CÔng văn của tổng cục hải quan số 4209/tchq-gsql ngàY 12 tháng 09 NĂM 2006tải về 13.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.02 Kb.
#6150
CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4209/TCHQ-GSQL NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2006

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ XUẤT NHẬP CẢNH

 

 Kính gửi : Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

           Ngày 29/08/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, và Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quán đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.            Để triển khai 02 quyết định trên, Tổng cục có ý kiến chỉ đạo như sau:

1)Tổng cục gửi đơn vị các văn bản gồm:

           - Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC ngày 29/08/2006 của Bộ Tài chính Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ - kèm 02 mẫu Tờ khai HQVN/2006/01-PTVT.ĐB và HQVN/2006/02-PTVT.ĐB.

           - Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ-kèm theo:

+ 02 mẫu Danh sách hành khách tạm xuất-tái nhập do Cục Đường bộ Việt Nam phát hành-ký hiệu ĐBVN/2006/PTVT.CĐ và ĐBVN/2006/PTVT.HĐ (Có giá trị thực hiện kể từ ngày 01.01.2007).

+ 10 mẫu biểu ban hành kèm Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 dẫn trên.

           2)Các đơn vị nhận được văn bản, tổ chức nghiên cứu tập huấn cho cán bộ, công chức để triển khai thực hiện và lập nhu cầu ấn chỉ sử dụng của đơn vị gửi ngay về Vụ KHTC trước ngày 30/09/2006.

3)Vụ KHTC chủ trì tổ chức việc in và cấp phát các ấn chỉ nêu tại điểm 1 trên như sau:

3.1- Đối với ấn chỉ Tờ khai PTVT.XNC (02 mẫu) là loại ấn chỉ không thu tiền, gồm:

+ Mẫu tờ khai PTVT.ĐB.TN-TX (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB) gồm 02 liên, in mầu xanh;

+ Mẫu tờ khai PTVT.ĐB.TX-TN (HQVN/2006/0PTVT.ĐB) gồm 02 liên, in mầu hồng;

Yêu cầu khẩn trương tổ chức in và cấp phát theo nhu cầu đăng ký cụ thể của Hải quan cửa khẩu.

3.2- Đối với 10 biểu mẫu nêu tại điểm 1 trên, theo nhu cầu đăng ký cụ thể của Hải quan cửa khẩu thì tổ chức in, cấp phát sử dụng và quản lý theo quy định.

4) Đối với ấn chỉ tờ khai cũ của PTVT.XNC (Tờ khai HQ 2002.01-PTVT và Sổ theo dõi HQ 2002 03A-PTVT & HQ 2002 03B-PTVT) được sử dụng cho đến ngày Hải quan cửa khẩu nhận được ấn chỉ tờ khai theo mẫu mới kể trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An
Каталог: layouts -> fiaportal -> uploads -> old data -> uploads -> Doc
layouts -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
layouts -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
layouts -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
layouts -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
layouts -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
layouts -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
layouts -> Ban thưỜng trực số: 1209
Doc -> CỦa tổng cục trưỞng tổng cục hải quan số 927/QĐ-tchq ngàY 25 tháng 5 NĂM 2006 VỀ việc ban hành quy trình thủ TỤC

tải về 13.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương