Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì: Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ Lực phục hồi cũng là lựctải về 1.84 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích1.84 Mb.
#25641
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì:

 1. Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ

 2. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi

 3. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian

 4. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ

Câu 2: Pha của dao động được dùng để xác định:

A. Biên độ dao động B. Tần số dao động

C. Trạng thái dao động D. Chu kỳ dao động

Câu 3: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng?


 1. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

 2. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại.

 3. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

 4. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.

Câu 4: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng . Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào?

 1. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

 2. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

 3. Lúc chất điểm có li độ x = +A.

 4. Lúc chất điểm có li độ x = -A.

Câu 5: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng . Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào?

 1. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ theo chiều dương.

 2. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ theo chiều dương.

 3. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ theo chiều âm.

 4. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ theo chiều âm.

Câu 6: Tìm phát biểu sai:

 1. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.

 2. Cơ năng của hệ luôn là một hằng số.

 3. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí.

 4. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng.

Câu 7: Chọn câu đúng:

 1. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ.

 2. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do.

 3. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ.

 4. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ.

Câu 8: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ.

C. Trễ pha so với li độ. D. Sớm pha so với li độ.

Câu 9: Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì T thì:


 1. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.

 2. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

 3. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

 4. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số thì:

 1. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.

 2. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ.

 3. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần.

 4. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần.

Câu 11: Đối với một vật dao động cưỡng bức:

 1. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.

 2. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.

 3. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.

 4. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.

Câu 12: Chọn câu sai:

Năng lượng của một vật dao động điều hòa: 1. Luôn luôn là một hằng số.

 2. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.

 3. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên.

 4. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

Câu 13: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi:

A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng đổi chiều.

Câu 14: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc.


 1. Khối lượng của con lắc.

 2. Điều kiện kích thích ban đầu của con lắc dao động.

 3. Biên độ dao động của con lắc.

 4. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc.

Câu 15: Dao động tự do là dao động có:

 1. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

 2. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

 3. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài.

 4. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Câu 16: Chọn câu đúng.

Động năng của vật dao động điều hòa

A. biến đổi theo hàm cosin theo t. B. biến đổi tuần hoàn với chu kì T.

B. luôn luôn không đổi. D. biến đổi tuần hoàn với chu kì .Câu 17: Gia tốc trong dao động điều hòa

 1. luôn luôn không đổi.

 2. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng.

 3. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.

 4. biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì .

Câu 18: Đối với một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: thì vận tốc của nó:

 1. Biến thiên điều hòa với phương trình .

 2. Biến thiên điều hòa với phương trình .

 3. Biến thiên điều hòa với phương trình .

 4. Biến thiên điều hòa với phương trình .

Câu 19: Chọn câu sai:

 1. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

 2. Dao động cưỡng bức là điều hòa.

 3. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

 4. Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian.

Câu 20: Chọn câu đúng

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có:

A. cùng biên độ. B. cùng tần số góc.

C. cùng pha. D. cùng pha ban đầu.Câu 21: Dao động tắt dần là một dao động có:

A. biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian.

C. có ma sát cực đại. D. biên độ thay đổi liên tục.

Câu 22: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:


 1. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

 2. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian.

 3. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

 4. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì.

Câu 23: Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa.

A. Chiều dài của sợi dây ngắn. B. Khối lượng quả nặng nhỏ.

C. Không có ma sát. D. Biên độ dao động nhỏ.

Câu 24: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi

A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc.

C. sớm pha so với vận tốc. D. trễ pha so với vận tốc.

Câu 25: Chọn câu đúng

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có: 1. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha.

 2. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha.

 3. có giá trị cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha .

 4. giá trị bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần.

Câu 26: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

 1. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

 2. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

 3. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

 4. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động.

Câu 27: Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số:

A. B. C. D.Câu 29: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi

A. B.

C. Vật qua vị trí biên D. Vật qua vị trí cân bằng.

Câu 30: Chọn câu đúng.

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

A. Biên độ dao động. B. Cấu tạo của con lắc lò xo.

C. Cách kích thích dao động. D. A và C đúng.Câu 33: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k, nếu treo con lắc theo phương thẳng đứng thì ở VTCB lò xo dãn một đoạn . Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì của con lắc được tính bởi công thức nào sau đây:

A. B.

C. D.

Câu 34: Hai dao động điều hòa có cùng pha dao động. Điều hòa nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng.

A. Luôn luôn bằng nhau. B. Luôn luôn cùng dấu.

C. Luôn luôn trái dấu. D. Có li độ bằng nhau nhưng trái dấu.

.Câu 35: Hai dao động điều hòa: . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi:

A. B.

C. D.

Câu 36: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi:


 1. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô.

 2. Dao động của quả lắc đồng hồ.

 3. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

 4. Cả B và C.

Câu 37: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa:

 1. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.

 2. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB.

 3. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên.

 4. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB.

Câu 38: Một vật dao động điều hòa ở thời điểm t = 0 li độ và đi theo chiêu âm. Tim .

A. B. C. D.Câu 39: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc . Chu kì dao động của vật là:

A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5sCâu 40: Một vật dao động điều hòa có phương trình . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu?

 1. x = 2cm, , vật di chuyển theo chiều âm.

 2. x = 2cm, , vật di chuyển theo chiều dương.

 3. , , vật di chuyển theo chiều dương.

 4. , , vật di chuyển theo chiều dương.

Câu 41: Ứng với pha dao động , gia tốc của một vật dao động điều hòa có giá trị . Tần số dao động là 5Hz. Lấy . Li độ và vận tốc của vật là:

A. x = 3cm, B. x = 6cm,

C. x = 3cm, D. x = 6cm,

Câu 42: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng 1/3 động năng.

A. B. C. D.Câu 43: Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở VTCB. Cho . Chu kì vật nặng khi dao động là:

A. 5s B. 0,50s C. 2s D. 0,20sCâu 44: Một vật dao động điều hòa . Lúc t = 0,25s vật có li độ và vận tốc là:

A. B.

C. D.

Câu 45: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là:

A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041JCâu 46: Một vật dao động đều biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:

A. B.

C. D.

Câu 47: Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Năng lương dao động của nó là E = 0,004J. Biên độ dao động của chất điểm là:

A. 4cm B. 2cm C. 16cm D. 2,5cmCâu 48: Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng vào cùng một lò xo, khi treo hệ dao động với chu kì = 0,6s. Khi treo thì hệ dao động với chu kì . Tính chu kì dao động của hệ nếu đồng thời gắn vào lò xo trên.

A. T = 0,2s B. T = 1s C. T = 1,4s D. T = 0,7sCâu 49: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng đứng một đoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao động của vật là T = 0,5s. Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống một đoạn bằng 6cm, thì chu kì dao động của vật là:

A. 1s B. 0,25s C. 0,3s D. 0,5sCâu 50: Một vật dao động điều hòa với tần số góc . Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2cm và có vận tốc . Phương trình dao động của vật là:

A. B.

C. D.

Câu 51: Phương trình dao động của con lắc . Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua VTCB là:

A. t = 0,25 B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25sCâu 52: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho , lấy . Chu kì và biên độ dao động của vật là:

A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm

C. T = s; A = 4cm D. T = s; A = 5cm

.Dùng dữ kiện sau tr lời cho câu 53, 54

Một con lắc lò xo có khối lượng dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,6m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng.

Câu 53: Biên độ và chu kì của dao động có những giá trị nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 54: Chọn gốc tọa độ là VTCB. Phương trình dao động của vật có những dạng nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 55: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua VTCB là 62.8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là:

A. A = 10cm, T = 1s B. A = 1cm, T = 0.1s

C. A = 2cm, T = 0.2s D. A = 20cm, T = 2s

Câu 57: Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là:

A. B.

C. D.

Câu 58: Một chất điểm dao động điều hoax tại thời điểm t = 0 thì x = -2cm và đi theo chiều dương của trục tọa độ. có giá trị nào:

A B. C. D.Câu 59: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hoà với biện độ A = 5cm. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly độ x = 3cm là:

A. Eđ = 0.004J B. Eđ = 40J C. Eđ = 0.032J D. Eđ = 320JCâu 60: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m =100g. Từ VTCB đưa vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của lực hồi phục và lực đàn hồi là:

A. B.

C. D.

Câu 61: Một vật dao động điêug hoà với phương trình . Trong khoảng thời gian 1/60s đầu tiên, vật đi từ vị trí x= 0 đến vị trí theo chiều dương và tại thời điểm cách VTCB 2cm. vật có vận tốc . Biên độ và tần số góc của dao động thỏa mãn các giá trị nào sau đây:

A. B.

C. D.

Câu 62: Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kỳ dao động với biên độ là 8cm. Giá trị lớn nhất của vận tốc là:

A Vmax = 34cm/s B. Vmax = 75.36cm/s C. Vmax = 48.84cm/s D. Vmax = 33.5cm/sCâu 63: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, đầu trên gắn cố định. Khi treo đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m1 =100g, thì chiều dài của lò xo khi cân bằng là l1 = 31cm. Thay vật m1 bằng vật m2 = 200g thì khi vật cân bằng, chiều dài của lò xo là l2 = 32cm. Độ cứng của lò xo và chiều dài ban đầu của nó là những giá trị nào sau đây:

A. l0 = 30cm. k = 100N/m B. l0 = 31.5cm. k = 66N/m

C. l0 = 28cm. k = 33N/m D. l0 = 26cm. k = 20N/m

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 64, 65

Một con lắc lò xo dao động theo phương trình . Biết khối lượng của vật nặng m = 100g.Câu 64: Tính chu kỳ và năng lượng dao động của vật:

A. T = 1s. E = 78,9.10-3J B. T = 0,1s. E = 78,9.10-3J

C. T = 1s. E = 7,89.10-3J D. T = 0,1s. E = 7,89.10-3J

Câu 65: Vật đi qua vị trí x = 1cm ở những thời điểm nào:

A. B. C. D.Câu 66: Một vật dao động điều hoà với phương trình . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ qua vị trí theo chiều âm của trục tọa độ:

A. t = 4s B. C. D. t = 2sCâu 69: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg, dao động điều hoà với phương trình và cơ năng E = 0.125J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0.25m/s và gia tốc a = 6.25 m/s2. Biên độ tần số góc và pha ban đầu có giá trị nào sau:

A. B.

C. D.

Câu 71: Một vật dao động theo phương trình . Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị , lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu:

A. B.

C. D.

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 75, 76

Khi treo vật m vào lò xo thì lò xo giãn ra . Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa.Câu 75: Chọn gốc tọa độ thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương hướng xuống. Lấy . Phương trình chuyển động của vật có dạng nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 76: Nếu vào thời điểm nào đó li độ của m là 5cm thì vào thời điểm sau đó, li độ của vật là bao nhiêu, nếu vật đi theo chiều dương.

A. x = -10,2cm B. x = 10,2cm C. x = 17,2cm D. x = -17,2cmDùng dữ kiện sau để trả lời câu 77, 78

Một vật có khối lượng m = 250g treo vào lò xo có độ cứng k = 25N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc theo phương của lò xo.Câu 77: Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao động của vật có dạng nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 78: Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần động năng năng có giá trị là:

A. B.

C. D.

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 79, 80

Một vật m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400N/m. Quả cầu dao động điều hòa với cơ năng E = 0,5J theo phương thẳng đứng.Câu 79: Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là:

A. B.

C. D.

Câu 80: Vận tốc của quả cầu ở thời điểm mà chiều dài của lò xo là 35cm là:

A. B.

C. D.

Dùng dữ kiện sau để tr lời câu 81, 82

Một lò xo có chiều dài tự nhiên , có khối lượng không đáng kể, được dùng để treo vật, khối lượng m = 200g vào điểm A. Khi cân bằng lò xo dài l = 33cm, .Câu 81: Hệ số đàn hồi của lò xo là:

A. K = 25N/m B. K = 2,5N/m C. K = 50N/m D. K = 5N/mCâu 82: Dùng hai lò xo trên để treo vật m vào hai điểm cố định A và B nằm trên đường thẳng đứng, cách nhau 72cm. VTCB O của vật cách A một đoạn:

A. 30cm B. 35cm C. 40cm D. 50cmCâu 93: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh VTCB theo phương trình . Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng thì động năng bằng nửa cơ năng. Chu kì dao động và tần số góc của vật là:
A. B.

C. D.Câu 94: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250g. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB, kéo vật xuống dưới vị trí lò xo dãn 6,5cm thả nhẹ vật dao động điều hòa với năng lượng là 80mJ. Lấy gốc thời gian lúc thả, . Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây?

A. B.

C. D.


Каталог: sitefolders
sitefolders -> Unit 2 presonal information a, telephone numbers
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29

tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương