Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 27.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.96 Kb.
#26536
ubnd thµnh phã h¶i phßng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 863 /§T - GDCN H¶i Phßng, ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2008
Th«ng b¸o kÕt qu¶

héi thi " tiÕng h¸t sinh viªn " thµnh phè H¶i Phßng n¨m 2008

C¨n cø néi dung c«ng v¨n sè 7730/Q§-BGD&§T, ngµy 07/12/2007 cña Bé GD & §T vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ Héi thi " TiÕng h¸t sinh viªn" toµn quèc lÇn thø X - 2008, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc Héi thi "TiÕng h¸t sinh viªn H¶i Phßng n¨m 2008 “ tõ ngµy 06 ®Õn ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2008 t¹i tr­êng §¹Þ häc Hµng H¶i ViÖt Nam.

Héi thi TiÕng h¸t sinh viªn H¶i Phßng n¨m 2008 diÔn ra trong nh÷ng ngµy c¶ ®Êt n­íc ®ang h­íng vÒ kû niÖm 60 n¨m ngµy B¸c Hå ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua yªu n­íc (1948- 2008) vµ kû niÖm nh÷ng ngµy lÔ lín trong n¨m 2008; lµ ®iÓm nhÊn trong ®êi sèng v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña tuæi trÎ häc ®­êng thµnh phè, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn trong c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp vµ hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2007 - 2008.

Héi thi "TiÕng h¸t sinh viªn H¶i Phßng n¨m 2008 “ ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau:VÒ Quy m« Héi thi:

Héi thi ®· thu hót ®­îc sù tham gia cña 17 ®oµn gåm 4 tr­êng ®¹i häc ( §H ), 7 tr­êng cao ®¼ng (C§ ), C§ nghÒ ( C§N ) cã ®µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp ( TCCN ) vµ 6 tr­êng TCCN trªn ®Þa bµn thµnh phè víi trªn 370 thÝ sinh, so víi Héi thi n¨m 2006 t¨ng c¶ sè ®¬n vÞ vµ sè thÝ sinh tham gia. Bªn c¹nh c¸c tr­êng ®· nhiÒu lÇn tham dù Héi thi c¸c n¨m tr­íc, Héi thi n¨m nay cã thªm mét sè tr­êng míi thµnh lËp nh­ c¸c tr­êng TC Kü thuËt - NghiÖp vô H¶i Phßng, TC t­ thôc Kinh tÕ kü thuËt H¶i Phßng, TC Kinh tÕ kü thuËt vµ C«ng nghÖ H¶i Phßng, TC t­ thôc C«ng nghÖ H¶i Phßng.

Ngoµi thµnh phÇn chÝnh cña Héi thi lµ c¸c thÝ sinh, Héi thi cßn ®­îc ®ãn gÇn 2 ngµn l­ît sinh viªn, häc sinh, c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp ®Õn ®éng viªn, cç vò c¸c §oµn vµ gÆp gì, giao l­u t¹o nªn kh«ng khÝ s«i næi, hµo høng cho Héi thi.

VÒ Tæ chøc Héi thi:

Trªn c¬ së c¸c Th«ng b¸o cña Së, c¸c tr­êng ®· tÝch cùc, khÈn tr­¬ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc «n luyÖn c¸c tiÕt môc vµ lµm thñ tôc ®¨ng ký dù thi. Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vËt chÊt, thêi gian, nh©n lùc ®Ó L·nh ®¹o §oµn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ dù thi cña ®¬n vÞ m×nh.

Tr­êng §¹i häc Hµng h¶i ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ ®¨ng cai ®Þa ®iÓm Héi thi, ®· lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ Héi tr­êng, nhiÖt t×nh hç trî c¸c §oµn b¹n vµ ©n cÇn ®ãn tiÕp t¹o ®­îc Ên t­îng tèt ®Ñp trong t×nh c¶m cña c¸c c¸n bé, gi¸o viªn, thÝ sinh ®Õn víi Héi thi.

Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ vµ L·nh ®¹o c¸c §oµn ®· tham gia cïng Ban tæ chøc Héi thi gi¶i quyÕt nhiÒu c«ng viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao nªn Héi thi diÔn ra thuËn lîi.

C¸c §oµn ®· nghiªn cøu qu¸n triÖt §iÒu lÖ Héi thi, thùc hiÖn nghiªm tóc Néi quy Héi thi; ®¶m b¶o thêi gian, ch­¬ng tr×nh vµ trËt tù an toµn Héi thi.

VÒ KÕt qu¶ Héi thi:

Cã 11 ®oµn thi theo ch­¬ng tr×nh, 6 ®oµn thi theo tiÕt môc víi tæng céng 80 tiÕt môc dù thi gåm 03 thÓ lo¹i ca ( ®¬n ca, song ca, tèp ca ) móa vµ biÓu diÔn nh¹c cô. C¸c ch­¬ng tr×nh, tiÕt môc dù thi ®Òu ®¹t gi¶i cao ë Héi thi cÊp c¬ së, ®Òu h­íng vµo chñ ®Ò: " Chóng ta lµ sinh viªn ViÖt Nam ".

Cã 3 buæi thi, ch­¬ng tr×nh mçi buæi thi cã tõ 5 - 6 §oµn dù thi. C¸c thÝ sinh ®· dù thi nhiÖt t×nh, b×nh tÜnh, tù tin víi quyÕt t©m giµnh thø h¹ng cao nhÊt.

Héi thi ®· diÔn ra hÕt søc nghiªm tóc, phÊn khëi, hµo høng, s«i næi trµn ®Çy t×nh c¶m sinh viªn, häc sinh. ChÊt l­îng nghÖ thuËt Héi thi kh¸ ®ång ®Òu, phong phó vÒ thÓ lo¹i.

C¸c ch­¬ng tr×nh cã sù chuÈn bÞ, tËp luyÖn, dµn dùng c«ng phu; cã sù c©n nh¾c chän läc c¸c tiÕt môc, sè l­îng tiÕt môc phï hîp víi thêi gian quy ®Þnh; ®Òu cã ®ñ 2 thÓ lo¹i ( ca móa hoÆc ca nh¹c ); ®Æc biÖt në ré trong Héi thi lÇn nµy lµ thÓ lo¹i móa ( cã ®Õn 13 tiÕt môc ). Nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®¹t gi¶i cao lµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh cã cÊu tróc chÆt chÏ vÒ bè côc, hîp lý, chÊt l­îng tiÕt môc kh¸ cao, cã s¸ng t¹o trong t×m tßi ®æi míi c¸ch biÓu diÔn.

C¸c tiÕt môc h¸t tËp thÓ cã nhiÒu tiÕn bé vÒ c¸ch phèi ©m, phèi khÝ vµ dµn dùng. Tuy h¸t trªn nÒn ®Üa nh¹c ®Öm nh­ng phèi hîp rÊt nhÞp nhµng, hÇu nh­ nh÷ng bµi phèi ©m c«ng phu (nhiÒu bÌ) ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ cao vµ ng­êi nghe h­ëng øng nhiÖt liÖt. Cã nhiÒu giäng h¸t trÎ, triÓn väng; dßng ©m nh¹c d©n téc, hiÖn ®¹i ®Òu phï hîp víi løa tuæi sinh viªn.

C¸c tiÕt môc ®éc lËp còng nh­ móa phô häa cã chÊt l­îng kh¸ cao, chøng minh r»ng tiÒm n¨ng móa ë sinh viªn rÊt m¹nh, cßn cã thÓ khai th¸c nhiÒu h¬n, chÊt l­îng cao h¬n.

C¸c tiÕt môc ®éc tÊu, hßa tÊu nh¹c cô ®· cã sù cè g¾ng cao vµ thµnh c«ng b­íc ®Çu. Nh¹c ®Öm vµ nh¹c móa ®éc lËp ®Òu cã nh÷ng b­íc tiÕn râ rµng. Tuy nhiªn cÇn ®µo t¹o, båi d­ìng thªm vÒ nh¹c cô d©n téc ®Ó cã thªm c¸c tiÕt môc ®éc tÊu, hßa tÊu.

KÕt qu¶ cô thÓ: (cã danh s¸ch kÌm theo)

- Gi¶i toµn ®oµn: cã 1 gi¶i XuÊt s¾c, 1 gi¶i NhÊt, 2 gi¶i Nh×, 3 gi¶i Ba vµ 10 gi¶i khuyÕn khÝch.

- Gi¶i tiÕt môc: 5 gi¶i NhÊt, 8 gi¶i Nh×, 12 gi¶i Ba, 15 gi¶i KhuyÕn khÝch

Gi¸m ®èc Së GD & §T tÆng GiÊy khen cho 17 tr­êng ®· tham gia Héi thi.

BTC trao cê vµ tiÒn th­ëng cho §oµn ®¹t gi¶i XuÊt s¾c, NhÊt, Nh×, Ba; cÊp giÊy chøng nhËn vµ tiÒn th­ëng cho c¸c tiÕt môc ®¹t gi¶i NhÊt, Nh×, Ba vµ tiÒn th­ëng cho tiÕt môc ®¹t gi¶i KhuyÕn khÝch.

C¸c tr­êng TC V¨n ho¸ nghÖ thuËt H¶i Phßng, §¹i häc Hµng h¶i VN, C§ Céng ®ång HP, §H H¶i Phßng, §H D©n lËp HP, C§ Hµng h¶i I...®¹t thµnh tÝch cao nhÊt Héi thi.

Ban tæ chøc ®· chän 14 tiÕt môc dù thi cña c¸c §oµn ( §H Hµng h¶i VN, §H H¶i Phßng, §H D©n lËp HP, §H Y HP, C§ Hµng h¶i I, C§ Y tÕ HP, C§ Céng ®ång HP, C§N Giao th«ng vËn t¶i TW II, TC V¨n ho¸ nghÖ thuËt HP ) ®Ó c«ng diÔn vµo tèi ngµy 07/6 /2008. §ã lµ mét ch­¬ng tr×nh hay, hoµnh tr¸ng ®­îc ®«ng ®¶o ng­êi xem t¸n th­ëng vµ khen ngîi.

Mét sè h¹n chÕ:

Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch, kÕt qu¶ nªu trªn, qu¸ tr×nh triÓn khai vµ tæ chøc Héi thi cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nh­:

- Sè tr­êng ®¨ng ký thi theo ch­¬ng tr×nh cßn Ýt (11/17 tr­êng). Mét vµi ch­¬ng tr×nh dù thi chÊt l­îng chuyªn m«n cßn thÊp, ch­a ®óng tÇm cña mét ch­¬ng tr×nh dù thi cÊp thµnh phè, biÓu hiÖn sù thiÕu hôt h¹t nh©n v¨n nghÖ hoÆc c«ng t¸c ®Çu t­, x©y dùng kÕ ho¹ch chuÈn bÞ tËp luyÖn, dµn dùng cña ®¬n vÞ ch­a tèt. Lêi dÉn mét vµi ch­¬ng tr×nh ch­a sóc tÝch, ch­a hay, cßn sai t¸c gi¶ bµi h¸t; c¸ch dÉn ch­a hîp lý, chiÕm nhiÒu thêi gian lµm cho c¸c tiÕt môc dù thi ph¶i véi vµng, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng toµn bé ch­¬ng tr×nh.

- Cã 3 tr­êng kh«ng tham gia Héi thi lµ tr­êng C§N Du lÞch, TC Kü thuËt vµ nghiÖp vô HP, TT §µo t¹o V§V HP. §ã lµ mét thiÖt thßi kh«ng chØ ®èi víi häc sinh mµ ®èi víi c¶ ®¬n vÞ vÒ sù ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng chung cña toµn ngµnh.

- Thêi gian tæ chøc Héi thi trïng vµo kú thi cuèi n¨m häc, c¸c tr­êng ph¶i tËp trung chØ ®¹o rÊt quyÕt liÖt vµ ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi míi cã thÓ huy ®éng sinh viªn, häc sinh tËp luyÖn vµ tham dù Héi thi, nÕu tæ chøc vµo thêi gian thÝch hîp sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n.

§¸nh gi¸ chung:

Héi thi TiÕng h¸t sinh viªn H¶i Phßng n¨m 2008 ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê cã sù phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh thµnh phè, cã sù quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t cña thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, cã sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña tr­êng §H Hµng h¶i ViÖt Nam; ®Æc biÖt cã tinh thÇn h¨ng h¸i, nhiÖt t×nh, nç lùc cè g¾ng cao ®é cña c¸c thÝ sinh, tinh thÇn lµm viÖc c«ng t©m cña Ban Gi¸m kh¶o, tinh thÇn kh¾c phôc khã kh¨n cña Ban tæ chøc. Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ghi nhËn vµ biÓu d­¬ng nh÷ng ®ãng gãp to lín cña c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ vµo thµnh tÝch chung cña Héi thi.


Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ò nghÞ c¸c tr­êng §H, C§, TCCN kÞp thêi ®éng viªn khen th­ëng c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n ®· ®¹t kÕt qu¶ cao trong Héi thi; ph¸t hiÖn, båi d­ìng nh÷ng sinh viªn ®µn h¸t hay, móa dÎo lµm h¹t nh©n nßng cèt ®­a phong trµo v¨n nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn; ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng v¨n hãa v¨n nghÖ, coi ®ã lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa tinh thÇn phong phó cho HSSV vµ ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c tÖ n¹n x· héi th©m nhËp nhµ tr­êng./.

K.T Gi¸m ®èc

N¬i nhËn: Phã Gi¸m ®èc

- Bé GD & §T (®Ó b¸o c¸o) (§· ký)

- UBND Thµnh phè HP (®Ó b¸o c¸o)

- Thµnh §oµn TNCS HCM HP

- §µi PTTH TP

- C¸c tr­êng §H, C§, TCCN- L­u

§µo Trung §ång
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> GDDT
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
GDDT -> Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

tải về 27.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương