓ kÌm theo.

C¸c bé m«n: Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, Giaã dôc h­íng nghiÖp-D¹y nghÒ, Gi¸o dôc quèc phßng-an ninh, Së sÏ th«ng b¸o lÞch båi d­ìng cô thÕ sau.3. §Þa ®iÓm häc båi d­ìng:

- §Þa ®iÓm1: Nhµ B-5, Gi¶ng ®­êng Tr­êng §¹i häc Hµng h¶i ViÖt Nam, sè338, ®­êng L¹ch Tray, quËn Ng« QuyÒn, TP H¶i Phßng;

- §Þa ®iÓm 2: Tr­êng THPT NguyÔn Tr·i, huyÖn An D­¬ng, TP H¶i Phßng.

4.Tµi liÖu häc båi d­ìng:

Mçi gi¸o viªn tham dù båi d­ìng ph¶i mang theo s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn líp 12 míi, ®äc tr­íc SGK, SGV.5. Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng sÏ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸n bé qu¶n lý gi¸o viªn d· hoµn thµnh líp båi d­ìng gi¸o viªn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi líp 12 n¨m häc 2008-2009. ( NÕu tham dù ®ñ c¸c buæi häc theo quy ®Þnh ).

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng yªu cÇu HiÖu tr­ëng tr­êng THPT, Gi¸m ®èc trung t©m GDTX s¾p xÕp c«ng viÖc ®Ó c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn tham dù båi d­ìng ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian. Mçi ®¬n vÞ cö nhãm tr­ëng bé m«n theo dâi, qu¶n lý gi¸o viªn cña ®¬n vÞ trong thêi gian häc båi d­ìng. Nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c hoÆc ch­a râ, xin liªn hÖ theo ®Þa chØ: Phßng §µo t¹o-Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng, ®iÖn tho¹i: 0313 810 486 – 0903 289 939KT Gi¸m ®èc

N¬i nhËn: Phã Gi¸m ®èc

-Nh­ kÝnh göi ( đã ký)-L­u VP, §T-GDCN

§µo Trung §ång

LÞch häc C¸c m«n

---*---

§Þa ®iÓm 1: Nhµ B-5, khu gi¶ng ®­êng Tr­êng §¹i häc Hµng h¶i ViÖt Nam

(sè 338 §­êng L¹ch Tray, quËn Ng« QuyÒn, H¶i Phßng)


TT

M«n

Thêi gian

§¬n vÞ

1


To¸n


25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Trung t©m GDTX ®ãng trªn ®Þa bµn cña Hång Bµng, Lª Ch©n, Ng« QuyÒn, KiÕn An, H¶i An, An L·o, KiÕn Thôy vµ D­¬ng Kinh.

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Trung t©m GDTX ®ãng trªn ®Þa bµn cña c¸c quËn, huyÖn cßn l¹i

2

VËt lý

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

3

Hãa häc

25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

4

Sinh häc

25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

5

Tin häc

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

6

C«ng

nghÖ

25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

7Ng÷ v¨n


25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Trung t©m GDTX ®ãng trªn ®Þa bµn cña Hång Bµng, Lª Ch©n, Ng« QuyÒn, KiÕn An, H¶i An, An L·o, KiÕn Thôy vµ D­¬ng Kinh.

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Trung t©m GDTX ®ãng trªn ®Þa bµn cña c¸c quËn, huyÖn cßn l¹i

8

LÞch sö

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

9

§Þa lý

25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

10

GDCD

25/7---> 29/7/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

11

TiÕng anh

30/7---> 03/8/08

Toµn bé c¸n bé QLGD vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT, c¸c Trung t©m GDTX toµn thµnh phè

12

T. Ph¸p

30/7---> 03/8/08

Toµn bé gi¸o viªn tiÕng Ph¸p c¸c tr­êng THPT toµn thµnh phè


§Þa ®iÓm 2 : Tr­êng THPT NguyÔn Tr·i : tõ 12/8 --> 16/8/2008

M«n ThÓ dôc : . Toµn bé gi¸o viªn c¸c tr­êng THPT toµn thµnh phè.

Thêi gian häc : S¸ng : tõ 07giê 30 ---> 11giê30.

ChiÒu : tõ 13giê 30 ---> 17giê00
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> GDDT
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
GDDT -> Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

tải về 29.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương